Hydrotheek nieuwsbrief nr. 44 (juli 2010)
Welkom / Wat leest... Wim Wijnands? / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten juni 2010 / Top 3 van juni / Colofon

Welkom

Deze maand was er van alles en nog wat te doen aan uitjes en activiteiten. Ook water-achtige zoals met de excursieboot 'de Blauwe Bever' een paar uur varen op de Rijn, een excursie in de Blauwe Kamer bij Rhenen, een rondleiding afkoppelen hemelwater bij Van Hall Larenstein in Velp, en meer. En nu staat de vakantie voor de deur. Maar eerst is het nog even tijd voor deze nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 44. In dit nummer aandacht voor de laatste keer 'Wat leest... Wim Wijnands'. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over de waterkwaliteit van Nederlandse meren, het weer in Nederland, invasieve waterplanten, de internationale profilering van de Nederlandse watersector, het beeld van Nederland op ruimtelijk gebied, en de jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier. De volgende nieuwsbrief verschijnt over 2 maanden.

Wat leest... Wim Wijnands?

Voor het item 'Wat leest...' is een aantal gebruikers benaderd met vragen. Dit is (voorlopig) de laatste keer dat dit item verschijnt. Deze laatste keer: Wat leest Wim Wijnands?

Wim Wijnands werkt als Senior medewerker Documentaire Informatie Voorziening (DIV) bij waterschap De Dommel in Boxtel. Hij was bibliothecaris, maar door de integratie van DIV en de bibliotheek bestaat deze (unieke) functie niet meer bij zijn waterschap. Zijn specialisatie is nog steeds wel het bibliotheekwerk: inkoop literatuur, abonnementenbeheer, beantwoorden informatievragen, ontsluiten informatie, verzorging ter inzage legging. etc.

Over de informatieverspreiding vanuit het vakgebied zegt Wim dat de samenwerking van de waterschappen nog beter kan. "Als echte overheden stellen we nog veel publicaties op die voor het overgrote gedeelte van Nederland (en eventueel daarbuiten) nog slecht te vinden zijn. Wat dat betreft kunnen we nog wat leren van de commerciële uitgevers. De Hydrotheek is natuurlijk een perfect instrument om dit te verbeteren. "

Hij maakt regelmatig gebruik van de Hydrotheek. "...vooral de ontsluiting van artikelen uit de voor ons belangrijke tijdschriften is belangrijk voor mij omdat ik die zelf niet ontsluit. Als ik voor iemand een artikel aan het zoeken ben, zoek ik in de Hydrotheek. Vervolgens kan ik het desbetreffende tijdschrift uit onze eigen collectie gebruiken. Nog makkelijker zou zijn als we het artikel ook meteen zouden kunnen downloaden. Maar dat is voor de 'externe gebruiker' meestal nog niet het geval."
En hij vertelt verder: "We lenen publicaties van de Hydrotheek als we ze zelf niet hebben. Dit is gratis voor de waterschappen! En op dit moment zijn we aan het bekijken hoe we op uitgebreidere schaal gebruik kunnen maken van de Hydrotheek, o.a. op het gebied van de ontsluiting van documenten. Dit is vrij arbeidsintensief en in wezen zitten wij hier hetzelfde te doen als de Hydrotheek doet. Waarom dan niet samenwerken?"

Op de vraag 'Is er iets wat ik niet heb gevraagd en wat u zeker kwijt wilt over de Hydrotheek' antwoordt Wim "Ik ben al vrij lang op de hoogte van het bestaan van de Hydrotheek vanwege mijn werk. Maar dat gaat niet op voor veel van mijn collega's. Daarom maak ik ze er zoveel mogelijk attent op. Het kan ze veel tijd schelen met zoeken naar informatie. "

Meer lezen? Klik op de publicaties van Waterschap De Dommel.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Toestand en trends in de waterkwaliteit van Nederlandse meren
Met als ondertitel 'Resultaten van de 5e eutrofiëringsenquête in opdracht van de werkgroep Routekaart Heldere Meren'. Het is het onderzoek naar de ontwikkeling van de waterkwaliteit van de meren in Nederland op basis van gegevens van 300 meren in de periode 1980-2008, verzameld door 12 waterschappen en Rijkswaterstaat. De waterkwaliteit werd beoordeeld op basis van de nutriënten P en N, chlorofyl en doorzicht -zoals bij de eerdere 4 versies van de eutrofiëringsenquête- en de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vissen volgens de maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer informatie.

Maandoverzicht van het weer online
Het Maandoverzicht van het weer in Nederland (MOW) verschijnt na ruim 100 jaar op internet. Het overzicht is de meest volledige uitgave van het weer in ons land met officiële KNMI-gegevens.
Het Maandoverzicht van het weer in Nederland bevat behalve kaarten, grafieken en tabellen van de verschillende weerelementen met afwijkingen en extremen per maand een algemeen overzicht waarin het dagelijks verloop van het weer en de weerkaart van dag tot dag wordt beschreven. Meer lezen? Klik op | details | digitaal maandoverzicht.

Invasieve waterplanten in Nederland
Invasieve waterplanten zijn uitheemse planten, die bedoeld of onbedoeld in de Nederlandse natuur terechtkomen. Sommige doen het iets te goed, vermeerderen explosief en overwoekeren plas of sloot. Hoe raak je ze weer kwijt?
Het herkennen van de meest risicovolle soorten is niet altijd gemakkelijk. Daarom is in opdracht van de Plantenziektenkundige Dienst een veldgids met de twintig meest risicovolle waterplanten ontwikkeld. Handig voor buitendienstmedewerkers, beheerders en andere geïnteresseerden.
Bij de bestrijding van invasieve waterplanten is het van belang zo snel mogelijk in te grijpen. Ontdekt u een invasieve waterplant, maak melding van uw waarneming op www.waarneming.nl. De gegevens komen in de Nationale Databank Flora en Fauna en ook bij het Team Invasieve Exoten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Toekomstvisie water 2020
Nederland als wereldleider op het gebied van water - nationaal, internationaal en innovatief. Dat zijn de kernwoorden uit het werkdocument Toekomstvisie Water 2020 dat door het Netherlands Water Partnership (NWP) is uitgebracht. Het document schetst de mogelijkheden voor een sterkere internationale profilering van de Nederlandse watersector, zoals de uitvoering van het programma Water Mondiaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de oprichting van het Nationaal Water Centrum, de Holland Water Week en het evenementenprogramma van Dutch Delta Design 2012. Het NWP houdt de komende weken drie werksessies om met de watersector de toekomstvisie aan te scherpen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | samenvatting.

Monitor Nota Ruimte 2010 online
Hoe ontwikkelen zich het gebruik en de kwaliteit van de ruimte? Sporen deze ontwikkelingen met de doelen van het rijksbeleid zoals vastgelegd in de Nota Ruimte? Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt samen met het CBS en Wageningen UR een online rapportage uit die de feitelijke ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft.
De 'Monitor' schetst aan de hand van zeventig indicatoren een beeld van Nederland op ruimtelijk gebied, en geeft een overzicht van de periode 2000-2008. De indicatoren van de Monitor Nota Ruimte zijn onderverdeeld in twee groepen thema's. Deze komen overeen met de indeling van de Nota Ruimte in hoofdstukken en beleidsdoelen. In de groep 'Netwerken en steden' komen de thema's bundeling, intensivering, diversiteit, herontwikkeling, bereikbaarheid en stedelijk groen en milieu aan de orde. De groep 'Water en groene ruimte' gaat in op veiligheid tegen overstroming, ruimte voor water in het rivierengebied, regionale watersystemen en steden, waarden van natuur en landschap op land en in de grote wateren, recreatie en concentratie intensieve landbouw. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Water in beeld 2010
Dit is de jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland die wordt opgesteld in nauwe samenwerking tussen het rijk, de Unie van Waterschappen en het IPO. De rapportage heet 'Water in Beeld 2010', en het betreft de rapportage over het waterbeheer in 2009.
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een omslag op verschillende punten. De nieuwe Waterwet trad in werking en het Nationaal Waterplan werd definitief vastgesteld, net als de stroomgebiedbeheerplannen van de Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. De Deltacommissaris werd benoemd en er werd een begin gemaakt met de opstelling van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en de toekomstige zoetwatervoorziening. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nieuwe aanwinsten juni 2010

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in juni toegevoegde publicaties:

Top 3 van juni

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JUNI 2010.

1. De Waterwet komt, maar wat levert het op? (artikel)
Uiterlijk op 22 december 2009 moet de Waterwet in werking getreden zijn. De bundeling van verschillende watergerelateerde wetten zorgt ervoor dat burgers en bedrijven voor het aanvragen van een (water)vergunning alle zaken aan één loket kunnen afhandelen. Achter dat loket moeten de verschillende overheden ervoor zorgen dat de burger daadwerkelijk bediend wordt. Het voordeel voor de burger is duidelijk, maar de vraag is of het achter dat loket wel allemaal goed gaat. Tijdens het symposium 'Implicaties van de Waterwet - Betekenis voor de praktijk', dat het Waternetwerk op 12 juni 2009 in Nieuwegein hield, bleken veel aanwezigen nogal sceptisch te zijn over de winst die de Waterwet gaat opleveren. Meer lezen? Klik op | details | dossier waterwet | Helpdesk Water over de Waterwet.

2. Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering: gemeenten aan de slag met klimaatadaptie (rapport)
Het klimaat verandert: winters worden natter, zomers droger en warmer. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke leefomgeving. De publicatie helpt gemeenten bij het vaststellen van de risico's en de kansen bij het aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering. Een stappenplan maakt duidelijk wat kan worden besloten en hoe een gemeente aan de slag kan gaan met klimaatadaptatie. Ter inspiratie zijn elf voorbeelden opgenomen: van waterpleinen, groene daken, wadi's, straatprofiel, waterberging, verkoelende elementen tot voorbeelden in Rotterdam en de hotspot Zuidplaspolder. Meer lezen? Klik op | details | uitgebreide samenvatting.

3. Toxicological relevance of emerging contaminants for drinking water quality (rapport)
De Nederlandse drinkwaterbedrijven onderzoeken de gezondheidsrisico's van een reeks 'nieuwe' vervuilende stoffen die in het water zijn aangetroffen. Zij kijken daarbij ook of bepaalde stoffen zodanig op elkaar inwerken, dat ze samen een gezondheidsrisico vormen. Onderzoek is gedaan naar 50 nieuwe stoffen die in drinkwater zijn aangetroffen. Vijf chemische stoffen zijn gevonden die in de gaten gehouden moeten worden, omdat hun concentratie snel te hoog wordt. Het gaat om benzeen, 1,4-dioxane, NDMA carbamezepine en twee perfluorverbindingen. Meer lezen? Klik op | details | artikel in Water research | slides Norman workshop 2009, Amsterdam.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon:(0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##