Welkom / Ecologie van oppervlaktewateren / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten maart 2011 / De top 3 van maart 2011 / Colofon /
Welkom

De zon schijnt, de zomertijd is ingegaan en de paddentrek is begonnen. Tijd voor een nieuwe Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 51. In dit nummer aandacht voor een 30-tal digitale rapporten over ecologie van oppervlaktewateren. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over biogas op rioolwaterzuiveringen, regelgeving voor afvalwater en de Nederlandse waterbranche. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Ecologie van oppervlaktewateren

We hebben onlangs een 30-tal digitale rapporten ontvangen van Koeman en Bijkerk bv en vindbaar gemaakt via de Hydrotheek. Koeman en Bijkerk is gespecialiseerd in de ecologie van zoete en zoute oppervlaktewateren en wetlands. Een belangrijk onderdeel van de organisatie is het hydrobiologisch laboratorium. Eén van de rapporten licht ik uit.

'Soortensamenstelling van kiezelwieren in Twentse plassen en beken in 2009'
Waterschap Regge en Dinkel gebruikt kiezelwieren al lange tijd bij de biologische monitoring van vennen en poelen, en sinds enkele jaren ook voor de KRW-beoordeling van stromende wateren. Ook in 2009 zijn diverse vennen, poelen en beken geïnventariseerd op kiezelwieren. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Bekijk het 30-tal rapporten hier.
Bekijk alle publicaties van Koeman en Bijkerk hier.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Biogasinventarisatie rioolwaterzuiveringsinstallaties
De Unie van Waterschappen heeft op 1 juli 2008 een meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3) met het ministerie van Economische Zaken getekend. Daarmee zetten de waterschappen een belangrijke stap voor het verbeteren van de energie-efficiency bij rioolwaterzuiveringen. Witteveen+Bos heeft in opdracht van Agentschap NL de eerste Inventarisatie Biogas rwzi's uitgevoerd. Het doel van de aanvullende analyses is het verschaffen van inzichten en het identificeren van kansen in de biogasproductie per waterschap. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Handreiking toepassen nieuwe regelgeving afvalwater
De handreiking benoemt de recente ontwikkelingen in regelgeving en praktijk en moet verdere samenwerking tussen de gemeenten en waterschappen stimuleren.
De handreiking bestaat uit twee delen:
* Deel 1: Samenwerken op basis van afspraken, de inhoudelijke kant van de samenwerking;
* Deel 2: Permanente samenwerking, succesfactoren en valkuilen.
In de handreiking komt dus zowel de wat-vraag (inhoud) als de hoe-vraag (proces) aan de orde. Aan de hand van praktijkvoorbeelden in de bijlage kan de lezer zien hoe de nieuwe aanpak er voor verschillende procesonderdelen uit kan zien. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterbranche: trends+visies 2011
Bron: www.waterbranche.nlDeze website bevat een bedrijfs- en organisatieregister van de Nederlands watersector. Te zoeken is naar bedrijven in de Nederlandse Watersector. U kunt (een deel van) de bedrijfsnaam als zoekterm gebruiken of zoeken op specialisatie of vestigingsplaats. In het overzicht van de zoekresultaten kunt u op de bedrijfsnaam klikken voor uitgebreide informatie over het bedrijf of de instelling. Daarnaast bevat de website visies van deskundigen op watergebied. Ook uitgegeven als bijlage van H2O nummer 5. Meer lezen? Klik op | details | website.

Nieuwe aanwinsten maart 2011

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in MAART toegevoegde publicaties:

De top 3 van maart 2011

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MAART 2011.

1. Veldgids flora & fauna (veldgids)
Bron: uitsnede van de voorkant Veldgids flora & fauna: watergangen en waterkeringen (met water in de weer) De veldgids is een hulpmiddel om met oog voor de natuur beheer en onderhoud van de watergangen en waterkeringen uit te voeren. De veldgids geeft beknopt informatie over natuurbeleid en regelgeving, over de gedragscode die voortvloeit uit de Flora- en Faunawet en geeft inzicht over de (beschermde) planten en dieren in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas (Oost-Brabant). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Waterbeheer tussen crisis en vernieuwing (proefschrift)
Het doel van dit proefschrift is: beschrijf en analyseer met behulp van systeemtheorieën de veranderingsprocessen die zich de laatste jaren voordoen in de sturing van het regionale waterbeheer van Nederland en ontwikkel aanbevelingen voor vernieuwing van de sturing. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Advies nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijk gebied (advies)
Voor de term 'nieuwe verontreinigingen' (emerging substances) worden verschillende definities gehanteerd. De Tweede Kamer hanteert de term 'nieuwe stoffen' voor stoffen waarvoor (nog) geen milieunormen beschikbaar zijn, maar die wel van invloed kunnen zijn op de ecologische en chemische toestand van het water. Dit advies is gericht op stoffen die in bodem en grondwater in het landelijk gebied kunnen voorkomen. Er zijn weinig gegevens beschikbaar over het voorkomen van nieuwe verontreinigingen in de bodem. Daarom wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van nieuwe verontreinigingen in andere media, zoals bijvoorbeeld oppervlaktewater, omdat deze belangrijk kunnen zijn voor de verspreiding naar bodem en grondwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon:(0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##