Hydrotheek nieuwsbrief nr. 107 (februari 2017)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Schaatsen op de nevengeul van de Rijn. Foto: P. van Vredendaal

We zijn al goed op weg in 2017. De Hydrotheek gaat er een goed jaar van maken! Om te beginnen met deze Hydrotheek nieuwsbrief, vol met waterjuweeltjes. Veel leesplezier!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 107. In dit nummer aandacht voor de Hydrotheek in 2016 in vogelvlucht. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over dijkverbetering en participatie, evaluatie waterkwaliteit, hoogwaterveiligheid en rivieren, grondwater en grondwatermodel, dassenprotocol, groene daken, wateroverlast en financiering van het hoofdwatersysteem. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
Hydrotheek. Foto: Bobby de Vos Hydrotheek in 2016 in vogelvlucht

Met 41.192 pageviews is de Hydrotheek in 2016 goed bezocht. In 2016 zijn 1625 nieuwe titels aan de Hydrotheek toegevoegd. Hiervan zijn er 99,3% digitaal, online beschikbaar. Naast deze nieuwe titels zijn dit jaar 1338 artikelen uit H2O digitaal beschikbaar gekomen, vooral uit de beginjaren van het blad. Van de kleine 50.000 publicaties in de Hydrotheek zijn nu ruim 27.000 publicaties digitaal, online beschikbaar.

Qua meest bekeken publicaties inn 2016 ziet de top 3 er als volgt uit:

  1. Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort : regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort - maar kloppen de emissiecijfers wel?;
  2. Vergeten land: ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350);
  3. Grondwaterkwaliteitsaspecten vernatting van verdroogde natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nieuwsgierig naar de 0,7% titels die NIET digitaal, online zijn? Klik hier voor de titels.

Tot slot, bijblijven via de diverse kanalen wordt op het meetmoment 1-1-2017 gedaan door:

Rest me te zeggen dat we er in 2017 met de Hydrotheek een goed jaar van gaan maken!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Foto cover De dijk is van ons allemaal: herinneringen, verhalen, emoties, ideee¨n, bewustwording, draagvlak De dijk is van ons allemaal

850 Bewoners in de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben hun verhaal verteld over de dijk en meegepraat over de dijkverbetering. Het boek geeft een beeld van dit dijkverbeteringsproject. >Meer informatie

Schapen bij water. Bron: https://www.uvw.nl/europese-commissie-waterkwaliteit-in-nederland-moet-beter/ Waterkwaliteit in Nederland moet beter

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater moet beter. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Vooral de concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater door overbemesting moet worden teruggedrongen. >Meer informatie

Foto Smart rivers. http://www.smartrivers.nl Hoogwaterveiligheid en rivieren: inrichtingsconcepten

Via het platform 'Smart Rivers', hoogwaterveiligheid binnen het DNA van de Rivier, is per riviertraject een poster met inrichtingsconcepten gemaakt. >Meer informatie

Figuur 1.2. 3-dimensionaal beeld van het stromingsbeeld ter plaatse van het puttenveld van drinkwaterwinning Holten in combinatie met de modellagen. In: Reistijdberekeningen MIPWA 3.0 Reistijdberekeningen grondwatermodel MIPWA 3.0

Bij de actualisatie van het grondwatermodel MIPWA is ondermeer een nieuw lagenmodel van de ondergrond gebouwd. Het is onduidelijk is of de in de schematisatie gemaakte keuzes gevolgen hebben voor de berekende reistijden van het grondwater naar grondwateronttrekkingen. >Meer informatie

Cover foto Dassenprotocol: beheer en onderhoud Dassenprotocol: beheer en onderhoud

Binnen het beheergebied van het waterschap Aa & Maas komt de streng beschermde das voor. Het waterschap heeft de ad-hoc adviezen over de das vastgelegd in een dassenprotocol, conform de vereisten uit de Flora- en faunawet voor beheer en onderhoud. >Meer informatie

Cover foto Groene daken in Tilburg: ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden Groene daken in Tilburg: ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden

Voor de gemeente Tilburg is onderzocht wat de kansen zijn om groene daken in te zetten als maatregel voor klimaatadaptatie en wat de mogelijkheden zijn voor opschaling in Tilburg en in andere gemeenten. >Meer informatie

Cover foto Stowa ter info 65 over regenwateroverlast Stowaterinfo special over Wateroverlast

Waterschappen krijgen door klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast. De recente gebeurtenissen maken duidelijk dat waterbeheerders de problemen niet alleen kunnen oplossen, maar samen moeten optrekken met andere partijen. Wie zijn dat en wat kunnen we met elkaar doen?. >Meer informatie

Sluis- en Stuwcomplex Amerongen. Bron: http://www.rekenkamer.nl Instandhouding hoofdwatersysteem

Hoeveel geld is nodig om dammen, dijken, stuwen en stormvloedkeringen te onderhouden en hoe wil de minister van IenM dat financieren? De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de instandhouding van het hoofdwatersysteem, dat ons land beschermt tegen water, de hoeveelheid water reguleert en bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van water. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen periode aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!

Voor de in JANUARI 2017 toegevoegde publicaties:

Voor de in DECEMBER 2016 toegevoegde publicaties:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in DECEMBER 2016 en JANUARI 2017.

Figuur conclusies en aanbevelingen. Bron: Die het water deert die het water keert 1. Die het water deert, die het water keert (rapport)

Met het concept meerlaagsveiligheid is de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland geexperimenteerd en geleerd. In deze evaluatie ligt de vraag voor: wat leren deze pilots ons over de toepassing van het concept?. >Meer informatie

Cover foto Landbouw en de KRW-opgave voor nutrienten in regionale wateren 2. Landbouw en de KRW-opgave voor nutrienten in regionale wateren (rapport)

Om af te wegen welke maatregelen kunnen bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelen, is inzicht nodig in de herkomst van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. In dit onderzoek is het aandeel van de landbouw in de overschrijding van de normen voor de stikstof- en de fosforconcentratie in regionale waterlichamen berekend met modellen.>Meer informatie

Illustratie cover Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress 3. Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress (studentverslag)

Er is onderzocht hoe de casus Stadsbeek in Enschede klimaatactief kan worden. Er zijn integrale maatregelen ontwikkeld voor het tegengaan van klimaatverandering en het verminderen van de klimaatproblemen wateroverlast en hittestress. >Meer informatie

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##