Welkom / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten juni 2011 / De top 3 van juni 2011 / Colofon /
Welkom

Op de valreep van de zomervakantie verschijnt er nog een korte Hydrotheek nieuwsbrief! Wanneer u ook gaat: een goede vakantie toegewenst! 

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 54. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over Bestuursakkoord Water, Nederland en de mondiale watersector, vergassing van zuiveringsslib, effect van onderhoudsmaterieel op biodiversiteit in en rond watergangen, jaarrapport over De Rijn en normering voor droogte. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties. De volgende Hydrotheek nieuwsbrief zal begin september verschijnen.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Bestuursakkoord Water
cover Bestuursakkoord waterWaterschappen, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven hebben met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu op 23 mei het Bestuursakkoord Water (BAW) ondertekend. Daarmee zijn concrete afspraken vastgelegd om Nederland met minder kosten en bestuurlijke drukte de komende jaren (2011-2015) droog en veilig te houden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Water verdient het: advies Topsector Water
cover Water verdient het: advies Topsector WaterOp verzoek van minister Verhagen staat de vraag centraal hoe Nederland de leidende rol in de mondiale watersector verder kan versterken. De belangrijkste stap is de concrete uitwerking van het uitvoeringsmodel. De ambitie en urgentie zijn hoog en Van Oord (met zijn Topteam Water) adviseert de sector daarom om op zeer korte termijn een kwartiermaker aan te stellen. Meer dan 300 mensen werkten mee in seminars, interviews en workshops. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Voorstudie superkritische vergassing van RWZI slib
logo EnergiefabriekIn de periode 2008-2009 hebben vier waterschappen onder coördinatie van het Waterschap Aa en Maas het idee van de Energiefabriek uitgewerkt. In het project zijn drie varianten uitgewerkt. Als onderdeel van de meest ambitieuze variant is de optie van superkritieke vergassing van slib opgenomen. Het onderhavige rapport geeft de resultaten weer van een voorstudie naar de technische en financiële haalbaarheid van superkritieke vergassing van zuiveringsslib, toegepast op de schaalgroootte van een typische waterzuivering van 100.000 VE. Ook wordt een ontwikkelingsplan gepresenteerd dat de ontwikkeling van de technologie beschrijft leidend tot een demonstratie-installatie geschikt voor een rwzi van 100.000 VE. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Fauna is niet te missen...
Foto cover Fauna is niet te missen... : impact van onderhoudsmaterieel op fauna langs watergangenIn opdracht van zes waterschappen wordt in deze studie een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over het effect van verschillend onderhoudsmaterieel op de faunistische biodiversiteit in en rond watergangen. Er bestaat bijna geen (wetenschappelijke) kennis over effect van materieel op fauna in het natte profiel. Voor het droge profiel hebben enkele wetenschappers met name onderzoek gedaan naar effecten van verschillend materieel op ongewervelden. Gemiddeld genomen over alle uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de cirkelmaaier (schijfmaaier of trommelmaaier) verantwoordelijk is voor een tweemaal zo hoog sterftecijfer als de maaibalk. Het gebruik van een kneuzer verhoogd het sterftecijfer aanzienlijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Jaarrapport 2010 De Rijn
Jaarrapport 2010 De RijnHet jaarrapport begint met een beschrijving van de kwaliteit van het Rijnwater in 2010. Ook bevat het jaarrapport weer enkele verdiepingshoofdstukken, deze keer over:

  • De beginjaren (1950-1970): RIWA en de zorgen om de Rijn;
  • De actiejaren (1970-1986): RIWA zoekt het publieke podium;
  • De jaren van kentering (1986-2000): het rampjaar en het herstel van de Rijn;
  • De jaren van vooruitgang (2000-2011): RIWA stelt dat ecologie als maatstaf
    niet voldoende is;
  • De toekomstjaren (na 2011): RIWA alert op nieuwe stoffen.
Tevens wordt een overzicht gegeven van lopende en nieuwe onderzoeksprojecten. Van de in het rapportagejaar verschenen rapporten zijn samenvattingen opgenomen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Normering voor belastingsituatie droogte
cover rapport Normering van de belasting situatie droogte: een gestandaardiseerde methode om periodes van droogte en natheid weer te gevenIndien actuele maandelijkse neerslaghoeveelheden worden vergeleken met historische neerslagreeksen, dan kan men, gebruik makend van statistische technieken, inzichtelijk maken hoe de desbetreffende maand afwijkt ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Er kan een kansberekening worden uitgevoerd, waardoor het mogelijk is de hoeveelheid neerslag te classificeren als droog, normaal, of nat. Voor 3 neerslagstations in west Nederland zijn deze analyses uitgevoerd. Bovendien is met behulp van HYDRUS-2D een dijkvak doorgerekend. Hierbij is gezocht naar relaties tussen de neerslaganalyses en berekende grondwaterstanden, waterafstotendheid en bodemvochtgehaltes. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nieuwe aanwinsten juni 2011

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in JUNI toegevoegde publicaties:

De top 3 van juni 2011

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JUNI 2011.

1. Directeur-generaal Water Annemieke Nijhof: een ekster die parels rijgt (artikel)
Annemieke Nijhof is een talent in de ambtelijke top. Ze was raadadviseur van premier Balkenende en bestiert nu als directeur-generaal Water het ministerie van Verkeer en Waterstaat. "Ik zie overal mooie, glimmende dingetjes en rijg er een ketting van". Meer lezen? Klik op | details.

2. Natuurherstel in de Westerschelde (rapport)
Natuurherstel in de Westerschelde. Figuur 3.2 Schematische weergave van de morfologische elementen in de Westerschelde Op verzoek van ministerie, provincie en waterschap heeft Deltares onderzoek gedaan naar alternatieven voor natuurherstel in de Westerschelde anders dan de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Maar ook zonder ontpoldering van landbouwgronden. Het onderzoek is primair morfologisch-ecologisch van karakter. Daarnaast zijn de juridische mogelijkheden en belemmeringen van geïdentificeerde alternatieven en hun kosten en draagvlakaspecten in beeld gebracht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Tien jaar ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water (boek)
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de belangrijkste en meest omvattende milieurichtlijnen in het hedendaagse waterbeheer. De richtlijn vraagt onder meer om een (internationale) stroomgebiedbenadering, actieve betrokkenheid van belanghebbenden, het terugwinnen van kosten voor waterdiensten en stelt ecologische en chemische kwaliteitsdoelen voor alle Europese oppervlakte- en grondwateren centraal. In deze bundel presenteren waterbeheerders en onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen essays over verschillende elementen uit het KRW proces. Meer lezen? Klik op | details | Google partial view.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##