Welkom / Kennis delen / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten november 2010 / De top 3 van november 2010 / Colofon /
Welkom

De herfst is dit jaar snel overgegaan in de winter. Een sneeuwbui kleurt het landschap weer wit. Tijd voor de laatste Hydrotheek nieuwsbrief van dit jaar.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 48. In dit nummer wordt uĀ uitgenodigd uw publicaties op te sturen naar de Hydrotheek. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over het draaiboek hoogwater en overstromingen, de waterkwaliteit van Meertje De Waal, de Nereda-technologie, de emissie van zware metalen, de Waterschapsspiegel en schade van de pil en wasmiddelen voor oppervlaktewater. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties. Reacties en suggesties zijn welkom.

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Kennis delen

Wat heeft u of uw organisatie dit jaar aan rapporten, artikelen, etc. gepubliceerd? Valt het onderwerp binnen de scope van de Hydrotheek? Zit het nog niet in de Hydrotheek? Wilt u deze rapporten, artikelen en andere publicaties delen met collega waterspecialisten die gebruik maken van de Hydrotheek?

Stuur de publicaties op!

Het opsturen van publicaties mag in papieren, maar het liefst in digitale vorm (bv. PDF). U kunt publicaties aanleveren via de post, e-mail of send2deliver.

  • Post: Bibliotheek Wageningen UR, t.a.v. Hydrotheek, Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
  • E-mail: Wanneer de digitale publicatie niet groter is dan 5 MB kunt u een bestand als attachment sturen via hydrotheek.library@wur.nl. Wanneer een bestand te groot is kunt een van de andere twee opties gebruiken.
  • Send2deliver: Via de gratis webservice send2deliver kunt u (grote) digitale publicaties aanleveren. Vul als 'e-mail adres van de ontvanger' in: hydrotheek.library@wur.nl.

Meer informatie over "hoe publicaties aan te leveren" staat in de rechterkolom van de Hydrotheek.

De Hydrotheek is een online database waarin iedereen vrij mag zoeken. Veel gevonden publicaties zijn direct te lezen en/of te printen. Het deel dat niet digitaal in te zien is kunt u online aanvragen. Daarnaast worden de publicaties uit de Hydrotheek op vele manieren onder de aandacht gebracht, zoals via deze nieuwsbrief, een wekelijkse attendering, RSS, de STOWA diginieuwsbrief, enzovoort. De Hydrotheek zorgt ook voor een duurzame opslag van publicaties.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen
Het draaiboek beschrijft de landelijke coördinatie en opschaling bij dreiging van een overstroming. Opschaling is het vergroten van de crisisorganisatie tijdens een incident of ramp. Het draaiboek is aanvullend op de regionale calamiteitenplannen van waterschappen en regionale diensten van Rijkswaterstaat. Het draaiboek beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | publicaties over crisismanagement bij overstromingen.

Meertje De Waal: evaluatie 2010
Het natuurgebied Meertje De Waal, ten noordoosten van Rockanje, is een restant van een voormalige getijdengeul die tot 2e helft 14e eeuw in open verbinding stond met de zee. In het recente verleden zijn veel maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van het Meertje de Waal te verbeteren. In dit eindrapport is het effect van deze maatregelen nagegaan. Daarbij zijn de waterkwaliteitsanalyses tot december 2008 geanalyseerd. Aanbevelingen voor een verdere kwaliteitsverbetering van het Meertje worden gegeven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nereda: van korrel tot succesvolle Nederlandse innovatie
De Nederlandse watersector heeft met de Nereda-technologie een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke historie van afvalwaterzuivering. De technologie is gebaseerd op de biologische zuivering van afvalwater met aerobe korrels. De bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Epe markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | STOWA rapport NEREDA pilotonderzoeken 2003-2010 | presentaties Mini-symposium Nereda®, 12 november 2010 | meer titels over Nereda in de Hydrotheek.

Emissies en verspreiding van zware metalen
Te hoge concentrateis van de zware metalen kwik, cadmium, lood, zink en chroom kunnen gezondheidsrisico's voor mens en dier opleveren. Het RIVM heeft de emissies van deze zware metalen naar de lucht en het oppervlaktewater geïnventariseerd, zowel in de huidige situatie als de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de verwachting voor de toekomst. Ook wordt voor elk van de vijf metalen studie een beknopt overzicht gegeven van de toepassingen, het voorkomen en gedrag in het milieu en de effecten op de humane gezondheid en het ecosysteem. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterschapsspiegel 2010: waterschappen onderling vergeleken
Naast Waterschapspeil 2010 is ook Waterschapsspiegel 2010 uitgebracht. Beide gaan over de waterschappen en hun prestaties. Waterschapspeil rapporteert over hoe de sector de afgelopen twee jaar heeft gepresteerd. Waterschapsspiegel gaat een stapje dieper en vergelijkt de prestaties van waterschappen onderling.
Waterschapsspiegel 2010 is de tweede landelijke vergelijkingsrapportage van de waterschappen. Hiermee doen de waterschappen collectief verslag van de resultaten die zij in de afgelopen twee jaar hebben bereikt. Ook wordt aangegeven welke uitdagingen de waterschappen in de komende jaren wachten. Want in een laaggelegen delta die voor het grootste gedeelte kunstmatig veilig en droog gehouden moet worden, is het werk nooit af. De huidige klimaatverandering betekent nog weer nieuwe uitdagingen. "Door met elkaar te vergelijken, kunnen we leren en verbeteren." Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Schade van de pil en wasmiddelen voor oppervlaktewater?
De anticonceptiepil en wasmiddelen bevatten schadelijke stoffen voor het milieu, namelijk respectievelijk 17[alfa]-ethinylestradiol (EE2) en fosfaatvervangers. Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht of er minder milieuschadelijke alternatieven zijn voor EE2 in de pil en of de fosfaatvervangers niet schadelijker voor het milieu en voor het huishoudelijk gebruik zijn dan de fosfaten zelf. Het IVM ontdekte dat er momenteel nog geen goede vervanging is voor EE2 en dat sommige fosfaatvervangers schadelijker zijn dan de fosfaten zelf. Het onderzoek vond plaats in opdracht van De Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid (SWNM). Meer lezen? Klik op | details | alternatieven voor 17a-ethinylestradiol in 'de pil' | minder schadelijke fosfaatvervangers in wasmiddelen.

Nieuwe aanwinsten november 2010

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in november toegevoegde publicaties:

De top 3 van november 2010

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in NOVEMBER 2010.

1. Daktuinen, waterretentie en regenwaterbuffering (artikel)
Hogeschool Van Hall Larenstein voert in opdracht van de Vakgroep Dak- en Gevelbegroening van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) een onderzoek uit naar de buffering en retentie van regenwater en de ontwikkeling van de vegetatie op extensief begroeide daken. Inmiddels zijn de eerste uitkomsten beschikbaar. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen (boek)
Het boek beschrijft de methoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de Hydraulische Randvoorwaarden en geeft daarnaast een overzicht van de waterstandsverlopen in verschillende watersystemen en van Toetspeilen, Rekenpeilen en Golfrandvoorwaarden. Hoofdstuk 1 beschrijft het kader. Hoofdstuk 2 beschrijft per watersysteem de verschillende methoden en uitgangspunten. Hoofdstuk 3 presenteert de Hydraulische Randvoorwaarden per dijkring en per verbindende waterkering. In hoofdstuk 4 is een verwijzing naar achtergrondliteratuur opgenomen en worden de in dit boek gebruikte symbolen en begrippen verklaard. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Gezondheidsrisico's van blauwalgen (rapport)
In Nederland is er elk jaar veel discussie over welke normen omtrent cyanobacterie concentraties gehanteerd dienen te worden. Door veel beheerders worden de WHO richtlijnen als streng ervaren waardoor zwemwateren vaak lang gesloten moeten blijven. RWS Waterdienst wil daarom weten welke normen voor cyanobacterie concentraties in zwemwateren in andere landen gehanteerd worden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##