Hydrotheek nieuwsbrief nr. 47 (november 2010)
Welkom / Nieuwe thema's / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten oktober 2010 / De top 3 van oktober 2010 / Colofon

Welkom

De herfst is er toch echt gekomen. Soms waait het hard, soms valt er regen en de bladeren vallen. Het is mooi in het bos! En dan is het ook weer tijd voor de nieuwsbrief.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 47. In dit nummer aandacht voor een aantal nieuwe thema's. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over resultaten van waterschappen, de water bosatlas, waterkwaliteit en ecologie, natuurlijk rivierbeheer en hydrobiologie. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties. Reacties en suggesties zijn welkom.

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.  

Nieuwe thema's

Wilt u een publicatieoverzicht over een bepaald thema? Dat kan. Voor een aantal thema's is een zgn. voorgeprogrammeerde zoekactie gemaakt. Deze zoekacties zijn speciale zoekvragen in de Hydrotheek, waarmee -met één muisklik- een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema gegeven wordt.

Recent toegevoegde thema's zijn:

- Crisismanagement bij overstromingen;
- Overstromingsproof inrichten;
- Toetsing van waterkeringen;
- Zoetwatervoorziening.

Wilt u ze allemaal bekijken? Klik hier.
Of ga naar de Hydrotheek en klik op het menu item 'Dossiers'

Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of wilt u op de website van uw organisatie een thema-link naar relevante publicaties in de Hydrotheek. Neem dan contact op.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Waterschapspeil 2010: landelijke trends en ontwikkelingen
De waterschappen doen collectief verslag van de resultaten die zij in de periode 2007-2009 hebben bereikt. Ook wordt aangegeven welke uitdagingen de waterschappen de komende jaren wachten. Want in een laaggelegen delta die voor het grootste gedeelte kunstmatig veilig en droog gehouden moet worden, is het werk nooit af. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Bosatlas van Nederland Waterland
In honderden kaarten en tientallen infographics geeft een speciale uitgave van de Bosatlas een fraai beeld van Nederland als waterland. De atlas, die deze week is verschenen, richt zich niet alleen op de delta met zijn rivieren en dijken, maar toont ook omgekeerde osmose-installaties, MBR-zuiveringen, rioleringstelsels en energieterugwinning uit afvalwater. Bijzonder is dat de atlas niet alleen historische maar ook mogelijke toekomstige ontwikkelingen in kaart brengt. Meer lezen? | details | bekijk de Bosatlas op www.bosatlasvannederlandwaterland.nl | nieuwsbericht WaterForum.

Pilot stuurvariabelen waterkwaliteit en ecologie
De belangrijkste stuurvariabelen voor waterkwaliteit, water- en oeverplanten en fytoplankton van de watergangen in het gebied van het Waterschap Rivierenland zijn inzichtelijk gemaakt. Resultaten van fysisch-chemische en fytoplanktonbemonsteringen en vegetatieopnamen uit 2006-2008 van 155 locaties in 31 oppervlaktewaterlichamen zijn geanalyseerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Groot draagvlak voor natuurlijk rivierbeheer
Klimaatverandering vraagt de komende jaren veel ingrepen om het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen. Na een decennialange traditie van dijkverhogingen worden er recentelijk maatregelen uitgevoerd waarbij rivieren de ruimte krijgen. Uit het promotieonderzoek van Mirjam de Groot blijkt dat dit beleid van 'Ruimte voor de rivier' veel steun krijgt van bewoners van het rivierengebied in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Handboek hydrobiologie
Onlangs verscheen het STOWA Handboek Hydrologie: vier dikke ringbanden vol bemonstering- en analysevoorschriften voor een ecologische beoordeling van oppervlaktewateren. Waterschappers kunnen hun wateren daarmee eenduidig en betrouwbaar monitoren, conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water.
Het Handboek Hydrobiologie biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dit de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijft het diverse andere aspecten van hydrobiologisch onderzoek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | STOWA themasite Handboek Hydrobiologie.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maand meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze bekijken? Klik hier.

Nieuwe aanwinsten oktober 2010

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in oktober toegevoegde publicaties:

De top 3 van oktober 2010

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in OKTOBER 2010.

1. Stripboek brengt het waterplein tot leven (artikel)
'Het ziet ernaar uit dat het eerste waterplein in Rotterdam er echt komt. We hebben een plek gevonden, waarvan iedereen vindt dat aanpassingen nodig zijn', zegt Florian Boer van stedenbouwkundig bureau De Urbanisten, dat zich bezighoudt met de vraag wat openbare ruimte (en het gebruik ervan) kan bijdragen aan de kwaliteit van de stad. Hij is één der bedenkers van het waterplein, een sociale ontmoetings- en speelplek die tegelijk dient voor het opvangen van hemelwater dat anders voor overlast zou zorgen. Samen met Jens Jorritsma en Dirk van Peijpe heeft hij het stripboek 'De Urbanisten en het Wondere Waterplein' bedacht, dat voor de burger inzichtelijk maakt wat een waterplein is en hoe het functioneert. Meer lezen? Klik op | artikel H2O (details) | meer info bij uitgever | een artikel over het waterplein in Topos 70 | website De Urbanisten.

2. Potentie duurzame energie bij kunstwerken: WINN energie uit water (rapport)
Deze verkennende studie richt zich op de mogelijkheden bij bestaande kunstwerken elektrische energie uit stromend water op te wekken. Wat zijn de technische mogelijkheden die nu voor handen zijn? Welke locaties zijn er in Nederland waar dergelijke energiewinning op vrij korte termijn mogelijk lijkt? Opmerkingen over toepassing van waterkracht bij toekomstige werken zijn ook opgenomen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Leidraad waterbodemonderzoek in het rivierengebied (rapport)
Leidraad ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van grondverzet binnen waterbodemprojecten in de Rijntakken en de Maas (inclusief het Julianakanaal). De Leidraad bevat een beschrijving van de wijze waarop het vooronderzoek, het bodemonderzoek, de milieukundige begeleiding en het beheer en nazorg uitgevoerd dien te worden, om te voldoen aan de vereisten uit de Wet Bodembescherming. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon:(0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##