Welkom / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten mei 2011 / De top 3 van mei 2011 / Colofon /
Welkom

Met uitzicht op studenten die een practicum aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer doen in de Forumvijver is het weer tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 53. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over slibverwerking, het klimaat in 2010, energieverbruik van rwzi's, voortgang Nationaal Waterplan 2010, bodemverdichting en waterkwaliteit, innoveren op droogte en watertekort, blauwalgoverlast in Twentse zwemplassen, drugs in het watersysteem, tien jaar Kaderrichtlijn Water en de fosfaatbalans. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Nieuwe slib-eindverwerking
In opdracht van Waterschap Reest en Wieden is een verkenning uitgevoerd naar alternatieve methoden voor slib-eindverwerking. Hierbij zijn globaal doorgerekend: slibdroging met restwarmte bij Attero in Wijster en 4 slibenergiefabrieken (SEF), één centrale SEF in Wijster en 3 in de afzonderlijke provincies (bij OMRIN Harlingen, EON Delfzijl en een kleinschalige variant bij Attero Wijster). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

De staat van het klimaat 2010
Bron: http://www.pbl.nl/publicaties/2011/de-staat-van-het-klimaat-2010De publicatie 'Staat van het Klimaat 2010' geeft een overzicht van relevante ontwikkelingen op het gebied van klimaat in het afgelopen jaar. Het is een uitgave van de onderzoeksinstellingen die samenwerken binnen het Platform Communication on Climate Change (PCCC). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | achtergrond van Planbureau voor de Leefomgeving bij het klimaatdebat (hfst. 2).

Afvalwaterzuivering: energie onder één noemer
Bij rapportages over het energieverbruik van rwzi's komen steeds weer andere waarden en zelfs verschillende eenheden naar voren. In de diverse protocollen worden verschillende berekeningswijzen en omrekeningsfactoren toegepast voor energieverbruik en -opwekking. Dit leidt tot verschillende rapportages van het absolute energieverbruik van de communale afvalwatersector in zijn geheel en energiebesparingsopties. In het project 'Afvalwaterzuivering - Energie onder één noemer' zijn deze verschillen inzichtelijk gemaakt en onderzocht of standaardisering mogelijk is voor de gehele afvalwatersector. Meer lezen? Klik op | details | artikel H2O | Eindrapport met bijlagen | meer publicaties over energie en afvalwaterzuivering.

Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan over 2010
In de jaarlijkse voortgangsrapportage Water in Beeld wordt verslag gedaan over de uitvoering van de acties uit het Nationaal Waterplan 2009-2015 in het jaar 2010. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterkwaliteit bij de wortel aangepakt
Bron: Cover rapport Waterkwaliteit bij de wortel aangepaktDe ecologische waterkwaliteit van veel oppervlaktewateren voldoet niet aan de norm door een hoge belasting met nutriënten. De grondwaterkwaliteit wordt op sommige plaatsen bedreigd door gewasbeschermingsmiddelen residuen. Bodemverdichting van landbouwgronden is de mogelijke oorzaak van deze problematiek. Dit rapport beschrijft de bodemverdichting in de provincie Drenthe, de omvang, de oorzaken en de gevolgen daarvan voor zowel de landbouw als de waterkwaliteit en een aantal technieken om de problematiek op te lossen of, beter nog, te voorkomen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Droge kost: innoveren op droogte en watertekort
Bron: Peilgestuurde drainage, pag. 89, Droge kost: innoveren op droogte en watertekortDe meest recente klimaatscenario's geven aan dat er in Nederland in de toekomst vaker aanhoudend droge, warme zomers kunnen optreden die aanleiding geven tot watertekorten. Maar dat het niet iets is wat uitsluitend in de toekomst speelt, hebben de zomers van 1976 en 2003 ons geleerd. Het is van belang dat we onze waterhuishouding met het oog op toekomstige ontwikkelingen op orde hebben. Ter inspiratie bevat 'Droge kost' twintig beknopte beschrijvingen van droogte-innovaties. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Hydrotheek bericht 'Maatregelen tegen de droogte'.

Onderzoek Twentse zwemwateren ter bestrijding van blauwalgoverlast
In de afgelopen jaren zijn de zwemwateren van de Regio Twente herhaaldelijk het toneel geweest van blauwalgoverlast. Koeman en Bijkerk heeft in opdracht van waterschap Regge en Dinkel nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van blauwalgoverlast en maatregelen ter bestrijding van blauwalgoverlast in een drietal zwemplassen: Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede) en Het Lage Veld (Wierden). In drie rapporten zijn de resultaten gepresenteerd van onderzoek aan de recreatieplassen. Meer lezen? Klik op | details | Het Hulsbeek | Het Rutbeek | Het Lageveld.

Drugs- en medicijngebruik per stad in kaart te brengen via afvalwater
Dat er in Amsterdam veel meer drugs wordt gebruikt dan in Apeldoorn, zal niemand betwisten. Maar dat een dergelijke inschatting ook kan worden gestaafd door metingen van het influent van de rioolwaterwaterinstallatie, geeft bijzondere mogelijkheden voor het monitoren van de volksgezondheid. Uit een rapport van het RIVM en KWR blijken in het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zeer lage concentraties van amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen, opiaten en cocaïne aanwezig. De meeste stoffen worden verwijderd of sterk in concentratie verlaagd bij de drinkwaterzuivering. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | nieuwsbericht Waterforum.

Tien jaar ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de belangrijkste en meest omvattende milieurichtlijnen in het hedendaagse waterbeheer. De richtlijn vraagt onder meer om een (internationale) stroomgebiedbenadering, actieve betrokkenheid van belanghebbenden, het terugwinnen van kosten voor waterdiensten en stelt ecologische en chemische kwaliteitsdoelen voor alle Europese oppervlakte- en grondwateren centraal. In deze bundel presenteren waterbeheerders en onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen essays over verschillende elementen uit het KRW proces. Meer lezen? Klik op | details | Google partial view.

De fosfaatbalans: huidige ontwikkelingen en toekomstvisie
Fosfaat is onmisbaar voor de landbouw en speelt daarom een essentiële rol bij de wereldwijde landbouwproductie. De landbouw kent geen alternatief voor fosfaat en daar komt nog bij dat een aanzienlijk deel van onze jaarlijkse fosfaatconsumptie in het milieu belandt, waar het nauwelijks meer van nut is voor de landbouw. Fosfaat is een onvervangbare, en eindige, natuurlijke hulpbron die steeds sneller wordt verbruikt. Ook als we de reservebasis vergroten is het onvermijdelijk dat de fosfaatindustrie vroeger of later zal moeten veranderen van een op mijnbouw gebaseerde bedrijfstak in een recyclende bedrijfstak. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | Nederlandse samenvatting | meer publicaties over fosfaathergebruik.

Nieuwe aanwinsten mei 2011

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in MEI toegevoegde publicaties:

De top 3 van mei 2011

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MEI 2011.

1. Duurzaam bodembeheer (rapport)
Het belang van een goede bodem voor de landbouw is duidelijk, maar er zijn nog meer belangen: natuur, milieu en waterbeheer. Wat is er nodig om in Nederland tot een duurzaam bodembeheer te komen?
Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van EL&I een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Deze visie is vastgelegd in het rapport 'Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw'. De onderzoekers hebben kennis over bodembeheer bijeengebracht en aan de hand daarvan bodembeheerdoelen opgesteld, knelpunten vastgesteld en oplossingen voorgesteld. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Veenweiden en klimaat: mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie (artikel)
Door landbouwkundige drooglegging van veenweiden treedt krimp, inklinking en oxidatie van veenbodems op. Hierdoor daalt het maaiveld en komen broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit proces toenemen. De opgave is om de bijdrage die het veenweidegebied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om dit gebied minder kwetsbaar te maken voor gevolgen van klimaatverandering zoals maaivelddaling, wateroverlast en verdroging. Elk jaar verliest Nederland 2000 ha aan veenbodems. Onderwaterdrains kunnen de bodemdaling en CO2 uitstoot halveren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Waterpeil exact op gewenste hoogte (artikel)
Water snel afvoeren bij extreme regenval, maar ook vasthouden bij droogte. Dat is het principe van samengestelde peilgestuurde drainage. Onderzoeker Lodewijk Stuyt van Alterra en Ad van Iersel, die het systeem in Nederland introduceerde, noemen het de drainage van de toekomst. Praktijkervaring moet akkerbouwers nog overtuigen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##