Welkom / Rapporten digitaal en vindbaar / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten februari 2011 / De top 3 van februari / Colofon /
Welkom

De krokussen laten zich zien. De lente komt er aan. Tijd voor een nieuwe Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 50. In dit nummer aandacht voor het digitaliseren en vindbaar maken van rapporten series, zoals die van Witteveen+Bos en Centrum voor Onderzoek Waterkeringen. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over samenwerken in de afvalwaterketen, een veldgids flora & fauna, influenten en effluenten van rwzi's, dijkteruglegging bij Lent, een quick scan klimaatadaptie en het lokaliseren van zoute wellen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Rapporten digitaal en vindbaar

De Hydrotheek als repository, d.w.z. een centraal punt voor duurzame opslag van water gerelateerde publicaties met een goede vindbaarheid en verspreiding, groeit.
Recentelijk zijn een aantal rapporten series gedigitaliseerd resp. vindbaar gemaakt. De afgelopen maanden is gewerkt aan rapporten van Witteveen+Bos en het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen. Van eerder datum zijn de rapporten van het literatuuroverzicht maatregel-effect relaties bij de regionale waterbeheerders en de rapporten serie van STOWA.

Via de volgende zoekvragen zijn de genoemde rapporten te vinden:

Via deze voorbeelden ziet u dat de Hydrotheek u kan ondersteunen bij het digitaliseren en het duurzaam opslaan van uw publicaties.
Heeft u digitale publicaties? Lever ze aan en de Hydrotheek zorgt voor opslag en vindbaarheid in de Hydrotheek.
Wilt u uw rapporten laten digitaliseren? De Hydrotheek verzorgt de logistieke handling van het scannen en zorgt voor opslag en opname in de Hydrotheek.
Voorwaarde in beide gevallen is dat ze binnen de scope van de Hydrotheek vallen. Neem s.v.p. contact op om te informeren naar de mogelijkheden.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Samenwerken kun je leren
Waterschap Brabantse Delta startte enige jaren geleden met een ambitieus programma gericht op kostenbesparing in de afvalwaterketen. Dit in samenwerking met 21 gemeenten. De eerste resultaten zijn geboekt. Diverse studies in het kader van 'Optimalisatie Afvalwatersysteem' werden afgerond. Daarnaast werd dit voorjaar van 2011 met alle gemeenten een convenant ondertekend over samenwerking in de waterketen. Die samenwerking verloopt echter niet zonder slag of stoot. Een tussentijdse evaluatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | het volledige evaluatierapport.

Veldgids flora & fauna van Waterschap Aa en Maas
Bron: uitsnede van de voorkant Veldgids flora & fauna: watergangen en waterkeringen (met water in de weer)De veldgids is een hulpmiddel om met oog voor de natuur beheer en onderhoud van de watergangen en waterkeringen uit te voeren. De veldgids geeft beknopt informatie over natuurbeleid en regelgeving, over de gedragscode die voortvloeit uit de Flora- en Faunawet en geeft inzicht over de (beschermde) planten en dieren in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas (Oost-Brabant). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Influenten en effluenten van rwzi's
Waterschap Reest en Wieden heeft de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de influenten en effluenten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de aanwezigheid en verwijdering van andere stoffen dan waarvoor de rwzi's zijn gebouwd, zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen en prioritaire stoffen. Ook is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en afbraak van geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen. Tenslotte is onderzoek uitgevoerd naar de verwijdering van in het bijzonder geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen in de zandfiltratie op de rwzi Steenwijk. Meer lezen? Klik op | de 4 onderzoeksrapporten.

Dijkteruglegging bij Lent
Een eiland in de Waal, voor de veiligheid van Nijmegen. Hiervoor heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu zijn definitieve goedkeuring gegeven. Het eiland ontstaat door het terugleggen van de dijk en het aanleggen van een nevengeul. Dit gaat ervoor zorgen dat de inwoners van Nijmegen en Lent ook bij grotere rivierafvoeren veilig blijven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Factsheet Ruimte voor de rivier | website Ruimte voor de Waal Nijmegen | filmpje rijksoverheid 'Atsma geeft groen licht voor verbreding Waal'.

IPO publiceert quick scan klimaatadaptie
Om in beeld te brengen wat de provincies sinds de Nationale Strategie Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) (2007) rondom klimaatadaptie hebben ondernomen, heeft het IPO de quick scan 'Provincies en klimaatadaptatie: tussen kennis en gebiedsontwikkeling' laten uitvoeren. Ook hebben provincies een klimaateffectenatlas en overstromingsscenario's vastgesteld en in meer dan 240 projecten is klimaatadaptatie verweven in het beleid. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Lokaliseren van zoute wellen in de Haarlemmermeerpolder
Bron: artikel Lokaliseren van zoute wellen in de Haarlemmermeerpolder, afb. 1: Kwel en kans op opbarsting van de deklaag in Polder de NoordplasUit uitgebreid onderzoek in Polder de Noordplas is gebleken dat wellen voor meer dan 60 procent bijdragen aan de verzilting van het oppervlaktewater. Veel grote wellen zitten in de diepere en bredere watergangen en zijn alleen door middel van temperatuur of geleidbaarheidsmetingen op te sporen. In de Haarlemmermeerpolder is een nieuwe techniek succesvol toegepast voor het karteren van wellen in de diepere, bevaarbare watergangen. In dit artikel bespreken de auteurs de methodiek, de resultaten en houden ze nog enkele andere kansrijke methoden tegen het licht. Meer lezen? Klik op | details | meer publicaties over Zoute wellen, zout grondwater en verzilting.

Nieuwe aanwinsten februari 2011

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in februari toegevoegde publicaties:

De top 3 van februari

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in FEBRUARI 2011.

1. P-verwijdering via postprecipitatie met kalk en magnetiet (rapport)
Door de verlaging van het fosfaatgehalte in het influent in de afgelopen jaren werd de magnetische defosfatering duurder dan de meeste andere defosfateringstechnieken. ENVIMAG B.V. ontwikkelde daarom een techniek waarbij fosfaten met calciumhydroxide werden geprecipiteerd, waana de vlokken met magnetiet als inert dragermateriaal versneld konden bezinken in bezinkbassins. Dit rapport beschrijft onderzoek op semitechnische schaal aan de magnetietdefosfatering, met als doel de toepasbaarheid van de methode onder praktijkomstandigheden vast te stellen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Toxische druk in de Nederlandse delta gemeten met bioassays (rapport)
Van 2000 tot en met 2009 zijn met bioassays de effecten van giftige stoffen op het ecosysteem in Nederlands oppervlaktewater gemeten (toxische druk). Deze methode geeft meer informatie over de effecten van onbekende chemische stoffen in water dan de traditionele chemische technieken. Bioassays peilen de reactie van vijf levende waterorganismen op chemische stoffen in het water. Door alle gegevens van tien jaar metingen met bioassays te combineren, worden trends duidelijker zichtbaar. Bovendien zijn de resultaten nauwkeuriger, want de veelheid aan data verkleint de spreiding in de uitkomsten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Beekherstel: een Apeldoorns antwoord op klimaatverandering (artikel)
Het Apeldoorns waterplan is in 2005 vastgesteld. Verschillende alternatieven om ruimte voor regenwater en het teveel aan grondwater te creëren werd verkend, waaronder ondergrondse berging. Voor de stad bleek beekherstel de goedkoopste en interessantste oplossing te zijn. In totaal worden 14 beken hersteld, met een gezamenlijke lengte van veertig kilometer. Daarmee wordt ruimte gegeven aan afgekoppeld regenwater, overtollig grondwater, natuurontwikkeling, herstel van cultuurhistorische waarden en recreatieve paden. Meer lezen? Klik op | details | rapport 'Met de stroom mee: beeldenboek voor beekherstel in Apeldoorn'.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##