Welkom / CHO publicaties digitaal en vindbaar / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten oktober 2011 / De top 3 van oktober 2011 / Colofon /
Welkom

Foto: de stuw in de Maas bij Belfeld.De dagen worden korter, de avonden langer. De Hydrotheek nieuwsbrief valt in de bus en biedt u de mogelijkheid om die lange avonden te vullen.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 57. In dit nummer aandacht voor een aantal digitale klassiekers, de CHO-TNO publicaties. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over rioolelektriciteit, stedelijke watersystemen en bouwen, hoogveen en klimaatverandering, klimaatbestendige ontwikkeling van de delta en ketenakkoord fosfaatkringloop. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

CHO publicaties digitaal en vindbaar

Van de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek CHO-TNO zijn de CHO rapporten en nota's en de CHO verslagen en mededelingen te beschouwen als hydrologische klassiekers. Er is nog steeds vraag naar. Vrijwel alle publicaties zijn nu digitaal beschikbaar en te vinden in de Hydrotheek en via de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV).

Cover uitsnede Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. (CHO) rapporten en nota'sIn overleg met de NHV zijn ontbrekende CHO-publicaties door Bibliotheek Wageningen UR gescand. In ruil hiervoor mogen alle CHO publicaties ook via de Hydrotheek beschikbaar gesteld worden. Zo hebben NHV en Hydrotheek de CHO collectie vrijwel compleet.

Via dit voorbeeld ziet u dat de Hydrotheek u kan ondersteunen bij het digitaliseren en het duurzaam opslaan van uw publicaties.

Heeft u digitale publicaties? Lever ze aan en de Hydrotheek zorgt voor opslag en vindbaarheid in de Hydrotheek.

Wilt u uw rapporten laten digitaliseren? De Hydrotheek verzorgt de logistieke handling van het scannen en zorgt voor opslag en opname in de Hydrotheek.
Voorwaarde in beide gevallen is dat ze binnen de scope van de Hydrotheek vallen. Zie voor meer info ook het item Rapporten digitaal en vindbaar uit Hydrotheek nieuwsbrief nr. 50. Neem s.v.p. contact op met de Hydrotheek contactpersoon om te informeren naar de mogelijkheden.
Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Rioolelektriciteit: feit of fabel? (artikel)
Rioolenergie zou een duurzame toevoeging kunnen zijn op de bekende manier van elektriciteitswinning wanneer dit op een goede en rendabele wijze gewonnen kan worden. Doelstelling van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de (on)mogelijkheden om elektriciteit op te wekken in het riool. Uit dit onderzoek blijkt, dat er voorlopig nog niet rendabele elektriciteit gewonnen kan worden uit de stroomsnelheid van het water omdat de kinetische energie te laag is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

The tradition of making: polder cities (proefschrift)
cover The tradition of making polder citiesEen van de gevolgen van wereldwijde klimaatverandering is grotere en frequentere regenval. De Nederlandse poldersteden kampen daarom steeds vaker met wateroverlast. De bestaande stedelijke watersystemen zijn niet ingericht op deze enorme verandering in het hydrologische systeem.
Wat is eigenlijk de traditie van het bouwen van steden op natte en slappe gronden? Tot nu toe was er geen systematisch onderzoek gedaan naar de invloed van het bewerken van natte en slappe gronden voor stedelijke ontwikkeling en welke uitwerking dat heeft op de stedelijke vorm. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht TU Delft.

Nederlands hoogveen is ook bij klimaatverandering te redden (rapport)
HoogveenHoogveen in Nederland staat onder druk van klimaatverandering, zeker bij een scenario met stijgende temperaturen en meer verdroging (KNMI-scenario W+). De Tweede Kamer vroeg zich af of maatregelen voor het herstel van het hoogveen nog wel zin hebben. Uit onderzoek van Alterra blijkt van wel. Een optimale waterhuishouding is voorwaarde. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Wageningen UR.

Een delta in beweging: bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland (rapport)
foto cover Een delta in bewegingKlimaatveranderingen maken Nederland meer kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Het versterken van de dijken tot zogeheten doorbraakvrije dijken kan het overstromingsrisico aanzienlijk verkleinen. Het beter benutten van het Rijnwater, dat ook in droge tijden voor 80% ongebruikt de zee instroomt, kan een tekort aan zoetwater in droge perioden voorkomen. Deze conclusies trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het planbureau heeft onderzocht hoe Nederland zich beter kan wapenen tegen het klimaat en de weersinvloeden. Welke mogelijkheden zijn het meest effectief om het overstromingsrisico te verkleinen? Hoe kunnen we de zoetwatervoorziening veilig stellen en hoe maken we natuur en stedelijk gebied klimaatbestendig? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Ketenakkoord fosfaatkringloop getekend
Ondertekening van het Ketenakkoord fosfaatkringloop getekendNederland importeert fosfaat voor kunstmest en heeft een fosfaatoverschot in de vorm van mest en andere afvalstoffen. Dat moet anders. Door fosfaat terug te winnen uit mest en reststromen kan Nederland zelfs exporteur van fosfaat worden. Dit is de essentie van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop dat begin oktober werd getekend. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | artikel Chemie Magazine (oktober 2011) | Nieuwsbericht Rijksoverheid.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maanden meer Waterjuweeltjes verschenen. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten oktober 2011

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in OKTOBER toegevoegde publicaties:

De top 3 van oktober 2011

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in OKTOBER 2011.

1. Onderzoek naar de geschiktheid voor libellen van de duinpoelen in Zuid-Kennemerland en de invloed van grote grazers hierop (studentverslag)
Shetlandpony's bij de Tankval in Zuid-Kennemerland. Foto cover Onderzoek naar de geschiktheid voor libellen van de duinpoelenIn Zuid-Kennemerland ligt een groot aantal duinpoelen. Het gebied wordt integraal begraasd door Schotse Hooglanders, Shetlandpony's en Konikpaarden, om vergrassing en verstruweling tegen te gaan en gevarieerde vegetatiestructuren te bevorderen. De duinpoelen vormen voor deze dieren graas- en drinkgelegenheden. Het zijn tevens belangrijke kraamkamers voor onder meer libellen. Beheerder PWN wenst zicht op het effect van de grote grazers op de poelen in het algemeen en op de libellenfauna in het bijzonder. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. SPOEL: an instrument for training, simulation and testing of emergency planning for mass evacuation - user experiences (artikel)
Focus is on possibilities for evaluating the preparation of the Netherlands for a mass evacuation before being exposed to the consequences of a flooding disaster. The authors describe version 1.0 of the evacuation exercise model 'SPOEL', which can support the evaluation of flood preparedness in the absence of real flood events. Also, they describe results of two case studies in the Netherlands in which this model was used and compare it to lessons learned from real evacuations in the New Orleans area. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Herstel van zinkflora in het Geuldal: nieuwe inzichten in relatie tot overstromingen (artikel)
Zinkvegetatie komt in Nederland enkel in de overstromingsvlakte van de Geul voor in Zuid-Limburg. Zinkvegetatie is sinds de tweede helft van de vorige eeuw zo sterk achteruitgegaan, dat deze nagenoeg is verdwenen en daarom is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn. Dit artikel gaat in op de herstelmaatregelen, de gevolgen van overstroming in 2010 en de mogelijke gevolgen van overstromingen voor de duurzaamheid van te nemen maatregelen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (beschikbaar na 15-03-2012) | achterliggend OBN rapport.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##