Hydrotheek nieuwsbrief nr. 33 (mei 2009)
Welkom / KRW-Verkenner ecologie / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten april 2009 / De top 3 van april 2009 / Colofon

Welkom

Afgelopen weekend vond ik mezelf met zoonlief terug op de open dag van rwzi Bennekom. Goed bezocht was er, naast de rondleiding naar o.a. het recent geplaatste zandfilter voor een verbeterd effluent, droppie water en een leuk springkussen.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 33. In dit nummer aandacht voor een Literatuuroverzicht van maatregel-effectrelaties. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over nanodeeltjes in het milieu, de kosten en baten van het oppervlaktewaterbeheer en effecten van hormoonverstorende stoffen op vissen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

KRW-Verkenner ecologie

Afgelopen maanden heeft Arcadis een interviewronde gehouden over het beeld van het ecologie-onderdeel van de KRW-Verkenner bij de regionale waterbeheerders en wensen voor de verdere ontwikkeling ervan (KRW=Kaderrichtlijn Water). De resultaten worden gebruikt voor een ingrijpende 'redesign' van de Verkenner, waarmee het model beter wordt afgestemd op de wensen van de gebruikers. Arcadis heeft ook een overzicht gemaakt van bestaande literatuur over maatregel-effect relaties bij de regionale waterbeheerders; dit heeft een lijst opgeleverd met rapporten die nu grotendeels digitaal via de Hydrotheek verkrijgbaar zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Literatuuroverzicht maatregel-effectrelaties.

Royal Haskoning heeft nieuwe ecologische kennisregels afgeleid voor de Verkenner. Hiertoe zijn de datasets van de Ex Ante evaluatie verbeterd en geanalyseerd met behulp van regressieboomanalyses en neurale netwerken. De kennisregels, waarmee de effectiviteit van KRW-maatregelen kan worden bepaald, worden momenteel in de KRW-Verkenner ingebouwd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Aandeel kunstmatige nanodeeltjes in milieu is verwaarloosbaar
De hoeveelheid kunstmatige nanodeeltjes in het milieu, afkomstig van nieuwe producten, valt in het niet bij de concentratie natuurlijke nanodeeltjes die in de bodem van meren en rivieren voorkomt. Waterbodems, waarin deeltjes bezinken en zich ophopen, bevatten zeker tienduizend keer meer natuurlijke dan kunstmatige nanodeeltjes. Dat blijkt uit verkennende berekeningen van onderzoekers van Wageningen Universiteit, Duke University in de VS en het Zwitserse Empa in St. Gallen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (article in press) | artikel in Resource | interview Ingenieursjournaal.

De kosten en baten van het oppervlaktewaterbeheer
Waterberging, grootschalige helofytenfilters, ecologische verbindingszones, beekherstel, natuurlijke buffers: de Kaderrichtlijn Water heeft in ieder geval tot gevolg dat we weer eens goed gaan nadenken over het waterbeheer van de toekomst. Dat geldt ook voor de kosten en baten van het oppervlaktewaterbeheer. Het inzichtelijk maken van deze kosten creëert kansen, zo leert de praktijk in waterschap Aa en Maas. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer info op www.aaenmaas.nl.

Hormoonverstorende stoffen maken vissen hermafrodiet
Vispopulaties zijn zeer kwetsbaar voor te grote concentraties hormoonverstorende stoffen in het watermilieu. Onder invloed van oestrogenen neemt de omvang van de populatie snel af of verandert deze van samenstelling. Zo zijn in de Dommel, Vecht en Aa mannelijke brasems en voorns aangetroffen met hermafrodiete eigenschappen. De chemische cocktail in het oppervlaktewater vraagt om een gestructureerde aanpak in plaats van de huidige symptoombestrijding. Meer lezen? klik op | details | volledige tekst.

 

Nieuwe aanwinsten april 2009

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van april 2009

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in APRIL 2009.

1. Verkennende monitoring naar aanvullende zuiveringstechnieken voor hormoonverstorende stoffen in rwzi's (artikel)
In een verkennende meetcampagne is het gedrag van een aantal hormoonverstorende stoffen met een vervrouwelijkende werking onderzocht. Het betrof acht rioolwaterzuiveringsinstallaties en zes verschillende (aanvullende) zuiveringstechnieken. Geen van hen verwijdert alle oestrogene (vervrouwelijkende) stoffen. Dit komt met name door het natuurlijke hormoon oestron. Het is niet uit te sluiten dat waterorganismen hiervan effecten ondervinden. Meer weten? Klik op | details | achtergrondrapport (volledige tekst).

2. Veilige dijken, optimale waterstanden, schoon oppervlaktewater: informatievoorziening van een waterschap (artikel)
Er is een beeld geschetst van de ICT-omgeving van de waterschappen in het algemeen en dat van waterschap Vallei & Eem in het bijzonder. Gekeken is naar de interne organisatie, de geschiedenis en de samenwerking die gezocht wordt. Vervolgens is kort ingegaan op de gegevens die een rol spelen en op de uitdagingen waar men voor staat. Het waterschap Vallei & Eem beheert het water in een gebied gelegen tussen de Hoge Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, ruwweg van Oosterbeek tot Bunschoten. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

3. Rainfall depth-duration-frequency curves and their uncertainties (artikel)
Rainfall depth-duration-frequency (DDF) curves describe rainfall depth as a function of duration for given return periods and are important for the design of hydraulic structures. This paper focusses on the effects of dependence between the maximum rainfalls for different durations on the estimation of DDF curves and the modelling of uncertainty of these curves. For this purpose the hourly rainfall depths from 12 stations in the Netherlands are analysed. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst (alleen toegankelijk voor Wageningen UR).

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht