Hydrotheek nieuwsbrief nr. 45 (september 2010)
Welkom / Nieuw webadres: www.hydrotheek.nl / Samenwerking tussen Waterschap De Dommel en de Hydrotheek / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2010 / Top 3 van juli/augustus / Colofon

Welkom

De zomervakantie is weer voorbij. Ik hoop dat iedereen er van genoten heeft. Dan is het nu weer tijd voor de nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 45. In dit nummer aandacht voor het nieuwe webadres van de Hydrotheek en de samenwerking tussen Waterschap De Dommel en de Hydrotheek. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over baggerspecie als waardevolle grondstof, nitraatconcentraties in slootwater, levende waterbouw, KRW-maatlatten voor vis en besparingsmogelijkheden in het waterbeheer. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Nieuw webadres: www.hydrotheek.nl

Via het webadres www.hydrotheek.nl komt u nu ook op de Hydrotheek website.
Makkelijk te onthouden...

De oude adressen naar de Hydrotheek blijven ook bestaan. Dit zijn
http://library.wur.nl/hydrotheek en
http://www.stowa.nl/hydrotheek.

Samenwerking tussen Waterschap De Dommel en de Hydrotheek

Dit voorjaar is in een gesprek met medewerkers van Waterschap De Dommel gekeken of en hoe het waterschap meer gebruik kan maken van de Hydrotheek. Eén van de acties die hieruit voort gekomen is is de bekendheid van de Hydrotheek bij de medewerkers van Waterschap De Dommel te vergroten. Daarom heeft Waterschap De Dommel besloten om alle medewerkers op te geven voor de Hydrotheek nieuwsbrief en voor de wekelijkse attendering. Inmiddels hebben alle medewerkers een abonnement. Welkom! We wensen jullie veel leesplezier.

Wilt u ook weten wat mogelijkheden tot samenwerking met de Hydrotheek zijn? Of wilt u een groep mensen opgeven voor de Hydrotheek nieuwsbrief of de wekelijkse attendering? Neem s.v.p. contact op.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Inspiratieboek: Bagger anders bekeken, beter benut
Baggerspecie is bezig met een come-back als waardevolle grondstof. In een deltasysteem is baggerspecie immers van nature een waardevolle bouwstof.

Baggerspecie wordt nu opnieuw gebruikt om er oevers en kaden mee op te hogen, als vulmateriaal voor wegen en dijklichamen, als grond voor het ophogen en bouwrijp maken van bedrijventerreinen of de herinrichting van een gebied. Maar ook als materiaal om zandwinputten ondieper te maken, waardoor er weer leven mogelijk is in die anders zuurstofloze, dode diepte.

Het inspiratieboek gaat over bagger. Niet bagger als probleem, maar bagger als bruikbare en in veel gevallen goedkope grondstof voor de (her)inrichting van landelijk en stedelijk gebied. Praktijkvoorbeelden van hergebruik van baggerspecie en praktische aanwijzingen die daaraan zijn ontleend vormen een belangrijk deel van de inhoud. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Kwaliteit van slootwater op zand voldoet op meer plaatsen aan nitraatrichtlijn
De nitraatconcentratie in het uitspoelende water uit de wortelzone op de bedrijven in het derogatiemeetnet van het RIVM en het LEI was in 2008 gemiddeld 43 milligram nitraat per liter in de zandregio en in de lössregio 54 milligram per liter. De nitraat- en totaal stikstofconcentraties in het slootwater zijn lager dan in het water uitspoelend uit de wortelzone. Op zandgrond lag de waarde op gemiddeld 39 milligram per liter. Op 28% van de bedrijven lag de waarde boven de grens van 50 milligram per liter van de nitraatrichtlijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Levende waterbouw: de natuur als ingenieur
Drijvende rietmoerassen die golven breken en slib vangen? Van droom naar daad hoeft geen zaak van lange adem te zijn. Waterinnovatie Rijkswaterstaat (kortweg WINN) voert onder de noemers 'Rijke Dijk' en 'Biobouwers' proefprojecten uit met levende waterbouw. Doel: nieuwe waterbouwmethoden testen en tot innovatieve ontwerpen komen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

KRW-maatlatten voor vis in Nederlandse stilstaande binnenwateren
Sinds 2000 is in de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. Deze KRW heeft als doel de bescherming van grond- en oppervlaktewater en de verbetering van de kwaliteit ervan. Het is Sportvisserij Nederland de laatste jaren gebleken dat de KRW-streefbeelden voor vis steeds slecht aansluiten bij de beheerspraktijk van de wateren in Laag Nederland (West- en Noord-Nederland).
Een in opdracht van Sportvisserij Nederland door ingenieursbureau Tauw uitgevoerde analyse bevestigt dit. Tauw concludeert dat de voor deze wateren vastgestelde streefbeelden voor de visstand veelal niet logisch, passend noch realistisch zijn. Met als mogelijk gevolg dat we ons in Nederland voor deze wateren richten op het bereiken van een visstand die hier niet thuis hoort!
Sportvisserij Nederland heeft dit rapport ingebracht als bouwsteen voor de landelijke evaluatie van KRW-maatlatten en zal de gevolgen van deze conclusie samen met de waterschappen bespreken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Besparingsmogelijkheden in het waterbeheer
De provincies hebben voorgesteld de waterschappen af te schaffen. Provincies zouden dan voortaan verantwoordelijk zijn voor 'droge voeten'. Zij denken hiermee 300 à 400 miljoen euro per jaar te kunnen besparen. Uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, een wetenschappelijk instituut van de Universiteit van Groningen, in opdracht van de Unie van Waterschappen blijkt echter dat de besparingen maximaal 80 miljoen euro zullen bedragen, en dat deze besparingen pas op termijn gerealiseerd kunnen worden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | samenvatting | kritiek IPO op COELO-rapport.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maanden meer Waterjuweeltjes verschenen. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2010

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen twee maanden aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties:

Top 3 van juli/augustus

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JULI/AUGUSTUS 2010.

1. Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering : gemeenten aan de slag met klimaatadaptie (rapport)
Het klimaat verandert: winters worden natter, zomers droger en warmer. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke leefomgeving. De publicatie helpt gemeenten bij het vaststellen van de risico's en de kansen bij het aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering. Een stappenplan maakt duidelijk wat kan worden besloten en hoe een gemeente aan de slag kan gaan met klimaatadaptatie. Ter inspiratie zijn elf voorbeelden opgenomen: van waterpleinen, groene daken, wadi's, straatprofiel, waterberging, verkoelende elementen tot voorbeelden in Rotterdam en de hotspot Zuidplaspolder. Meer lezen? Klik op | details | uitgebreide samenvatting.

2. Advies nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijk gebied (briefadvies)
Voor de term 'nieuwe verontreinigingen', in het Engels aangeduid als emerging substances, worden verschillende definities gehanteerd. De Tweede Kamer hanteert de term 'nieuwe stoffen' voor stoffen waarvoor (nog) geen milieunormen beschikbaar zijn, maar die wel van invloed kunnen zijn op de ecologische en chemische toestand van het water. Dit advies is gericht op stoffen die in bodem en grondwater in het landelijk gebied kunnen voorkomen. Er zijn weinig gegevens beschikbaar over het voorkomen van nieuwe verontreinigingen in de bodem. Daarom wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van nieuwe verontreinigingen in andere media, zoals bijvoorbeeld oppervlaktewater, omdat deze belangrijk kunnen zijn voor de verspreiding naar bodem en grondwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Bui 8, Bui 9 of toch maar Bui 10? : voor het geld hoeven we het niet te laten (artikel)
Voor te realiseren nieuwe regenwaterriolen op een 3-tal locaties in bestaand stedelijk gebied is uitgezocht wat de financiële consequenties zijn, indien in plaats van Bui 8 ontworpen wordt met Bui 9 of Bui 10 uit de Leidraad Riolering. Het uitgangspunt voor alle buien is identiek. De buien mogen geen water op straat geven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

 

 

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##