Hydrotheek nieuwsbrief nr. 46 (oktober 2010)
Welkom / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten september 2010 / De top 3 van september 2010 / Colofon

Welkom

In de afgelopen maand nog een heerlijk weekje op de fiets door Zuid-Nederland gereden, op zoek naar de nazomer. Inmiddels zijn de schapen weer aangekomen om het groen rondom het Forumgebouw te beheren. En dan is het ook weer tijd voor de nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 46. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over natuurvriendelijke stadsoevers, slibvergisting, ontwikkelingen van de leefomgeving, natuur- en milieueducatie, waterpeil en bodemdaling in het Groene Hart, Tijdelijk Anders Bestemmen en hemelwater in de stad. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

 

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Mooi water in de stad
Veel gemeenten zetten sterk in op groen in de stad. Water vormt een elementair onderdeel van het groen in de stedelijke omgeving. Mooi groen betekent dus ook mooi water. Mooi water betekent schoon water, maar ook natuurlijk water met een rijk planten- en dierenleven zonder overlast van bijvoorbeeld blauwalgen. Purmerend zet in het oeverplan in op de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | het oeverplan Purmerend | meer titels in de Hydrotheek over natuurvriendelijke oevers.

Vergisting van slib RWZI Dordrecht
Een eindrapport en -presentatie van het onderzoek naar de semicontinue vergisting van surplusslib van een Ultra laagbelaste actiefslibinstallatie (ULBAS-slib rwzi Dordrecht). Het uitvoeren van een semi-continue fermentatietest heeft tot doel om lange termijneffecten van de vergisting van bepaalde substraten na te gaan. Hiertoe behoren onder andere nutritionele tekorten of overschotten, tekorten/overschotten van micronutriënten, mogelijke toxische stoffen, etcetera. Verschillende procesparameters (o.a. belasting, gemiddelde retentietijd en gemiddelde biogasproductie per kg voeding) werden experimenteel bepaald. Meer lezen? Klik op | details | eindrapport | eindpresentatie.

Balans van de Leefomgeving
Milieubalans, Natuurbalans en Monitor Nota Ruimte maken anno 2010 plaats voor Balans van de Leefomgeving. De ministers van VROM en LNV hebben deze integrale studie voor het eerst in ontvangst genomen van het nieuwe planbureau. Dit Planbureau voor de Leefomgeving brengt deze balans voortaan elke twee jaar uit. In deze veelomvattende studie maakt het PBL de balans op van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van onder meer verstedelijking, bereikbaarheid, milieu, klimaat en biodiversiteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | thema's.

Kansen voor natuur- en milieueducatie bij waterbeheerders
Niet alleen NME-organisaties doen aan watereducatie, ook voor waterschappen is educatie van belang. Maar waar liggen de kansen voor NME bij waterschappen? En is het werken in arrangementen ook voor waterschappen interessant? Op verzoek van het programmabureau NME deed DHV onderzoek naar de kansen voor natuur- en milieueducatie bij waterschappen. 85% van de waterschappen doen al aan educatie, zo blijkt uit het onderzoek. Dit wordt vooral gedaan uit communicatiemotieven. NME wordt nog zelden ingezet als instrument voor (water)beleid. En daar liggen met name de kansen, aldus DHV. In het rapport worden deze kansen verder toegelicht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Hoger waterpeil Groene Hart kost boeren geld
Stijging van het slootwaterpeil met 30 centimeter voorkomt een halve cm bodemdaling, maar kost boeren in het Groene Hart 239 euro per hectare per jaar. Dat hebben Wageningse onderzoekers uitgerekend. Dat er een dilemma bestaat tussen landbouw en natuur- en klimaatbeleid in de veenweidegebieden, is al langer bekend. Een laag waterpeil is goed voor de landbouw, maar leidt tot bodemdaling en CO2-uitstoot. Het grondwater moet echter zo hoog mogelijk staan, omdat het veen boven het grondwater afbreekt onder invloed van zuurstof. Stijgt de gemiddelde grondwaterstand met tien centimeter, dan beperk je de bodemdaling met 2,5 millimeter, zegt Van den Akker. Die 2,5 millimeter veen staat gelijk aan een uitstoot van 5,5 ton CO2 per hectare, rekent hij uit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Tijdelijk anders bestemmen
De inrichting van Nederland kan mooier, klimaatbestendiger en duurzamer. WINN Waterinnovatieprogramma Rijkswaterstaat en Deltares, CURNET, InnovatieNetwerk en Dura Vermeer zetten samen de deur open voor Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB). Dit concept maakt het mogelijk om gronden waar nu lange tijd niets mee gebeurt te 'activeren' met een nuttig en aantrekkelijk gebruik. Tijdelijke functies zoals natuur of recreatie, maar ook tijdelijke bebouwing of infrastructuur, bieden deze 'inactieve' gebieden ruimtelijke kwaliteit. Bundeling van ervaringen in de praktijk is daarom nodig. De genoemde partners starten samen met een 2-jarig innovatieprogramma dat het concept TAB ontwikkelt. Kennisvragen en antwoorden halen ze uit de praktijk door te experimenteren met een drietal pilots, samen met de omgeving. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Stripboek brengt het waterplein tot leven
'Het ziet ernaar uit dat het eerste waterplein in Rotterdam er echt komt. We hebben een plek gevonden, waarvan iedereen vindt dat aanpassingen nodig zijn', zegt Florian Boer van stedenbouwkundig bureau De Urbanisten, dat zich bezighoudt met de vraag wat openbare ruimte (en het gebruik ervan) kan bijdragen aan de kwaliteit van de stad. Hij is één der bedenkers van het waterplein, een sociale ontmoetings- en speelplek die tegelijk dient voor het opvangen van hemelwater dat anders voor overlast zou zorgen. Samen met Jens Jorritsma en Dirk van Peijpe heeft hij het stripboek 'De Urbanisten en het Wondere Waterplein' bedacht, dat voor de burger inzichtelijk maakt wat een waterplein is en hoe het functioneert. Meer lezen? Klik op | artikel H2O (details) | meer info bij uitgever | een artikel over het waterplein in Topos 70 | website De Urbanisten.

 

Nieuwe aanwinsten september 2010

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in september toegevoegde publicaties:

De top 3 van september 2010

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in SEPTEMBER 2010.

1. Grote waternavel ook een bedreiging voor zwak gebufferde vennen (artikel)
Analyse van het potentiële leefgebied van de Hydrocotyle ranunculoides. Niet alleen in beken, maar ook in vennen en andere zwakbufferende milieus kan deze waterplant gaan woekeren. Meer lezen? Klik op | details | meer publicaties over de grote waternavel.

 

2. Het onverwachte succes van een waterschapspartij (artikel)
In 2008 werden voor het eerst de waterschapsverkiezingen via een lijstenstelsel gehouden. Niet alleen de gevestigde politieke partijen doen mee, ook enkele nieuwe waterschapspartijen profileren zich. Eén daarvan is Water Natuurlijk. Deze organisatie wordt op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties opgericht om te midden van de nieuwe politieke setting de blauwgroene belangen te behartigen. Verbazingwekkend genoeg behaalt deze partij uit het niets ruim 20% van alle zetels. De vraag die dit oproept is, hoe kan het dat een nieuwkomer zo'n verkiezingsresultaat weet te behalen. Deze verbazing wordt groter als blijkt dat betrokkenen zelf spreken van een weinig georganiseerde verkiezing. Meer lezen? Klik op | details.

3. Modelling climate change in a Dutch polder system using the FutureViewR modelling suite (artikel)
This paper describes the development of a hydrological modeling suite that enables spatial quantification of the complex interaction between climate change, land use and soil in the Quarles van Ufford (QvU) polder located in the province of Gelderland in the central part of the Netherlands and entangled in and under influence of the Dutch river delta. This paper describes the development, provides background on the technical implementation, and demonstrates the use of a new tool called FutureViewR. FutureViewR is a hydrological modelling suite that attains to these requirements and this paper reports on the different components and technical implementation of FutureViewR. The use of FutureViewR is illustrated with an assessment of climate change in the QvU polder. Meer lezen? Klik op | artikel (details) | FutureWater rapport (volledige tekst).

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##