Hydrotheek nieuwsbrief nr. 100 (april 2016)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Foto Groene Hart. Vijf dagen op de fiets door vijf provincies. Bron: P. van Vredendaal

Het zonnetje schijnt. De lente lijkt te zijn begonnen. Dat lijkt me een mooi moment om de Hydrotheek nieuwsbrief te lezen.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 100. In dit nummer aandacht voor een nieuwe feature in de Hydrotheek: het is nu mogelijk om in de volledige tekst van digitale publicaties te zoeken in de Hydrotheek. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over een keuzewijzer stadswateren, rivierhout, microplastics in Maas en Rijn, KRW beoordeling van waterkwaliteit, buisdrainage, waterkwaliteit, waterveiligheid, regen in de stad en projectmonitoring. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
foto: Bobby de Vos Zoeken in de volledige tekst van documenten

Het is nu in de Hydrotheek mogelijk om in de volledige tekst van digitale publicaties te zoeken.

Wageningen UR Library heeft de bibliotheek infrastructuur zodanig aangepast dat het mogelijk is om ook te zoeken in de volledige tekst van de documenten die in het Edepot staan. Dus naast het vertrouwde zoeken in de 'digitale bibliotheekkaartjes' kan nu ook gezocht worden op de inhoud van pdf's. De Hydrotheek lift mee op deze ontwikkeling. Het is de 4e database van Wageningen UR Library waarin full-text search mogelijk is gemaakt.

De volledige tekst meenemen bij het zoeken heeft invloed op hetgeen je terugkrijgt in het zoekresultaat. Zo zal het zoekresultaat qua aantallen hoger zijn. Een zoekterm hoeft alleen maar in de volledige tekst voor te komen en je krijgt de publicatie in het zoekresultaat, bijvoorbeeld Blauwalgen. Heel specifieke of nieuwe termen kunnen door Full-text search juist net de krenten in de pap opleveren, bijvoorbeeld Rainproof. Met de vertrouwde filters is het zoekresultaat altijd weer in te perken. In de resultatenlijst is een aantal sorteeropties toegevoegd (datum, titel en relevantie).

We zullen de komende tijd de sortering van de zoekresultaten op relevantie nog gaan finetunen. Reacties en suggesties zijn welkom. Je kunt meer lezen in het nieuwsbericht van Wageningen UR Library.

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
foto cover Keuzes bij water in bebouwd gebied 'Keuzewijzer stadswater' Keuzewijzer stadswateren

"We hebben vanuit de Brabantse waterschappen, een aantal grote gemeenten én Sportvisserij Zuidwest NL een instrument ontwikkeld dat ontwerpers en beheerders in stedelijk gebied moet faciliteren in het slim combineren van ambities met inrichting en gebruiksfuncties.", aldus Bart Engels van waterschap Aa en Maas over de Keuzewijzer stadswateren. Daarnaast is een zogenaamde 'trigger' verschenen voor de mensen die snel willen weten welke mogelijkheden de keuzewijzer biedt. >Meer informatie

foto cover Pilot rivierhout : verslag van het ontwerpproces 2013-2015 Pilot rivierhout: verslag van het ontwerpproces 2013-2015

Rijkswaterstaat heeft als pilotproject dode bomen onder water verankerd op enkele plaatsen in de Rijn. Dit kan een bijdrage leveren aan de doelen voor de Kaderrichtlijn Water. >Meer informatie

foto cover Microplastics in the rivers Meuse and Rhine : developing guidance for a possible future monitoring program Microplastics in the rivers Meuse and Rhine

In this master thesis, an in-depth study on the abundance and composition of microplastics in the Dutch parts of the European rivers Meuse and Rhine was carried out. >Meer informatie

foto http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/nieuws/95-KRW-beoordeling-waterkwaliteit-geactualiseerd-2015.html KRW beoordeling waterkwaliteit geactualiseerd

De KRW beoordeling van de waterkwaliteit is geactualiseerd met de officiële rapportage van 2015. Het is opgebouwd uit de beoordelingen van biologische, fysisch-chemische en toxische stoffen.  >Meer informatie

foto cover Buisdrainagekaart 2015: update landelijke buisdrainagekaart op basis van de landbouwmeitellingen van 2012 Buisdrainagekaart 2015

Op basis van de landbouwmeitellingen 2010 is een landsdekkende kaart met het voorkomen van buisdrainage afgeleid. Bij de meitellingen van 2012 is opnieuw het areaal buisdrainage geïnventariseerd en bovendien zijn enkele aanvullende vragen gesteld over o.a. over de diepte en het functioneren van buisdrainage. >Meer informatie

Figuur 5. Maatregelen ter vermindering van fosfaatuitspoeling naar oppervlaktewater en bijbehorende reductie. Pag. 12. Waterkwaliteit nu en in de toekomst Waterkwaliteit nu en in de toekomst

Het PBL heeft op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorgestelde maatregelen in de plannen en het vijfde nitraatactieprogramma afdoende zijn om de gestelde doelen voor 2027 te halen. Het voorliggende rapport is een vervolg op de in mei 2015 door het PBL gepubliceerde tussentijdse rapportage. >Meer informatie

Foto Stormvloedkering Oosterschelde In: Water veiligheid begrippen begrijpen 2.0: ontwikkeling beleid en uitleg begrippen Water veiligheid begrippen begrijpen 2.0

Met alle ontwikkelingen verandert ook het jargon waarmee we over waterveiligheid communiceren. Het is goed om af en toe dat jargon op te schrijven en met elkaar te delen. Zo zorgen we dat we elkaar blijven begrijpen. >Meer informatie

Foto cover Stormwater characteristics and new testing methods for certain sustainable urban drainage systems in The Netherlands Stormwater characteristics and new testing methods for certain sustainable urban drainage systems in The Netherlands

In dit proefschrift worden de eigenschappen van deeltjes in regenwater beschouwd en manieren om regenwater te zuiveren met bezinking, filtratie en adsorptie. >Meer informatie

Aansluiting Sliedrechtse Biesbosch (zomer 2013). Foto cover Projectmonitoring Zuid-Holland 2010-2013 Projectmonitoring Zuid-Holland 2010-2013

'Projectmonitoring Zuid-Holland 2010-2013: synthese ecologische en morfologische monitoring van 20 inrichtingsprojecten van Rijkswaterstaat' is de samenvattende eindrapportage van het meerjarig monitoring project. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in MAART toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MAART 2016.
Drone. Bron: www.stowa.nl 1. Drones: nieuwe hulpjes in de watersector (artikel)

Ook in de watersector wordt volop geëxperimenteerd met Drones (onbemande luchtvaartuigen). Welke toepassingsmogelijkheden zijn al bedacht? En welke kunnen we nog verwachten? Meer lezen? Klik op | details | publicatielijst over drones.

foto Maatschappelijk verdienen met groene daken 2. Maatschappelijk verdienen met groene daken (rapport)

Dit rapport beschrijft het proces en de stappen die doorlopen zijn om te komen tot een nieuw verdienmodel, de eerste fase van de Green Deal. Beschreven zijn de concepten die ontwikkeld zijn en de kansen en knelpunten voor een vervolg. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Foto cover Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied 3. Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied (rapport)

In de glastuinbouw en landbouw zijn de laatste jaren diverse (proef)projecten hiermee uitgevoerd met veelbelovende resultaten. Naar aanleiding van dit succes is de vraag ontstaan of ondergrondse waterberging ook perspectieven biedt in stedelijk gebied. Deze verkenning geeft een eerste beeld van de mogelijkheden en beperkingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##