Hydrotheek nieuwsbrief nr. 40 (maart 2010)
Welkom / Hydrotheek verkleurd / Nieuwe tijdschriften online te lezen / Wat leest... Connie Dekker? / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten februari 2010 / De top 3 van februari / Colofon

Welkom

De sneeuw smelt, de Rijn staat hoog, de lente aarzelt, de Hydrotheek verkleurt. Het is weer tijd voor een nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 40. In dit nummer onder andere aandacht voor aanpassingen aan de Hydrotheek, online tijdschriften en 'Wat leest...'. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over het inrichten van beekdalen, statistieken van extreme neerslag, en geneesmiddelen in de Rijn. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Hydrotheek verkleurd

De Hydrotheek website heeft andere kleuren gekregen. Zo sluit de layout weer aan bij de STOWA website.

Mocht u nog onvolkomenheden tegenkomen of verbetersuggesties hebben laat het s.v.p. weten. Mail ze naar hydrotheek.library@wur.nl.

Ziet u op de Hydrotheek website geen verandering? Druk op F5 of op 'Vernieuwen/Refresh' van uw browser.
 

Nieuwe tijdschriften online te lezen

Naast de reeds online beschikbare tijdschriften Neerslag en Stromingen versterkt sinds kort een tweetal tijdschriften de online gelederen: 'Water, wonen & ruimte' en 'Het Waterschap'.

Artikelen uit Water, wonen & ruimte zijn nu online te lezen via de Hydrotheek. Water, wonen & ruimte (voorheen Waterwonen) is het vakblad over de rol van water in integrale gebiedsontwikkeling en verschijnt sinds 2008. Meer lezen? Klik op | online artikelen uit Water, wonen & ruimte.

Het Waterschap gaat weer digitaal. De artikelen uit Het Waterschap zijn sinds 2010 weer digitaal beschikbaar. Tussen 2004 en 2006 was een groot deel van de artikelen al online te lezen via de Hydrotheek. Meer lezen? Klik op | online artikelen uit het Waterschap 2010 | online artikelen uit het Waterschap 2004-2006.

Wat leest... Connie Dekker?

Voor het item 'Wat leest...' is een aantal gebruikers benaderd met vragen. Dit onderwerp zal in de komende nieuwsbrieven verschijnen. Deze keer: Wat leest Connie Dekker.

Bij Connie Dekker draait alles om zwemwater en bestrijdingsmiddelen. Zij werkt sinds 2000 als senior medewerker Watersysteeminformatie bij Waterschap Zuiderzeeland.

Zij vertelt over haar werk: "Met de komst van de nieuwe zwemwaterrichtlijn zijn we als waterschap Zuiderzeeland verplicht om zogenaamde zwemwaterprofielen op te stellen van alle officiële zwemwaterlocaties in ons beheer. Daarin zijn alle risico's en bijzonderheden van zwemwaterlocaties geïnventariseerd. Zojuist hebben we het laatste zwemwaterprofiel afgerond. Het gaat om de nieuwe zwemlocatie Brennels bij Kraggenburg in de Noordoostpolder. Daarmee zijn we als waterschap helemaal voorbereid om de zwemmer in Flevoland van goede (zwem)informatie te voorzien. Het zwemwaterprofiel is als bijlage bijgevoegd, die kunt u dan ook gelijk opnemen in de hydrotheek!".

Connie vindt dat de informatieverspreiding voor haar vakgebied goed is maar wel versnipperd. "Denk aan alle verschillende vakbladen (waterschap, H2O, STOWA, Waterdienst, enz.)". Ze gebruikt de Hydrotheek vooral naar aanleiding van de nieuwsbrief: "..., en dan vooral de nieuwe aanwinsten. Wel ondervind ik dan nog wel eens problemen bij het opvragen van titels, dat duurt erg lang zodat ik ook wel eens afhaak. De laatste titels die ik heb opgevraagd gingen over blauwalgen. En natuurlijk check ik ook wel eens of onze eigen aangeleverde rapportages er tussen staan".

Om het genoemde zwemwaterprofiel Brennels bij Kraggenburg te zien klik hier.
Meer informatie? Klik op | Watersysteembeheer Jaarrapportage 2007-2008 | Publicaties van Waterschap Zuiderzeeland.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Het brede beekdal als inrichtingsconcept (rapport)
Begin februari heeft Piet Verdonschot (Alterra) voor de Unie van Waterschappen een boekje gepresenteerd met een leidraad voor het inrichten van beekdalen. Het gaat hierbij om het beekdal als klimaatbestendige buffer in een veranderende leefomgeving. Het is geschikt voor bestuurders, ecologen en hydrologen bij waterschappen, provincies en voor ministeries, Rijkswaterstaat en andere organisaties. "We willen met dit boekje bijdragen aan een daadwerkelijke verbetering van de natuurkwaliteiten en de biodiversiteit in beekdalen, bij voorkeur duurzaam en op grote schaal". Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Regionale verschillen in extreme neerslag (rapport)
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), dat in 2003 is gesloten naar aanleiding van wateroverlast in het recente verleden, is afgesproken om meer in het waterbeheer te investeren. Toetsing van watersystemen, aanpassing van bestaande plannen en waar nodig het ontwerpen van nieuwe plannen zijn taken die uit het NBW voortvloeien. Voor een goede uitoefening van deze taken is een statistiek van extreme waarden van de neerslag vaak onontbeerlijk. Dikwijls wordt gebruik gemaakt van een statistiek, die gebaseerd is op neerslagmetingen in De Bilt. Voor duren van 4 uren tot 9 dagen gaat de meest recente extreme waarden statistiek uit van de uurwaarden voor het tijdvak 1906-2003 van dit station. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Trends of pharmaceuticals in the Rhine (rapport)
Verschillende drinkwaterbedrijven in Zwitserland, Duitsland en Nederland gebruiken Rijnwater als bron voor drinkwater. De Rijn wordt echter ook gebruikt om (gezuiverd) afvalwater af te voeren naar zee. Het gezuiverde afvalwater bevat resten van geneesmiddelen, waardoor verschillende geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen en endocrien verstorende chemicaliën in de Rijn worden aangetroffen. Het doel van deze studie is om een beter beeld te krijgen van concentraties van geneesmiddelen in de Rijn op basis van een uitgebreide dataset. Hierbij is specifiek gekeken naar variaties van deze concentraties in de ruimte en in de tijd. Daarnaast is ook bestudeerd hoe deze concentraties gerelateerd zijn aan het gebruik van deze middelen door de inwoners van het Rijnstroomgebied. Tevens is onderzocht in hoeverre gebruiksgegevens, metabolisme en afbraak in afvalwaterzuiveringsinstallaties de hoeveelheden in de Rijn kunnen voorspellen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nieuwe aanwinsten februari 2010

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van februari

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in FEBRUARI 2010.

1. De Waterwet in het kort (brochure)
Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. Acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door deze Waterwet en de zes verschillende vergunningen worden opgenomen in één vergunning. Daarmee ontstaan minder regels, minder lasten voor burgers en bedrijven en meer samenhang tussen waterbeleid en de ruimtelijke ordening. Het ministerie van V&W heeft een infoblad opgesteld over de nieuwe Waterwet.
Meer lezen? Klik op | details Waterwet in het kort | volledige tekst Waterwet in het kort | dossier waterwet | helpdesk Water over de Waterwet.

2. Verzilting in Nederland: overzicht huidige kennis omtrent interne verzilting (rapport)
De zoutwaterhuishouding in Nederland is aan veranderingen onderhevig, en de verwachting is dat de klimaatverandering die zich momenteel lijkt te voltrekken deze veranderingen verder zal versterken. Hierdoor zullen op veel gebieden in Nederland het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater zouter worden. De vraag is: Maar waar precies? Hoe zout? En hoe erg is dat eigenlijk?
Deze brochure geeft een overzicht van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek dat Acacia Water in de context van het project 'Leven met Zout Water' (LmZW) heeft verricht naar de verzilting van Nederland. Doel van deze onderzoeksfase is het in kaart brengen van de huidige kennis over het onderwerp. Wat weten we al? En, belangrijker nog, wat weten we nog niet? Het onderzoek heeft tot nu toe geresulteerd in zes deelrapporten met een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | Beschikbare deelrapporten Leven met zout water | meer publicaties over verzilting.

3. Influence of membrane properties on fouling in MBRs (proefschrift)
De membraanbioreactor (MBR) is een afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) die het actief slibproces combineert met membraanfiltratie. De membranen scheiden het gezuiverde water van het actief slib. De operationele kosten van een MBR installatie moeten omlaag, ofwel vervuiling moet worden gereduceerd, om een MBR ook in elke andere situatie als AWZI toe te passen. Het onderwerp van deze dissertatie is het bepalen van de invloed van verschillende membraaneigenschappen op de vervuiling, met als doel de optimale membraaneigenschappen te bepalen die vervuiling reduceren en daardoor de operationele kosten van MBR verlagen. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##