Welkom / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2011 / De top 3 van juli/augustus 2011 / Colofon /
Welkom

Varen op de Maasplassen. Verkeersborden op het water.Na een natte zomer is het weer tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 55. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over vismigratie in de Rijn-Maasdelta, de Zandmotor en kustveiligheid, relatie tussen peilbeheer en bodemgeschiktheid, zoetwatervoorziening voor landbouw, exoten in oppervlaktewater, afvalwaterzuivering met de korrelslibtechnologie en klimaatverandering in het stedelijk gebied. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Vismigratie in de Rijn-Maasdelta
De Nederlandse Rijn-Maasdelta is belangrijk als migratieroute voor kenmerkende trekvissen als zalm en zeeforel. In het stroomgebied van Rijn en Maas zijn de populaties van deze soorten de afgelopen eeuw echter sterk achteruitgegaan. Deze folder vat de meest relevante gegevens over vismigratie en eindigt met een schets van het effect dat 'de Kier' in de Haringvlietsluizen kan hebben op de vismigratie en het visbestand in het Haringvliet. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

T0-rapportage monitoring en evaluatie pilot zandmotor
Cover rapport T0-rapportage monitoring en evaluatie pilot zandmotorMet het concept van de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie, is nog geen ervaring opgedaan. De T0-rapportage beschrijft de uitgangssituatie voor aanleg van de Zandmotor op basis van de uit de evaluatievragen afgeleide indicatoren. De T0-rapportage legt de basis voor de beschrijving van de effecten van de Zandmotor. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Relatie tussen peilbeheer en bodemgeschiktheid
cover Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouw en recreatie : t.b.v een optimalisatie van grondwater- en oppervlaktewaterpeilbeheer : state of the art 2011De handleiding vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik. Het is bedoeld als leidraad voor het beoordelen van bodemgeschiktheden in het veld en eventuele effecten hierop van profielingrepen of veranderingen in de waterhuishouding. Tevens vormt het een basis voor de evaluatie van plannen voor gebiedsgericht beleid waarbij bodemfuncties worden verplaatst of waterbeheersmaatregelen worden doorgevoerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Alternatieve zoetwatervoorziening voor de landbouw in Deltagebied
Alternatieve zoetwatervoorziening voor de landbouw in Noordwest-Brabant en Tholen-St. Philipsland: effecten op de land en tuinbouw. Figuur 1.2 Ligging van de onderzoeksgebiedenLandbouw in gebieden van Brabant en Zeeland hebben direct te maken met minder opbrengsten door de verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Gezocht is naar alternatieven voor zoetwatervoorziening in het Deltagebied. Verschillende scenario's van wateraanvoer zijn doorberekend. Met daaraan gekoppeld de verwachte gewasopbrengsten. Voor Noordwest-Brabant zijn dat de intensievere teelten van opengrondsgroenten, fruitteelt, boomkwekerij, bloembollen en akkerbouwmatige groenten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Exoten in oppervlaktewater
Exoten in oppervlaktewate. Figuur 1. japanse oesterHet RIVM heeft geïnventariseerd welke effecten exoten kunnen hebben op de flora en fauna van de Nederlandse zoete oppervlaktewateren. Slechts een klein deel van alle nieuwe exoten vormt een probleem voor de oppervlaktewaterkwaliteit, in ecologische zin omdat zij een bedreiging vormen voor inheemse soorten, of voor de volksgezondheid. Hoewel de verstorende invloed op het voorkomen van inheemse soorten wordt erkend, wordt deze te weinig in ogenschouw genomen bij maatregelen die vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn ingesteld om de flora en fauna te verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Zuiver op karakter: Nereda korrelslibtechnologie
Zuiver op Karakter. p. 9. Prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht met korrelslib: 'Een innovatie moet niet alleen beter zijn, maar ook goedkoper.'Waterschap Veluwe beleeft in Epe de primeur van een nieuwe generatie rioolwaterzuivering. De Nereda korrelslibtechnologie bespaart ongeveer een kwart van de energie en driekwart van de ruimte. 'Over tien jaar is dit de standaard.' Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

 

Samen werken aan klimaatbestendige steden
Foto Aanleg van infiltratiekratten. Rapport Klimaatverandering in het stedelijk gebiedKlimaatverandering kan in stedelijk gebied tot onder andere extreme hitte en overmatige neerslag leiden. Meer groen draagt in perioden van extreme hitte bij aan minder hitteoverlast in steden. Voldoende waterbergend vermogen van de bodem zorgt bij extreme hoeveelheden neerslag voor minder wateroverlast. Het is dan ook raadzaam voor gemeenten om maatregelen te nemen waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt. Ook burgers kunnen hieraan bijdragen. Beide partijen geldt dat nu investeren in klimaatbestendigheid, in de toekomst rendeert. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maanden meer Waterjuweeltjes verschenen. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2011

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen twee maanden aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in JULI en AUGUSTUS toegevoegde publicaties:

De top 3 van juli/augustus 2011

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JULI en AUGUSTUS 2011.

1. Klimaatverandering en lokale wateroverlast ten gevolge van extreme neerslag in Nederland (rapport)
Deze studie richt zich op de wateroverlast ten gevolge van een onvoldoende ontwateringcapaciteit na een extreme neerslag binnen een periode van 24 uur. Als eerste is op basis van de hoogteligging, helling, kwel en grondwaterstand de bio-fysische gevoeligheid voor wateroverlast in kaart gebracht. Aan de hand van landgebruiknormen zoals vastgelegd in het National Bestuursakkoord Water, toekomstige veranderingen in ruimtegebruik en extreme neerslag is deze bio-fysische gevoeligheid vertaald naar een wateroverlast. De resultaten kunnen gebruikt worden als leidraad voor het vaststellen van lokale bergingsbehoeften. Klik op | details | volledige tekst.

2. Pilot onderzoek bewegend bed adsorptie (rapport)
Proces schema bewegend bed adsorptie, Waterschap Groot SallandDe technische en economische haalbaarheid van de Bewegend Bed Adsorptie (BBA-)technologie voor verwijdering van organische microverontreinigingen uit de afloop nabezinktank (ANBT) van rwzi's is vastgesteld. Poederkool is het toegepaste adsorptiemiddel. Het onderzoek heeft belangrijke informatie opgeleverd over de kansen en haalbaarheid van de BBA-technologie, maar ontwerpcriteria voor een praktijkinstallatie zijn nog onvoldoende bekend. Hiervoor is meer kennis nodig over het storende effect van componenten aanwezig in ANBT, zoals opgeloste organische stoffen en colloïdaal materiaal. Ook is optimalisatie van het gevonden positieve coagulanteffect vereist. Het onderzoek richtte zich primair op adsorptie van organische microverontreinigingen uit ANBT. Daarnaast wordt ook de adsorptie van zware metalen geëvalueerd. Klik op | details | volledige tekst.

3. Advies nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijk gebied (advies)
Voor de term 'nieuwe verontreinigingen' (emerging substances) worden verschillende definities gehanteerd. De Tweede Kamer hanteert de term 'nieuwe stoffen' voor stoffen waarvoor (nog) geen milieunormen beschikbaar zijn, maar die wel van invloed kunnen zijn op de ecologische en chemische toestand van het water. Dit advies is gericht op stoffen die in bodem en grondwater in het landelijk gebied kunnen voorkomen. Er zijn weinig gegevens beschikbaar over het voorkomen van nieuwe verontreinigingen in de bodem. Daarom wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van nieuwe verontreinigingen in andere media, zoals bijvoorbeeld oppervlaktewater, omdat deze belangrijk kunnen zijn voor de verspreiding naar bodem en grondwater. Klik op | details | volledige tekst.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##