Hydrotheek nieuwsbrief nr. 34 (juni 2009)
Welkom / 925 exotische soorten in Nederlandse natuur online / Bestrijdingsmiddelenatlas aangepast aan KRW / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten mei 2009 / De top 3 van mei 2009 / Colofon

Welkom

Een meimaand volop lente, zon en kleine kampeervakanties. Zo fietsten we nietsvermoedend over een dijk en kwamen het Stroïnk gemaal tegen. Leuk het monumentale gemaal, dat het peil regelt op de boezem van Noordwest-Overijssel, in het echt te zien.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 34. In dit nummer aandacht voor (invasieve) exoten en de aangepaste bestrijdingsmiddelenatlas. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over verzekeren tegen overstromingen, watercondities voor beschermde natuurgebieden, fosfaat, verzilting en het ontwerp-nationaal waterplan. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

925 exotische soorten in Nederlandse natuur online

Voor het eerst is in kaart gebracht welke exoten er in de Nederlandse natuur voorkomen. Vanaf 14 mei staan 925 exotische planten, dieren en schimmels online. Voorbeelden zijn de halsbandparkiet en de grote waternavel. De meeste exoten zijn onschuldig, maar sommige kunnen ecologische en economische schade veroorzaken. Over 25 'voorbeeldexoten' staat uitgebreide informatie op de website. De informatie is onderdeel van het Nederlands Soortenregister. Dit online-register geeft een actueel beeld van de stand van de Nederlandse biodiversiteit.

Op 22 mei, Wereldbiodiversiteitsdag, werden biologen, vrijwilligers en het grote publiek opgeroepen om exoten te tellen in hun eigen omgeving. Waarnemingen konden worden doorgegeven op www.exotentellen.nl.

Op 22 mei is ook de oprichting van Platform Stop invasieve exoten bekend gemaakt. Volgens initiatiefnemer Wilfred Reinhold doet de overheid te weinig aan de preventie en bestrijding van schadelijke planten en dieren, die in Nederland worden ingevoerd en zich vervolgens hier vestigen en verspreiden. Aanleiding tot het oprichten van het Platform.

Meer weten? Klik op | details | website Nederlands soortenregister: exoten | Teldag 2009 op www.exotentellen.nl | website Invasieve exoten.

Bestrijdingsmiddelenatlas aangepast aan KRW

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft een up-to-date nationaal beeld van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas is aangepast aan de Europese KaderRichtlijn Water (KRW). De Bestrijdingsmiddelenatlas wordt gemaakt door het Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden (CML) en Royal Haskoning en is voor iedereen toegankelijk.

Waterbeheerders in Nederland verrichten veel metingen aan bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze metingen worden -letterlijk- in kaart gebracht en zijn te bekijken op www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl. Te zien is waar, wanneer en in welke mate stoffen de normen overschrijden. De atlas bevat informatie over een periode van tien jaar.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Onzekerheid verzekerd
Bron: oratie Onzekerheid verzekerd, flood hazard central NetherlandsNederland is het enige land in Europa waarin burgers niet de mogelijkheid hebben zich te verzekeren tegen overstromingen. Deze mogelijkheid is na de ramp van 1953 afgeschaft, omdat de gevolgen van een overstroming te groot zijn om alleen door verzekeraars te worden gedragen. Hoogleraar Jeroen Aerts presenteerde in zijn oratie op dinsdag 21 april een door de VU ontwikkelde verzekeringsconstructie die wél haalbaar is en een aanvulling kan zijn op het huidige waterbeheer van Nederland. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Watercondities voor beschermde natuurgebieden: een analyse van 51 voorbeeldgebieden
Een analyse is gemaakt van de ontwerp-waterplannen van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen 2010-2015. Onderzocht is in hoeverre de watercondities voor beschermde natuurgebieden in deze ontwerp-waterplannen tot hun recht komen. Daarvoor zijn 51 beschermde natuurgebieden geselecteerd waarvan de natuur- en waterdoelen, knelpunten en gewenste maatregelen in kaart zijn gebracht. Meer lezen? Klik op | details | hoofdrapport | basisgegevens.

30 Vragen en antwoorden over fosfaat
Over fosfaat bestaan veel vragen, zowel op het gebied van landbouwkundig gebruik als over de mogelijk negatieve effecten op het milieu en hoe die effecten worden veroorzaakt. Alterra geeft in een publicatie de stand van zaken weer over wat men momenteel weet over fosfaat in landbouw en milieu. Deze publicatie is bedoeld voor beleidmedewerkers van de rijksoverheid en regionale overheden (provincies, waterschappen), maatschappelijke organisaties en voor landbouwers en hun organisaties. Kortom: voor allen die met fosfaatbeleid te maken hebben. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

 

Benutten van verzilting
InnovatieNetwerk ontwikkelde het concept Zilte ProefTuin, om te ontdekken en te communiceren welke positieve aspecten er mogelijk zijn bij verzilting. Basis van de Zilte ProefTuin ligt in een serie ProefTypologieën, die bestaan uit diverse combinaties van (zilt) waterbeheer, bedrijvigheid en landschapsontwikkeling, zoals moeraslandbouw, kwelkwekerij en blauwe energie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over verzilting.

Review van het ontwerp-Nationaal Waterplan
http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nlHet ontwerp-Nationaal Waterplan is onvoldoende duidelijk over de dilemma's bij realisatie van haar streefbeelden. Hoewel het plan overzichtelijk en toegankelijk is, zijn de hardnekkige problemen bij het realiseren van de langetermijnstreefbeelden onvoldoende helder beschreven. Dilemma's rond betaalbaarheid, aanpassing van het bestaande ruimtegebruik en beperking van natuurschade zijn niet overal herkenbaar belegd in de beleids- en onderzoeksagenda van het waterplan; bijvoorbeeld voor de ambities tot intensiever gebruik van het IJsselmeer (zoetwatervoorziening) en de Noordzee (o.a. windparken en zandwinning). De review is ter ondersteuning van de publieke inspraak (tot 22 juni) en van de besluitvorming over bijstelling en uitvoering van het waterplan. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | ontwerp-Nationaal Waterplan | documenten over Nationaal waterplan.

Nieuwe aanwinsten mei 2009

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van mei 2009

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MEI 2009.

1. Wegen naar een klimaatbestendig Nederland (rapport)
Ook Nederland heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zowel in positieve als in negatieve zin. Over negatieve gevolgen als temperatuurstijging, weersextremen, toename van de rivierafvoeren en een zeespiegelstijging voor de kust wordt veel gesproken. Deze trends zullen zich zeker voort gaan zetten, al is er veel onzekerheid over het tempo en de omvang van de veranderingen. Er is verkend welke consequenties deze veranderingen hebben voor de inrichting van Nederland. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Veelgeprezen Pharmafilter gaat zijn tweede pilotfase in (artikel)
Zelden zal een project zo enthousiast zijn ontvangen als Pharmafilter, het nieuwe reinigingsconcept voor afvalwater in zieken- en verzorgingshuizen. Bedenker Ed van den Berg en participant Grontmij sleepten voor het systeem al de Vernuftelingsprijs van het tijdschrift De Ingenieur, de European Environmental Press Award en de Aquatech Innovation Award in de wacht. En dat terwijl Pharmafilter nog helemaal niet uitontwikkeld is. Meer lezen? Klik op | details | website Pharmafilter.

3. Verkenning van de steekmuggen- en knuttenproblematiek bij klimaatverandering en vernatting (rapport)
Bron: http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Nog_weinig_kennis_beschikbaar_over_muggen__knutten.htmSteekmuggen ontwikkelen zich vooral talrijk in moerassen, plas-dras situaties (al dan niet oever) en zeer tijdelijke milieus. Knutten ontwikkelen zich vooral in natte graslanden. Voor beide groepen zijn de factoren permanentie, dynamiek en temperatuur cruciaal. Een verhoogde voedselrijkdom draagt extra aan de ontwikkeling van deze dieren bij. Dit rapport geeft een overzicht van bestaande kennis en een risicosleutel waarmee het risico op 'overlast' door steekmuggen en knutten per gebiedstype kwalitatief in beeld kan worden gebracht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht