Hydrotheek nieuwsbrief nr. 42 (mei 2010)
Welkom / Attendering op tijdschrift / Wat leest... Wiel Pakbier? / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten april 2010 / De top 3 van april / Colofon

Welkom

Met de koffie in de hand pauzeer ik even buiten. Frisse lucht en hoofd in de zon. Dromend. De meimaand komt er aan... vakantie! Maar eerst nog de laatste hand aan deze goed gevulde nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 42. In dit nummer onder andere aandacht voor Tijdschrift attenderingen en 'Wat leest...'. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over de ecologie van de Maas, muggenoverlast, doelmatig beheer waterketen, neerslag en wateroverlast, drinkwater in stroomgebiedbeheersplannen, en het terugwinnen van grondstoffen uit toiletwater. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Attendering op tijdschrift

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van nieuw verschenen artikelen in uw favoriete vaktijdschrift?
Maak dan gebruik van de e-mail Tijdschrift attendering.

Met een gratis abonnement op een Tijdschrift attendering ontvangt u (desgewenst wekelijks of maandelijks) een e-mail met een overzicht van de nieuw aan de Hydrotheek toegevoegde artikelen van een bepaald tijdschrift. De op dit moment beschikbare tijdschriften met attendering zijn:

 • H twee O
 • Land+water;
 • De levende natuur;
 • Neerslag;
 • Stromingen;
 • Water, wonen & ruimte;
 • Waterschap; en
 • WT-afvalwater.

De Tijdschrift attendering en de informatie hoe u zich daarvoor kunt aanmelden of afmelden vindt u in de Tijdschriftenlijst in het linkermenu van de Hydrotheek.

Heeft u suggesties of wilt u reageren? Mail de Hydrotheek.

Wat leest... Wiel Pakbier?

Voor het item 'Wat leest...' is een aantal gebruikers benaderd met vragen. Dit onderwerp zal in de komende nieuwsbrieven verschijnen. Deze keer: Wat leest Wiel Pakbier.

Bij Wiel Pakbier draait alles om stedelijk waterbeheer. Hij werkt sinds 1976 bij waterschap Roer en Overmaas, sinds 2004 in de functie senior adviseur beleid, onderzoek en advies, met als werkplek Sittard.

Hij vertelt over het project Ontkluizen Caumerbeek: "Het is een beek (6,5 km) die in de jaren '70 in het riool gestopt is en nu weer uit het riool gehaald gaat worden. Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat hiervoor kansen aanwezig zijn. De voorbereidingen voor het bestek voor de eerste fase worden nu uitgevoerd. Volgens planning zal de start van de uitvoering nog dit jaar plaats vinden." "Verder zijn meer vergelijkbare projecten in voorbereiding maar de genoemde is de meest aansprekende", aldus Wiel.

Wiel vindt dat er veel informatie wordt geproduceerd. "Af en toe denk ik te veel en of het allemaal op de juiste plek terecht komt vraag ik mij ook af. Wellicht geeft wat gerichtere verspreiding meer rendement en effect. Ik denk in eerste instantie aan gemeenten die een steeds belangrijkere rol gaan vervullen in het stedelijk watersysteem." Hij gebruikt de Hydrotheek te weinig door tijdgebrek, maar vindt meestal wel wat hij zoekt. Publicaties die Wiel gebruikt zijn "STOWA rapporten stedelijk en duurzaam waterbeheer en watersysteem. Verder nota's of rapporten van collega waterschappen over genoemde onderwerpen."

Kijk hier voor meer publicaties in de Hydrotheek over stedelijk waterbeheer en gemeenten en van waterschap Roer en Overmaas.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

De effecten van drie incidenten op de ecologie van de Maas
De aanleiding van dit rapport was de vissterfte die in 2007 in de Maas optrad als gevolg van een chemische lozing bij Luik. Hierbij was de vraag van Rijkswaterstaat: in hoeverre vormen de incidenten die nog regelmatig optreden in de Grensmaas een bedreiging voor het bereiken van doelen uit de Kaderrichtlijn Water?
In dit rapport zijn de volgende vragen beantwoord:

 • wat is er gebeurd bij drie grotere incidenten in de Maas in 2007?
 • wat is de ecologische betekenis hiervan geweest?
 • hoe verhoudt zich dat tot de andere belastingen op de ecologische toestand van de Maas?
 • wat is de minimale randvoorwaarde om aan de doelen voor waterkwaliteit te voldoen?
 • wat zijn de mogelijkheden om in het vervolg met dit soort incidenten om te gaan?
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Muggen in de Bethunepolder
In dit onderzoek wordt getracht een antwoord te geven op de vraag of er in de toekomst in de Bethunepolder een toename van muggen en eventueel overlast daarvan te verwachten is naar aanleiding van natte natuurontwikkeling. Ten behoeve hiervan is zowel literatuuronderzoek als onderzoek in het veld uitgevoerd. Het onderzoek is beschrijvend en verkennend van aard. In het literatuuronderzoek is onderzocht welke soorten muggen (Culicidae) en knutten (Ceratopogonidae) verwacht kunnen worden in negen habitat(natuurdoel)typen, die in de Bethunepolder worden ontwikkeld of reeds aanwezig zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Doelmatig beheer waterketen: eindrapport commissie feitenonderzoek
Het ministerie van VROM, de VNG, Unie van Waterschappen en Vewin willen de komende jaren 550 miljoen euro besparen. De besparingen kunnen worden gerealiseerd door het bundelen van kennis en capaciteit en het verder professionaliseren van het beheer binnen de waterketen. Dit blijkt uit een rapport over het doelmatig beheer in de waterketen.

In de waterketen werken verschillende bedrijven samen om ervoor te zorgen dat er goed water uit de kraan komt en dat afval- en regenwater via de riolering gezuiverd en al in het oppervlaktewater terecht komt. De waterleidingbedrijven zorgen voor de drinkwaterproductie en distributie. Gemeenten zorgen voor inzameling en afvoer van afvalwater via de riolering en de waterschappen zorgen voor de zuivering van het afvalwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Van neerslag tot schade
In het project 'Van neerslag tot schade' is een aantal aspecten van risico's van overstromingen en wateroverlast nader onderzocht. Het eindproduct van het project bestaat uit een overkoepelende eindrapportage en zes deelrapporten die ingaan op regionale spreiding in neerslag, de samenhang in de normering van overstromingen en wateroverlast, de perceptie van overstromingen en de verzekerbaarheid van schade. STOWA was opdrachtgever van het project samen met het kennisprogramma 'Leven met Water', Provincie Zuid-Holland, Waterschap Zuiderzeeland en het Verbond van Verzekeraars. Meer lezen? Klik op | eindrapport | Alle rapporten van project Van neerslag tot schade.

Drinkwater in stroomgebiedbeheerplannen
Eind 2008 zijn de meeste stroomgebiedbeheerplannen (SGBP'en) van de lidstaten gepubliceerd. Dit betekent ook dat de ambities van de buurlanden zichtbaar zijn gemaakt. In opdracht van het ministerie van VROM heeft het RIVM de stroomgebiedbeheerplannen van de Rijn- en Maasoeverstaten beoordeeld op drinkwaterrelevante aspecten, aan de hand van 2 vragen: Op welke wijze wordt in de plannen invulling gegeven aan de drinkwaterdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water? Op welke wijze dragen de plannen van de buurlanden bij aan de vermindering van de kwaliteitsknelpunten voor de drinkwaterproductie uit oppervlaktewater in Nederland? In totaal zijn 15 SGBP'en doorgenomen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Het terugwinnen van grondstoffen uit toiletwater
Nieuwe sanitatie concepten zijn gebaseerd op het scheiden aan de bron van huishoudelijk afvalwater in grijs water en zwart water (faeces en urine) of in grijs water, urine en bruin water (faeces). Ze hebben een groot potentieel om belangrijke grondstoffen zoals energie, nutriënten en water terug te winnen. Deze concepten zijn een alternatief voor de huidige rioleringssystemen en centrale aerobe afvalwaterzuiveringen die beperkt zijn tot het verwijderen van organische componenten en nutriënten. In dit Engelstalige proefschrift worden diverse aspecten van een concept voor de behandeling van zwart water besproken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Wageningen UR nieuwsbericht | meer publicaties.

Nieuwe aanwinsten april 2010

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in april toegevoegde publicaties:

De top 3 van april

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in APRIL 2010.

1. Water- een kostbaar goed: de Nederlandse watervoetafdruk (rapport)
Zoet water is kostbaar: het aardoppervlak bestaat voor 70% uit water, maar slechts 3% daarvan is zoet. Nederlanders gebruiken per jaar bijna twee keer zoveel water als de gemiddelde wereldburger. Nederland is afhankelijk van de import van vele producten en verbruikt op deze manier grote hoeveelheden water in het buitenland. Water dat voor de consument niet meer terug te vinden is in het eindproduct. De productie van één katoenen shirt kost op zo'n manier 2.700 liter water; 1 kop koffie 140 liter; 1 boterham 40 liter en 1 kilo kaas 5.000 liter. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Bui 8, Bui 9 of toch maar Bui 10? (artikel)
Voor te realiseren nieuwe regenwaterriolen op een 3-tal locaties in bestaand stedelijk gebied is uitgezocht wat de financiële consequenties zijn, indien in plaats van Bui 8 ontworpen wordt met Bui 9 of Bui 10 uit de Leidraad Riolering. Het uitgangspunt voor alle buien is identiek. De buien mogen geen water op straat geven. Meer lezen? Klik op | details.

3. Modelleren van niet-huishoudelijk waterverbruik (rapport)
Omdat het SIMDEUM model als methode voor het beschrijven van huishoudelijk waterverbruik goed werkt is dezelfde methode gevolgd voor niet-huishoudelijk waterverbruik. De methode SIMDEUM houdt in dat het gedrag van mensen met betrekking tot hun waterverbruik wordt gemodelleerd; rekening houdend met de verschillen in installatie en waterverbruikende apparaten. Voor niet-huishoudelijk verbruik is een vergelijkbare aanpak gekozen. Daarbij zijn enkele nieuwe waterverbruikende apparaten gedefinieerd (zoals de koffieautomaat op kantoor) en nieuwe typen gebruikers geïntroduceerd (bijvoorbeeld de schoonmaker en kantoormedewerker). Meer lezen? Klik op | details.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon:(0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##