Hydrotheek nieuwsbrief nr. 94 (september 2015)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Trekveer over het Reindersmeer (Limburg). Foto: P. van Vredendaal

Na de zomer is het weer tijd voor een nieuwsbrief. Deze week was het ook tijd voor het vertrek van een stille kracht achter de Hydrotheek. Lenie is met pensioen. Zij heeft zich altijd met veel betrokkenheid ingezet voor de Hydrotheek. Via deze weg (nogmaals): bedankt, Lenie! En dan nu over tot de orde van de dag, de nieuwsbrief.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 94. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over een meetnet voor 'Overig water', een historisch literatuuroverzicht van waterkwaliteit in Friesland, Ecologische Sleutelfactoren en KRW-doelen, gemeentelijke aanpak van regenwateroverlast, bronnen in Zuid-Limburg, verkennend modelleren op de case 'aanvoer van water voor landbouwdoeleinden in het Rijnland' en het watersysteem van de waterbel van De Veluwe. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Figuur 1.1: Monitoringscyclus. In: Schot voor open doel_ ontwerp meetnet Overig Water Hoogheemraadschap van Rijnland Ontwerp meetnet Overig Water Hoogheemraadschap van Rijnland

Een belangrijk deel van het watersysteem in het beheergebied van Rijnland bestaat uit kleinere wateren (sloten en plassen kleiner dan 50 ha) die daarom niet zijn aangewezen als KRW waterlichaam. Ze vallen onder de term "overig water". In 2018 zal Rijnland aan de provincies aangeven wat de doelen voor het overig water gaan worden. Tijdens een workshop van diverse betrokkenen zijn meetopzet en meetstrategieën vergeleken om van elkaars aanpak te kunnen leren. >Meer informatie

cover 'Een duistere geschiedenis opgehelderd', Waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch literatuuroverzicht 'Een duistere geschiedenis opgehelderd', Waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch literatuuroverzicht

Deze publicatie geeft een systematisch overzicht van alle inspanningen, rapporten en artikelen over waterkwaliteit, waarbij het waterschap (en velen daarbuiten) in de afgelopen decennia betrokken zijn geweest. Centraal staat het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Een indrukwekkend overzicht. >Meer informatie

cover Vergelijkend onderzoek KRW-doelafleiding en -aanpassing Vergelijkend onderzoek KRW-doelafleiding en -aanpassing

Nederlandse waterbeheerders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om tot afgewogen, gebiedsgerichte KRW doelen te komen. Daarbij is men tot op zekere hoogte vrij om zijn eigen doelen af te leiden. Dit kan op verschillende manieren. Vooral als het gaat om het verdisconteren van het ecologisch effect van ingrepen en maatregelen. Ecologische Sleutelfactoren bieden mogelijk uitkomst voor transparantie in de interpretatie van uitkomsten. >Meer informatie

Bron foto: Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast: een inventarisatie. pag. 3 Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast: een inventarisatie

Een eerste landelijk, kwantitatief onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van wateroverlast als gevolg van zware buien. De resultaten laten zien dat de gemeenten in Nederland de problematiek in beeld hebben en wateroverlast massaal aanpakken. Dit rapport bundelt de resultaten van de inventarisatie naar de prestaties van stelsels, de maatregelen die gemeenten treffen en de daarmee gemoeide investeringen. >Meer informatie

Bron foto omslag: Belleterbeek bron (OBRON0513) (foto: Monique Korsten, Waterschap Roer en Overmaas) Verkennende analyse van vijf jaar bronnenonderzoek in Zuid-Limburg

Er was weinig bekend over de actuele toestand van de bronnen en in het bijzonder over hun macrofauna- en kiezelwiergemeenschappen. In deze rapportage wordt een selectie van 64 bronnen meegenomen uit de periode 2008-2012. De onderzochte bronnen liggen voornamelijk in Zuid-Limburg in het stroomgebied van de Geul en in het stroomgebied van de Anselderbeek ten zuidoosten van Heerlen. >Meer informatie

Figure 1: The Dynamic Adaptive Policy Pathway approach. Bron: Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept

Dit rapport presenteert de resultaten van het toepassen van verkennend modelleren op een zoetwater case. Verkennend modelleren is een manier om modellen te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming onder diepe onzekerheid. Om deze methode te demonstreren gebruiken we de aanvoer van water voor landbouwdoeleinden in het Rijnland als case. >Meer informatie

Afbeelding 1: Schematische voorstelling van de geohydrologie van de Veluwe. Bron: Expertdialoog de Veluwe : begrijpen we het watersysteem? Expertdialoog de Veluwe: begrijpen we het watersysteem?

De waterbel van De Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies is beschikbare kennis op een rij gezet en zijn kennisleemtes gesignaleerd. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen twee maanden aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in JULI toegevoegde publicaties:

Voor de in AUGUSTUS toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JULI en AUGUSTUS 2015.
Bron foto: Quaggamosselen: exotische waterzuiveraars met nadelen. iStockphoto 1. Quaggamosselen: exotische waterzuiveraars met nadelen (artikel)

De quaggamossel heeft een grote impact op de waterkwaliteit. Deze zoetwatermossel filtert algen en zwevend stof uit het water. Dat klinkt goed. Toch brengt deze invasieve exoot ook risico's met zich mee. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (beschikbaar na 24 september)

Foto: www.onweer-online.nl: Extreem weer kan voor plaatselijk wateroverlast zorgen. Voorblad Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer 2. Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer (studentenverslag)

Waterschappen komen veel in aanraking met onzekerheid in het strategisch waterbeheer, maar nauwelijks wordt onzekerheid meegenomen in besluitvorming. Dit heeft veelal te maken met gebrek aan tijd, geld en kennis. Daarnaast zijn de huidige presentatievormen van onzekerheid niet goed te interpreteren door waterschappen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Bron foto: Herstel van beekecosystemen door herintroductie van beekfauna. Beeld: Cora de Leeuw 3. Herstel van beekecosystemen door herintroductie van beekfauna (infoblad)

Veel soorten die kenmerkend zijn voor laaglandbeken met een goede ecologische kwaliteit zijn ondanks beekherstel nog niet teruggekeerd. Recente onderzoeken zijn gepresenteerd over de herintroductie van fauna in beekdalen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##