Hydrotheek nieuwsbrief nr. 32 (april 2009)
Welkom / 'Nederland en water' gadget / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten maart 2009 / De top 3 van maart 2009 / Colofon

Welkom

De lente lijkt dan toch gearriveerd! Naast genieten van de lentezon kan een mens niet zonder water.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 32. In dit nummer aandacht voor een diashow. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over geneesmiddelen in het watermilieu, een klimaateffectschetsboek, kennisagenda voor de ontwikkeling van de waterveiligheid, het opzetten van een monitoringsplan en de vakantiecursus van TU Delft. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

'Nederland en water' gadget

Vanuit het oogpunt dat het ook leuk mag zijn hebben we in samenwerking met Speciale Collecties (Bibliotheek Wageningen UR) een diashow 'Nederland en water' gemaakt. De dia's zijn geselecteerd uit oude tekeningen die water als thema hebben: diverse overstromingen (uit 1775, 1776, 1799, 1825) en dijkverbeteringen (uit 1678) en komen uit het bezit van Speciale Collecties.
 
De diashow is te bekijken op de Hydrotheek website.
Een aardige bijkomstigheid is dat iedereen deze diashow op de eigen website kan en mag plaatsen. De broncode is hier op te halen. Op deze centrale pagina zullen meer gadgets voor de eigen website geplaatst gaan worden. Heeft u ideeën of suggesties. Neem s.v.p. contact op.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

De risico's van geneesmiddelen in het watermilieu
Humane geneesmiddelen komen na gebruik via het riool in het water terecht. Veterinaire medicijnen belanden in de bodem, in voedselgewassen en in het water. In een literatuurstudie zijn de effecten en risico's van een vijftal humane geneesmiddelen op het watermilieu onderzocht. Het gaat om geneesmiddelen die de afgelopen jaren frequent in Nederlandse oppervlaktewateren zijn aangetroffen en waarvan gegevens over milieugiftigheid bekend zijn: carbamazepine, diclofenac, erytromycine, metoprolol en sulfamethoxazol. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Klimaatschetsboek Noord-Brabant
Om te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn om in te spelen op de effecten van de klimaatverandering, heeft de provincie Noord-Brabant een klimaateffectschetsboek voor haar grondgebied laten opstellen. Het schetsboek beschrijft en verbeeldt welke primaire effecten (veranderingen in temperatuur, zeespiegelniveau en neerslag) kunnen optreden en welke secundaire gevolgen deze met zich kunnen meebrengen (onder andere voor waterhuishouding, landbouw, natuur, stedelijk gebied en recreatie). Het belang van het nemen van maatregelen neemt toe, zo concludeert de provincie. Het gaat bijvoorbeeld om het op peil houden van het grondwater en de realisatie van Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | schetsboeken van meer provincies.

Kennisagenda voor een veilige delta
Negen kennisinstituten hebben het rapport 'Samen werken met kennis' opgesteld. Met daarin kennisvragen die volgen op de aanbevelingen van de Deltacommissie (de Commissie Veerman). Het rapport is hiermee een kennisagenda voor de ontwikkeling van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening voor het Nederlandse deltagebied. Het rapport bevat een twaalftal aanbevelingen - van het Nederlandse veiligheidsniveau tot aan de bestuurlijke, juridische en financiële consequenties van de Deltacommissie-maatregelen - waarvoor afzonderlijke onderzoeksthema's zijn geformuleerd. De voorstellen zullen zoveel mogelijk meegenomen worden in het Nationale Waterplan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | hoofdlijnen commissie Veerman | Nationaal Waterplan.

Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving
Er wordt heel wat af gemonitord in Nederland. Maar er moet en kan veel verbeterd worden aan de bestaande praktijk, wil de verkregen informatie nuttig zijn voor het beleid. Te vaak blijkt pas achteraf dat de verzamelde gegevens niet of minder bruikbaar zijn. Een doelmatig monitoringplan begint niet bij de vraag 'wat wil ik monitoren?', maar bij de vraag 'welke informatie heb ik straks nodig?' De gewenste informatie moet dus het uitgangspunt zijn. Met de oppervlaktewaterkwaliteit in de Noordelijke Friese Wouden als voorbeeld laat deze studie zien hoe een monitoringsplan opgezet zou kunnen worden. Dit rapport bevat ook vijf essays die bijdragen aan de meningsvorming over doel en aanpak van monitoring. Negen voorbeelden illustreren diverse doelen en stadia van monitoring van de natuurlijke leefomgeving in Nederland. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nieuwe uitdagingen
'Nieuwe uitdagingen' was het overkoepelend thema van de 61e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening en 28e Vakantiecursus in Riolering en Afvalwaterbehandeling.
Inhoudsopgave Drinkwatervoorziening. 1. Nieuwe uitdagingen in het drinkwateronderzoek; 2. Nieuwe uitdagingen voor Evides; 3. Schaken en schakelen; 4. Klimaatsverandering, de gevolgen voor de natuur en natuurbeheer; 5. Nieuwe uitdagingen voor de Nederlandse duinen; 6. New pollutants present new challenges.
Inhoudsopgave Riolering en Afvalwaterbehandeling. 1. New challenges for wastewater: from pollution prevention to resource recovery; 2. New challenges with the industry; 3. Nieuwe sanitatie in Nederland; 4. Centralised or decentralised sanitation chains?; 5. Gezondheidsaspecten van (nieuwe) sanitatie; 6. Duurzame ontwikkeling voor de stedelijke waterkringloop; 15 jaar na dato nog actueel?. Gezamenlijke slotsessie: De watertechnologie van de 'Global Village'?. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nieuwe aanwinsten maart 2009

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van maart 2009

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MAART 2009.

1. Op weg naar een regionale waterautoriteit (rapport)
Bron: Voorkant rapport, http://www.pwc.comDe waterschappen spelen in op de nieuwe wateropgaven door de rol van zogenoemde regionale waterautoriteit (RWA) op te pakken, zoals in de nieuwe Waterwet is voorzien. De herdefiniëring van die rol is de uitkomst van een proces dat in 2000 in gang is gezet, in afspraken met o.a. IPO en het Rijk is vastgelegd en via reorganisaties is geëffectueerd. De rol van regionale waterautoriteit brengt een aantal items met zich mee waarop de waterschappen zich verder gaan professionaliseren. In dit boekje worden de belangrijkste van die items door mensen uit de praktijk helder benoemd en leesbaar beschreven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (na (vrijblijvende) enquete wordt de PDF geopend) | artikel in Waterschap.

2. Bestuurlijk handboek riolering en stedelijk watermanagement 2009 (handboek)
Nederlandse samenleving werd in de afgelopen jaren geconfronteerd met nieuwe wetgeving over nieuwe watertaken en verbrede rioleringszorg voor gemeenten. Bij de Nederlandse gemeenten ontstond de behoefte aan een nieuw bestuurlijk kader voor het omgaan, met afval-, hemel- en grondwater. Het Bestuurlijk handboek voor riolering en stedelijk watermanagement is bedoeld om bestuurders bij gemeentelijke overheden een handvat aan te reiken om creatief om te gaan met deze veranderingen. In het handboek komen onderwerpen aan bod als zorgplichten, planvorming, inrichting en beheer van openbare ruimte, samen werken aan de afvalwaterketen en de stedelijke wateropgave, hemelwatersystemen, telemetrie en monitoring. Meer weten? Klik op | details.

3. ASTRASAND® continuous sand filtration: design features and applications (rapport)
http://www.paques.nl/en/astrasand_continuous_biological_sandfiltrationDit boek is gericht op een bepaald soort zandfiltratie: continue zandfiltratie, geschreven vanuit de betrokkenheid in de ontwikkeling, ontwerp, bouw en exploitatie van ASTRASAND® filtratie en vanuit feedback uit de praktijk van rwzi's. ASTRASAND® is een nieuw en verbeterd continu zandfilter dat is ontwikkeld voor de fysisch-chemische en/of biologische reiniging van verschillende soorten water, zoals proceswater, afvalwater, oppervlaktewater, koelwater en grondwater. ASTRASAND® werkt volgens een continu-proces, waarbij het zandbed voortdurend wordt gereinigd, zodat procesonderbrekingen niet meer voorkomen. ASTRASAND® zuivert zichzelf. Meer lezen? Klik op op | details | brochure en animatie op Paques.nl.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht