Hydrotheek nieuwsbrief nr. 89 (maart 2015)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Plas achter de camping Robbenjager, nabij vuurtoren Texel. Bron: P. van Vredendaal

De lente lijkt er aan te komen. Dat is een mooi moment voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 89. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over droogte- en overstromingsrisico's, inundatie van uiterwaarden, trendanalyse oppervlaktewaterkwaliteit, reststoffen bij productie van drinkwater, klimaatadaptatie grote rivieren, ecosysteemdienst regulering van overstromingsrisico's, waterbodem- en grondwaterkwaliteit, microverontreinigingen, nutriëntenbronnen en oppervlaktewater. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter!

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Cover System robustness analysis in support of flood and drought risk management System robustness analysis in support of flood and drought risk management

Floods and droughts cause increasingly large impacts on societies worldwide. The probability of these extreme events is also expected to increase due to climate change. Water management primarily tries to protect against floods and droughts, for example by building flood protection infrastructure and reservoirs. Despite structural measures to prevent flooding and water shortage, 100% protection can never be provided. PhD thesis. >Meer informatie

Foto Kievitsbloem. Bron: cover Inundatieregime kievitsbloemhooilanden langs het Zwarte Water Inundatieregime kievitsbloemhooilanden

De uiterwaarden langs het Zwarte Water omvatten een van de grootste populaties van de Kievitsbloem in Europa. Regelmatige overstroming met rivierwater en slibafzetting worden algemeen gezien als belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling en instandhouding van kievitsbloemhooilanden. Het is echter onduidelijk of de huidige inundatiefrequentie nog wel voldoende is. >Meer informatie

Trendanalyses oppervlaktewaterkwaliteit waterschap Rivierenland over periode 2008 t/m 2013. Foto bron: www.waterschaprivierenland.nl Trendanalyses oppervlaktewaterkwaliteit beheergebied Rivierenland

Dit rapport beschrijft aanpak en resultaten van trendanalyses van de oppervlaktewaterkwaliteit in het beheergebied van waterschap Rivierenland over de periode 2008 t/m 2013. De basisgegevens voor deze studie bestaan uit 722.356 meetwaarden, verdeeld over 24.589 meetreeksen, die afkomstig zijn van 248 meetpunten en 554 parameters. >Meer informatie

Afbeelding 1. Reststoffen van de productie en distributie van drink- en proceswater (situatie 2013). Bron: Waterbedrijven als grondstoffenleverancier Waterbedrijven als grondstoffenleverancier

Twintig jaar geleden besloot de drinkwatersector tot de oprichting van een shared services center. Doel van deze Reststoffenunie was het afval dat vrijkwam bij de productie van drinkwater op een verantwoorde manier af te zetten. Het shared services center is inmiddels uitgegroeid tot een professionele verkoop- en innovatieorganisatie. Wat zijn de ervaringen van ReststoffenUnie en wat is er in de afgelopen twintig jaar bereikt? >Meer informatie

Foto cover Inspiratiedocument klimaatadaptatie grote rivieren Inspiratiedocument klimaatadaptatie grote rivieren

Inspiratiedocument over klimaatadaptatie langs de Rijn, Maas, Waal, Nederrijn, IJssel, Merwede en Lek. Het blikt vooruit naar handelingsperspectieven voor de langere termijn (2050-2100). Op basis van interviews zijn opvallende en soms richtinggevende uitspraken gedaan. >Meer informatie

Foto cover Hoofdstuk 22: Ecosysteemdienst regulering overstromingsrisico. Natuurrapport: toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen Ecosysteemdienst Regulering van overstromingsrisico's

De doelstelling van het Vlaamse natuurrapport 2014 is om de toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten te beschrijven, te analyseren en waar mogelijk te karteren op schaal Vlaanderen. In dit hoofdstuk wordt de ecosysteemdienst ’regulering van overstromingsrisico’s’ beschreven. >Meer informatie

Foto Cover Onderzoek van de onderwaterbodem en het lokale grondwater ten behoeve van een systeemanalyse van de Klotbeek Invloed van de onderwaterbodem en het lokale grondwater op oppervlaktewater van de Klotbeek

Onderzoek naar de invloed van de waterbodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit op het lokale oppervlaktewatersysteem van de Klotbeek. Doel is uiteindelijk op basis van deze systeemanalyse te komen tot effectieve maatregelen om waterkwaliteitsproblemen waaronder blauwalgenoverlast in de toekomst tegen te kunnen gaan. >Meer informatie

Foto Overhandiging rapport Microverontreinigingen in het water: een overzicht. Bron: stowa.nl Microverontreinigingen in het water: een overzicht

Het rapport gaat onder meer in op aangetroffen stoffen en concentraties, de (mogelijke) effecten op mens en dier en op maatregelen om de emissies naar het watermilieu terug te dringen. Ook komen kort de beleidsontwikkelingen rond dit onderwerp aan bod. Tegelijkertijd met het rapport verscheen een overzichtelijke brochure. >Meer informatie

Uitsnede Figuur 4: Voorbeeld van een grafiek met berekende en gemeten resultaten voor Totaal-N bij meetpunt a01 in de Kromme Rijn nabij Galgenwaard. pag. 13. Afstemmen effluenteisen rwzi met krw-doelen ontvangend oppervlaktewater. Fase 1 modelmatige aanpak Afstemmen effluenteisen rwzi met KRW-doelen ontvangend oppervlaktewater

In het beheergebied van Stichtse Rijnlanden is een watersysteemanalyse uitgevoerd, waarbij een water- en stoffenbalans is opgesteld van het boezemsysteem om inzicht te krijgen in de herkomst en omvang van de verschillende nutriëntenbronnen. Inzicht in het aandeel van de bronnen (rwzi, landbouw, inlaatwater etc.) van probleemstoffen (totaal-N, totaal-P) die het waterlichaam belasten, maakt het mogelijk betere keuzes te maken voor het treffen van kosten-effectieve maatregelen om emissies te reduceren. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in FEBRUARI toegevoegde publicaties:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in FEBRUARI 2015.

Foto Cover Slim monitoren: watersysteem onderzoek 2012-2013 1. Slim monitoren: watersysteem onderzoek 12-13

Met het Slim-monitorenproject ontwikkelt Waternet een alternatief systeem voor beoordeling van de microchemische waterkwaliteit. In plaats van methoden waarbij alleen wordt gekeken naar de concentraties van stoffen, zal deze strategie zich richten op een effectgerichte analyse van het totale mengsel aan stoffen. >Meer informatie

2. Vergeten land

Van vergeten landschappen (vroegere veenontginningen) via landschapsdynamiek naar meer specifiek de regio tussen de duinen en het Gooi belandt dit proefschrift bij hervonden landschappen en komt daarmee midden in Amsterdam terecht. De oorsprong ligt meerdere eeuwen verder terug dan ooit gedacht. Meer lezen? Klik op | details.

Screen Introfilm project 'Ecologische sleutelfactor toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse' 3. Introfilm project 'Ecologische sleutelfactor toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse'

In het project wordt een praktisch instrument ontwikkeld waarmee waterbeheerders eenvoudig een risicoanalyse kunnen uitvoeren van toxische stoffen voor aquatische ecosystemen. Het project is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2014, in de categorie Schoon Water. In deze korte introductiefilm vertellen de betrokkenen wat het project precies behelst. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##