Hydrotheek nieuwsbrief nr. 39 (februari 2010)
Welkom / 62 Duizend waterpublicaties bekeken en de top 10 van 2009 / Wat leest... Bram bij de Vaate? / Nieuwe thema's / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten december 2009, januari 2010 / Colofon

Welkom

Wit en koud is 2010 al weer goed en wel op weg. Met in 2009 ruim 62 duizend bekeken waterpublicaties, wat een verdubbeling is vergeleken met 2008, en ruim 200 nieuwe abonnees voor de Hydrotheek nieuwsbrief kunnen we tevreden omzien. In 2010 hopen we er weer een productief jaar van te maken. Samen met u.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 39. In dit nummer onder andere aandacht voor de top 10 over 2009, nieuwe thema's en 'Wat leest...'. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over klimaat en aquatische ecologie, regenwater afkoppelen, verzilting, groenblauwe diensten, samenwerking in de afvalwaterketen en de waterwet. Ook treft u het overzicht van recent toegevoegde publicaties aan.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

62 Duizend waterpublicaties bekeken en de top 10 van 2009

Met in 2009 ruim 62 duizend bekeken waterpublicaties, wat een verdubbeling is vergeleken met 2008, en ruim 200 nieuwe abonnees voor de Hydrotheek nieuwsbrief kunnen we tevreden terugkijken. In 2009 zijn er weer een kleine 2000 publicaties in de Hydrotheek bijgekomen. Ruim de helft hiervan is digitaal vrij toegankelijk. Ongeacht waar u zit, u kunt de publicaties lezen.

De tien meest bekeken titels in 2009 zijn:
1. Bestuurlijk handboek riolering en stedelijk watermanagement 2009 (jaarboek) | details.
2. Development of an international priority list of pharmaceuticals relevant for the water cycle (rapport) | details.
3. Verzilting in Nederland (boek) | details.
4. Jaaroverzicht neerslag en verdamping in Nederland 2008 (jaarverslag) | details.
5. Rainfall depth-duration-frequency curves and their uncertainties (artikel) | details.
6. Nederland boven water: praktijkboek gebiedsontwikkeling II (boek) | details Praktijkboek gebiedsontwikkeling II | volledige tekst Praktijkboek I.
7. Regenwater in de tuin? Mooi wel! (boek) | details | volledige tekst.
8. Op weg naar een regionale waterautoriteit (boek) | details | volledige tekst (na invulling formulier) .
9. Blue energy (dissertatie) | details | volledige tekst.
10. Waterfiltratie met electrogesponnen nanovezels (artikel) | details.

Wat leest... Bram bij de Vaate?

Voor het item 'Wat leest...' is een aantal gebruikers benaderd met vragen. Dit onderwerp zal in de komende nieuwsbrieven verschijnen. Deze keer: Wat leest Bram bij de Vaate.

Bij Bram bij de Vaate draait alles om ongewervelde dieren en vissen in relatie tot milieufactoren. Hij is sinds 2005 directeur/eigenaar van Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau.

Hij vertelt over een opvallend project "Het zal ongeveer eind 70-er jaren zijn geweest dat ik begon met onderzoek naar ongewervelde dieren in het IJsselmeergebied. Veel aandacht heb ik toen kunnen besteden aan de populatiedynamica van driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha). De kennis die ik heb opgedaan was naderhand uitstekend bruikbaar toen deze mossel omstreeks 1988 in Noord-Amerika opdook en daar aanzienlijke economische schade veroorzaakte. In 2008 en 2009 heb ik opnieuw onderzoek kunnen doen aan driehoeksmosselen in het IJsselmeergebied. Intussen had zich een tweede Dreissenasoort in Nederland gevestigd, de quaggamossel, die als vergelijking in het onderzoek werd meegenomen."

Een ander aansprekend project is het onderzoek naar de migratie van zalm en zeeforel in Nederland. Bram licht toe "Na de zogenaamde 'Sandoz-ramp' in 1986, waarbij enorme vissterfte in de Rijn plaatsvond door verontreinigd bluswater dat bij het bestrijden van een brand in de rivier terecht was gekomen, ontstond in de Rijnoeverstaten een internationaal politiek reveil dat leidde tot maatregelen voor ecologisch herstel. In Nederland ging het niet alleen om de Rijn, maar ook om de Maas. Onderdeel van de maatregelen was beide rivieren weer zodanig optrekbaar maken dat riviertrekvissen hun paaigebieden weer konden bereiken. Het migratieonderzoek leverde hiervoor informatie aan. Gezien de schaal waarop het onderzoek plaats vond en de technieken die hierbij werden toegepast was dit voor mij het meest aansprekende project uit mijn onderzoekloopbaan."

Bram vindt dat je met vaktijdschriften en diverse websites prima op de hoogte kunt blijven van het vakgebied. Ook een goed netwerk kan hierbij zijn dienst bewijzen, zeker wanneer het gaat om signalering van nieuwe trends. Hij gebruikt de Hydrotheek vooral om 'grijze literatuur' (rapporten) op te sporen. "Wanneer ik de digitale STOWA-nieuwsbrief ontvang check ik meestal wel de informatie over de Hydrotheek."

Om te zien wat er van Bram bij de Vaate in de Hydrotheek zit klik hier.

Nieuwe thema's

Wilt u een publicatieoverzicht over een bepaald thema? Dat kan. Voor een aantal thema's is een zgn. voorgeprogrammeerde zoekactie gemaakt. Deze zoekacties zijn speciale zoekvragen in de Hydrotheek, waarmee -met één muisklik- een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema gegeven wordt.

Recent toegevoegde thema's zijn:
- Energie in de waterketen;
- IJkdijk;
- Natuurvriendelijke oevers; en
- Klimaatverandering en aquatische ecosystemen.

Wilt u ze allemaal bekijken? Klik hier.

Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of wilt u op de website van uw organisatie een thema-link naar relevante publicaties in de Hydrotheek. Neem dan contact op.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Videopresentaties Congres Klimaat en aquatische ecologie
Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor aquatische flora en fauna? Moeten de ecologische doelen worden bijgesteld? Deze en andere prangende vragen kwamen aan de orde tijdens het tweedaagse Watermozaïekcongres van STOWA, op 27 en 28 januari in Burgers' Zoo Arnhem. Alle presentaties zijn als pdf te downloaden en te bekijken als video.

Klik hier voor de presentaties van dag 1 (internationaal perspectief).
Klik hier voor de presentaties van dag 2 (nationaal perspectief).

[Het kan zijn dat u een extra programma moet installeren. Dit programma, "Silverlight", is een standaardprogramma van Windows. Als dit niet lukt kunt u de presentaties bekijken in de "classic version". Dit is te vinden bovenaan de pagina met de presentaties.]

Handboek en voorbeeldenboek afkoppelen in Limburg: inspiratiebron vol voorbeelden en tips
Met het handboek en voorbeeldenboek 'Afkoppelen in Limburg' willen de samenwerkende waterpartners in Limburg, alle betrokken partijen inspireren en handvatten geven om regenwater af te koppelen van het riool. Dat is één van de mogelijkheden om de riooloverstorten terug te dringen en in te spelen op gevolgen van klimaatverandering.
De bundeling van een twintigtal Limburgse praktijkervaringen, vele tips en tot de verbeelding sprekende geïllustreerde voorbeelden, is samen met de handreiking bedoeld om de keuze om wel of niet af te koppelen goed af te kunnen wegen en bovenal te bevorderen.
In het voorbeeldenboek zijn de Limburgse praktijkvoorbeelden ingedeeld in drie categorieën: Openbare Ruimte, Bedrijventerreinen en Particuliere terreinen met informatie over de verschillende aspecten die in de praktijk een rol spelen bij afkoppelprojecten. Het gaat dan om communicatie, juridisch, ruimtelijke ordening, financieel en politiek.
Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst handreiking | volledige tekst voorbeeldenboek | persbericht waterschap Peel en Maasvallei.

Verzilting in Nederland
De zoutwaterhuishouding in Nederland is aan veranderingen onderhevig, en de verwachting is dat de klimaatverandering die zich momenteel lijkt te voltrekken deze veranderingen verder zal versterken. Hierdoor zullen op veel gebieden in Nederland het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater zouter worden. De vraag is: Maar waar precies? Hoe zout? En hoe erg is dat eigenlijk?
Deze brochure geeft een overzicht van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek dat Acacia Water in de context van het project 'Leven met Zout Water' (LmZW) heeft verricht naar de verzilting van Nederland. Doel van deze onderzoeksfase is het in kaart brengen van de huidige kennis over het onderwerp. Wat weten we al? En, belangrijker nog, wat weten we nog niet? Het onderzoek heeft tot nu toe geresulteerd in zes deelrapporten met een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | Beschikbare deelrapporten Leven met zout water | meer publicaties over verzilting.

Puzzelen in de Peel met groenblauwe diensten
Er liggen volop kansen voor groenblauwe diensten: het tegen vergoeding beheren van natuur en landschap door agrariërs en particulieren. In veel gebieden is volop vraag naar deze diensten, is er geld voor geregeld en willen partijen graag aan de slag. Toch komen groenblauwe diensten in de praktijk nog niet goed van de grond. Puzzelen in de Peel is een verkenning van de situatie in de Peel. De auteurs onderzochten wat nodig is om de bal echt aan het rollen te krijgen. Ze doen aanbevelingen voor zowel de vragende, aanbiedende als intermediaire partijen om er voor te zorgen dat private partijen vaker ingeschakeld worden bij de uitvoering van beheermaatregelen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Samenwerking in de afvalwaterketen
Gemeenten en waterschap zijn samen verantwoordelijk voor de goede werking van de afvalwaterketen. De gemeente voor riolering (inzameling) en het waterschap voor transport en zuivering. De provincie ziet toe op de taakuitoefening van beide overheden. Om de samenwerking in goede banen te leiden is een duidelijke koers voor de nabije toekomst nodig. Daarom hebben de tien gemeenten binnen het gebied van waterschap Zeeuwse Eilanden, het waterschap en de provincie Zeeland een gezamenlijke visie op de afvalwaterketen ontwikkeld. Deze toekomstvisie is de basis voor verdergaande samenwerking tussen de deelnemende partijen. Gezamenlijke planvorming en voorbereiding leveren winst in kennis, personele capaciteit en doelmatigheid. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterwet officieel in werking getreden
Tegelijk met de aanbieding van het eerste Nationaal Waterplan is op 22 december 2009 de Waterwet van kracht geworden. Acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door deze Waterwet en de zes verschillende vergunningen worden opgenomen in één vergunning. Daarmee ontstaan minder regels, minder lasten voor burgers en bedrijven en meer samenhang tussen waterbeleid en de ruimtelijke ordening.
Meer lezen? Klik op | details Waterwet in het kort | volledige tekst Waterwet in het kort | dossier waterwet | Helpdesk Water over de Waterwet.

Nieuwe aanwinsten december 2009, januari 2010

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen twee maanden aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht
##w3s_OptOut##