Hydrotheek nieuwsbrief nr. 37 (oktober 2009)
Welkom / Het "halen en brengen" principe van de Hydrotheek / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten september 2009 / De top 3 van september 2009 / Colofon

Welkom

De herfst verkleurt langzaam de bomen. Tijdens een zondagse boswandeling zien we een ven. Het water staat laag. Het heeft inderdaad al lang niet meer geregend... we wandelen verder. Het is weer tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 37. In dit nummer onder andere aandacht voor het "halen en brengen" principe van de Hydrotheek. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet: de milieubalans 2009, paling in Nederlandse rivieren, de energiefabriek, toenemende libellensoorten en waterverdragen tussen België en Nederland. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Het "halen en brengen" principe van de Hydrotheek

Ontstaan in het papieren tijdperk geldt het principe van de Hydrotheek nog steeds: "verzamel op één plaats de onderzoeksresultaten van STOWA-deelnemers en andere watergerelateerde organisaties en verspreid deze onderzoeksresultaten via een jaarlijks overzicht van publicaties". Kennis delen zoals dat heet.

Inmiddels is de Hydrotheek een online database geworden waarin iedereen vrij mag zoeken. Veel gevonden publicaties zijn direct te lezen en/of te printen. Het deel dat niet digitaal in te zien is kunt u online aanvragen. Daarnaast worden de publicaties uit de Hydrotheek op vele manieren onder de aandacht gebracht, zoals via deze nieuwsbrief, een wekelijkse attendering, RSS, etc.

De Hydrotheek ziet ook graag nieuwe publicaties binnenkomen. Ik nodig u uit een rol te spelen in het 'brengen' van publicaties.

Het opsturen van publicaties mag in papieren, maar het liefst in digitale vorm (bv. PDF). U kunt ze aanleveren via de post, e-mail of send2deliver. Meer informatie over "hoe publicaties aan te leveren" staat in de rechterkolom van de Hydrotheek. Meer informatie? Klik hier.

Wilt u weten welke publicaties er van uw organisatie al in de Hydrotheek zitten? Ga dan naar Zoeken in de Hydrotheek en gebruik de zoekingang 'instantie-code'. Publicatieoverzichten van STOWA-deelnemers zijn ook op te roepen vanuit het linkermenu. Meer informatie? Klik hier.

Is het straks ook uw Hydrotheek?

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Milieubalans 2009
Uit de Milieubalans 2009 van Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland de (korte termijn) doelen voor klimaat en lucht zal halen. Dat geldt ook voor de doelen voor bodemsanering en afval. De doelen voor de milieucondities van de natuur in het landelijk gebied worden waarschijnlijk niet gehaald, of vragen zelfs om fundamentele herziening van het beleid. Deze en andere zaken blijken uit de nieuwe milieubalans, die dit jaar speciaal aandacht besteedt aan de gevolgen van de recessie voor het milieu op de korte en op de lange termijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | persbericht.

Paling in Nederlandse rivieren blijft sterk vervuild
Uit een rapport van RIKILT en IMARES blijkt dat de rode paling in de Nederlandse rivieren nog steeds sterk is vervuild. Dit geldt niet voor de wateren buiten de grote rivieren zoals het IJsselmeer en de Friese meren.

Het rapport 'Verontreiniging rode aal Nederlandse binnenwateren' betreft een onderzoek naar paling die tussen 2004 en 2008 is gevangen. De paling die in de grote rivieren wordt gevangen maakt slechts een klein deel uit van de paling die in Nederland wordt gegeten, namelijk circa 5%. De paling is onderzocht op dioxines, polychloorbifenylen (PCB's), organochloorpesticiden (OCP's) en zware metalen. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst.

Afvalwater, dáár zit energie in...
Twaalf van de 26 waterschappen verspreid over het hele land hebben hun krachten gebundeld in het project 'De Energiefabriek'. Ze willen energie halen uit ontlasting en ander organisch materiaal dat in afvalwater te vinden is. Vervolgens moeten rioolwaterzuiveringsinstallaties gaan draaien op deze zelf opgewekte energie. Meer lezen? Klik op | Publicaties Energiefabriek | Energiefabriek op youtube | Presentaties van Bijeenkomst Energiefabriek II, 18/9/09 | Publicaties over Energie en afvalwaterzuivering.

Libellen profiteren van schoner water
Het gaat de laatste jaren goed met de libellen. De meeste soorten nemen toe of blijven stabiel. Een van de redenen dat het goed gaat, is de verbetering van de waterkwaliteit in beken en vennen. Schoner water betekent een toename van water- en oeverplanten. De grotere variatie in water- en oeverbegroeiing heeft een positief effect op de meeste libellensoorten. Ook de verandering van het klimaat kan een oorzaak zijn voor het toenemen van een aantal libellensoorten. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst.

Waterverdragen België en Nederland 1960-2002: goed nabuurschap?
Antwerpen en de Schelde: altijd al een moeilijke relatie (1830-1965), zo luidt de veelsprekende titel van het inleidende hoofdstuk. Met als epiloog: de waterverdragen tussen België en Nederland 1995-2002. Het betreft daarbij het verdrag over de verdieping van de Westerschelde, als maatregel voor een betere bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Het Verdrag kwam op 17 januari 1995 tot stand. Maar anno 2009 is de Westerschelde met baggeren en ontpolderen actueler dan ooit tevoren. Meer lezen? Klik op | details | partial view (Google books) | Publicaties over de Westerschelde.

Nieuwe aanwinsten september 2009

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van september 2009

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in SEPTEMBER 2009.

1. Development of an international priority list of pharmaceuticals relevant for the water cycle (rapport)
Diverse studies hebben aangetoond dat er een grote verscheidenheid aan geneesmiddelen (PhACs) aanwezig is in effluenten, oppervlaktewater en grondwater. Het grote aantal gerapporteerde verbindingen maakt het lastig de effecten van alle PhACs op de watercyclus te beoordelen. Het doel van deze studie van de Global Water Research Coalition was het ontwikkelen van een representatieve lijst van prioritaire PhACs. De lijst kan gebruikt worden voor verdere studies over de analysemethoden, het vóórkomen, zuivering, en de mogelijke risico's van PhACs in de watervoorziening. Meer lezen? Klik op | details.

2. Regenwater in de tuin? Mooi wel! (rapport)
Inspirerende voorbeelden laten zien dat regenwater tuinen mooier, spannender en veelzijdiger kan maken. Ze tonen ook hoe tuinen een betrouwbaar onderdeel van het stedelijk watersysteem kunnen zijn. Als het water geen overlast geeft en schoon genoeg is, mag het direct in de bodem lopen. Dat kan in straten en openbaar groen maar zeker ook in particuliere tuinen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Effecten oeververdediging in de Lek op macrofauna levensgemeenschap (rapport)
In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen geplaatst om de golfslag die ontstaat door voorbijvarende schepen te dempen. De vraagstelling is, wat het effect van deze oeververdediging is op de parameters van de Kaderrichtlijn water, te weten macrofyten, vis en macrofauna. De monitoring van de genoemde parameters is in 2006 van start gegaan. Dit rapport beschrijft de resultaten van de macrofauna-bemonsteringen die plaats hebben gevonden in het tweede meetjaar, 2008. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht