Naar HoofdmenuInleiding 2006.

De Greeff schreef tussen 1905 en 1908 vijf publicaties die hij albums noemde.

Eén behandelde het onderhoud van fruitbomen met een overzicht van ziekten en plagen.

De andere vier bevatten beschrijvingen van 40 appel en 40 perenrassen.
Zijn doelstelling was een beperkt aantal rassen te selecteren die in Nederland goed gedijen en een breed spectrum aan eigenschappen bezitten.
Hij hoopte zo, met een "standaard assortiment" een einde te maken aan de chaos van rassen die in die tijd in Nederland geteeld werden en waarvan een deel volgens hem niet eens voor ons klimaat geschikt was. Ook de opmars van de in zijn ogen qua smaak inferieure Amerikaanse rassen wilde hij bestrijden.

De rasbeschrijvingen zijn zeer volledig en bevatten alle gegevens die voor de keuze van aan te planten bomen nodig zijn. Elke beschrijving is geďllustreerd met een foto op ware grootte van de vrucht in zijaanzicht, onderaanzicht en op doorsnede.
Waarschijnlijk is dit het allereerste fruitrassen boek met echte foto's en de Greeff prijst dan ook terecht de fotografe met de woorden:

"Het fotograferen van de vruchten als voor deze albums geschiedde, is iets nieuws, want wij zouden ons zeer moeten vergissen als het zelfs in het buitenland ooit geschiedde op een dergelijke wijze, terwijl wij onze fotografe, mejuffrouw Marie Bijl te Assen, een woord van lof niet mogen onthouden over de keurige uitvoering."

In de tabellen tabellen: "Ons uniform sortiment peren" en "Ons uniform sortiment appels" heeft de Greeff, ook van een aantal niet beschreven rassen, de klimaat- en bodemeisen, de geschiktheid voor verschillende kweekvormen en de vruchtopbrengst en -kwaliteit samengevat.

Bovendien zijn de tabellen "Landelijk Sortiment voor Nederland", waarin ook een indeling per provincie wordt gehanteerd, opgenomen. Deze zijn afkomstig van de »Nederlandsche Pomologische Vereeniging« (die 1925 de Vereeniging voor Boskoopsche Culturen heet). Het is een vereniging van professionele telers die niet verward moet worden met de »Noordelijke Pomologische Vereniging«, een vereniging van amateurs die in 1988 werd opgericht.

Ook voor de huidige liefhebbers van oude fruitrassen zijn de boeken van de Greeff belangrijk.
De uitgebreide rasbeschrijvingen en de uitstekende foto's (al mist men soms de kleur wel eens) zijn een zeer goede hulp bij het kiezen van oude rassen voor nieuwe aanplant en voor de determinatie van historische appels en peren.
Bovendien vult de Greeff's werk het grote tijdsinterval dat ligt tussen twee andere belangrijke fruitboeken: "De Nederlandsche Boomgaard" uit 1868 en "Nederlandsche Fruitsoorten" uit 1942.
Om deze redenen besloot ik een interactieve cd-rom van de Greeff's publicaties te maken. Ik hoop dat veel fruitboomliefhebbers er plezier van zullen hebben.
 

De cd-rom.

Ik heb ervoor gekozen op de cd-rom alleen de vier rassenalbums op te nemen en niet het album over onderhoud en ziektes, omdat over die onderwerpen in modernere literatuur voldoende gegevens beschikbaar zijn.
De Greeff had oorspronkelijk zelf trouwens ook alleen maar de vier rassen albums gepland.

De informatie op de cd-rom is op vele manieren te bereiken:

> Natuurlijk via links in uitgebreide alfabetische rassenlijsten,
     maar er kan ook worden gebladerd door het hele bestand appels of peren.
> Op plaatsen waar naar een ander onderwerp verwezen wordt,
     kan men daar via een link direct naartoe springen.
> Alle links worden weergegeven als onderstreepte groene tekst.

In de originele albums is geen alfabetische rassenlijst aanwezig en de rasbeschrijvingen zijn in een willekeurige volgorde geplaatst. Ook de rassen in tabellen "Ons Uniform Sortiment" en "Landelijk Sortiment voor Nederland" zijn willekeurig gerangschikt. Dat maakt het zoeken van informatie lastig en tijdrovend.
Om die reden is de cd-rom voorzien van uitgebreide alfabetische lijsten, waarin ook de gebruikte synonieme namen zijn opgenomen. De sortimentlijsten zijn eveneens gealfabetiseerd.

In de originele publicatie is de spelling van de namen niet overal consequent. Ook zijn buitenlandse namen soms niet geheel correct geschreven. Ik heb er voor gekozen de gebruikte spelling letterlijk over te nemen, omdat de mogelijkheid bestaat dat het lokaal gangbare verbasteringen zijn.

Aan de platen is een schaalverdeling toegevoegd, omdat de grootte op het beeldscherm afhangt van de gebruikte computer en er dus niet meer sprake is van afbeeldingen op natuurlijke grootte.

 C. M. Ballintijn,  Paterswolde 2006.

© Copyright 2006 C.M.Ballintijn.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de bewerker.