Hydrotheek nieuwsbrief nr. 35 (juli 2009)
Welkom / Hydrotheek nu ook via Twitter / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten juni 2009 / De top 3 van juni 2009 / Colofon

Welkom

De zomer en vakantieplannen staan voor de deur. Ook de Hydrotheek gaat er even tussen uit. De volgende nieuwsbrief zal 3 september verschijnen, maar voor u gaat kunt u deze nieuwsbrief nog lezen. En voor straks: een prettige vakantie!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 35. In dit nummer aandacht voor Twitter. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over zwemwaterkwaliteit, cytostatica in het aquatisch milieu, zoetwaterwormen en slibvolume, klimaatdijk en algen als waterzuiveraar. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Hydrotheek nu ook via Twitter

De blogberichten van de Hydrotheek-blog zijn nu ook te volgen via Twitter. De waterjuweeltjes, nieuws, kortom alle nieuwe berichten op deze blog worden automatisch getoond op: http://twitter.com/hydrotheek

Twitteraars kunnen zich hier aanmelden als 'follower' voor de Hydrotheek blogberichten via Twitter.

Wat is Twitter?
Twitter is de snelste nieuwsdienst, een combinatie van sms, weblog en chat. De gebruikers van Twitter delen hun leven met anderen door berichten van 140 tekens op internet te zetten. Korte berichtjes met tekst en links naar artikelen, foto's en video's. De gebruikers kunnen behalve zelf berichten plaatsen, ook automatisch de berichten van anderen volgen. Je meldt jezelf aan als 'volger' van iemand en dan verschijnen zijn berichten automatisch op je scherm. Met Twitter blijf je op de hoogte. Meer weten over Twitter? Klik op | wat-is-twitter | twitterinfo.nl.

Waterjuweeltjes

Zwemplasrapport 2008
Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft in verband met de Zwemwaterrichtlijn twaalf wateren waarop een zwemwaterfunctie rust bemonsterd. De waterkwaliteitsontwikkeling is hierbij gedurende het zwemseizoen gevolgd. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de zwemplasmonitoring van 2008. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

 

Cytostatica in het aquatisch milieu
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een literatuurstudie naar de aanwezigheid van cytostatica (geneesmiddelen tegen kanker) in rioolwater en oppervlaktewater en de mogelijke risico's van deze stoffen voor aquatische organismen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Huize Aarde. De stichting heeft in dit kader het Kennispunt Bétawetenschappen (voorheen Wetenschapswinkel Biologie) gevraagd om na te gaan of er nadelige effecten te verwachten zijn van cytostatica voor het milieu. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Wormen brengen het volume slib aanzienlijk terug
Zoetwaterwormen kunnen de berg afvalslib behoorlijk helpen verminderen, zo stelde Tim Hendrickx van de Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit vast tijdens zijn promotieonderzoek. Het geeft een behoorlijke besparing op de verbrandings- en transportkosten van slib. De wormen kunnen mogelijk tot waarde worden gebracht als visvoer of meststof. In dat geval valt de investering in een zuiveringssysteem via wormen waarschijnlijk snel terug te verdienen, aldus Hendrickx. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Resource.

 

Klimaatdijk: een verkenning
Door het veranderende klimaat is het tijd om ook na te denken over andere concepten van waterveiligheid dan het steeds maar ophogen van dijken. Een Klimaatdijk is een inrichtingsvorm waarbij de waterkering zo robuust is dat hij niet doorbreekt en dus blijvende veiligheid biedt. Het concept van de Klimaatdijk richt zich op een dijk waarover enige golfoverslag en zelfs beperkte overstroming mogelijk is, maar waarbij oncontroleerbare dijkdoorbraken met allesverwoestende overstromingen van het achterland wordt uitgesloten. Een aantal mogelijkheden wordt verkend. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Algen: biodiesel, voedsel en... waterzuiveraar!
Steeds vaker staan er opgewonden verhalen in kranten en tijdschriften over de mogelijkheden die algen bieden. Ze zouden kunnen dienen als basis voor biodiesel, als grondstof voor voedingsmiddelen en als grondslag voor vitaminen. Maar algen kunnen mogelijk ook worden ingezet voor het verwijderen van stikstof en fosfaat uit effluent. STOWA is nauw betrokken bij twee projecten waaruit moet blijken of en zo ja: hoe algen succesvol kunnen worden ingezet bij het nabehandelen van effluent. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over algen en afvalwaterzuivering | STOWA project 'Effluentpolishing met algentechnologie' | STOWA project 'Duurzame nazuivering van rwzi-effluent m.b.v van algen' | bericht WaterForum online | website Research on microalgae within Wageningen UR.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maand meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over de bodem en ondergrond, kansen voor zilte aquacultuur, digitale bestrijdingsmiddelencheck, biologische bestrijding van invasieve exoten en 23 concept-KRW-plannen van de EU-lidstaten. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten juni 2009

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van juni 2009

1. 'Een waterbouwkundige Deltaplan voor de 21e eeuw'(rapport)
Ingenieur Kees Boorsma heeft een waterbouwkundig Deltaplan voor de 21e eeuw uitgewerkt. Overtollige debieten moeten via de rivieren worden afgevoerd richting IJsselmeer, Waddenzee en Westerschelde, zodat de Randstad veilig blijft. Met daarbij een afgesloten Waddenzee, die dan als zoetwaterboezem kan dienen. Een gesloten kustlijn maakt onderdeel uit van dit plan. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst.

2. Rainfall depth-duration-frequency curves and their uncertainties (artikel)
Rainfall depth-duration-frequency (DDF) curves describe rainfall depth as a function of duration for given return periods and are important for the design of hydraulic structures. This paper focusses on the effects of dependence between the maximum rainfalls for different durations on the estimation of DDF curves and the modelling of uncertainty of these curves. For this purpose the hourly rainfall depths from 12 stations in the Netherlands are analysed. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst (alleen toegankelijk voor Wageningen UR).

3. Waterstof winnen uit afvalwater (dissertatie)
Afvalwater kan een belangrijke bron voor alternatieve brandstof zijn. Uit afvalwater valt makkelijker waterstof te winnen dan uit zuiver water, concludeert Wetsus-onderzoeker René Rozendal. Voor zijn promotieonderzoek heeft hij via biogekatalyseerde elektrolyse waterstof geproduceerd uit het organische materiaal in afvalwater. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst | filmpje Waterstof maken uit vies afvalwater (4-5 min.).

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht