Hydrotheek nieuwsbrief nr. 95 (oktober 2015)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Paddestoelen. Bron: P. van Vredendaal

De herst is nu echt begonnen. Een mooi moment voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 95. In dit nummer aandacht voor handige manieren om uw vakliteratuur bij te houden. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over innovatie, oppervlaktewaterkwaliteit bij rwzi's, de Rijn, risicogestuurd (afval)waterbeheer, groene daken, Hollandse Waterlinie, waterpleinen, klimaatadaptatie en grondwater. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
Facebook logo. Hydrotheek op Facebook. http//www.facebook.com/hydrotheek Zoekt u een handige manier om uw vakliteratuur bij te houden?

Dat kan nu ook met de Facebook pagina van de Hydrotheek. Like deze pagina en de Hydrotheek berichten komen vanzelf in uw tijdlijn.

Andere manieren waarop u op de hoogte kunt blijven zijn:

  • een wekelijks e-mail attendering. U ontvangt eens per week een overzicht van nieuw aan de Hydrotheek toegevoegde publicaties. Klik hier voor een voorbeeld attendering. U kunt hier een e-mail abonnement nemen.
  • de maandelijks nieuwsbrief. Deze gratis e-mail nieuwsbrief bevat nieuws, bijzondere publicaties in de rubriek 'Waterjuweeltjes', de Top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties, per STOWA-onderzoeksthema. De nieuwsbrief komt ongeveer tien keer per jaar uit. Klik hier om de laatste nieuwsbrief te bekijken. U kunt zich hier aanmelden.
  • een RSS feed. U ontvangt de nieuw toegevoegde publicaties in uw feed-reader (waarbij u zelf de frequentie bepaalt). Klik hier voor de RSS feed op alle aanwinsten. Op hydrotheek.nl staan meer RSS feeds.
  • de Hydrotheek op twitter. Wanneer u de Hydrotheek op twitter volgt dan word u via de tweets geinformeerd over de nieuwste waterjuweeltjes.
Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
cover Innovatie in stroomversnelling: leren, innoveren, exporteren Innovatie in stroomversnelling

Dit boek belicht innovaties die bijdragen aan een veiligere, leefbaardere en veerkrachtigere verstedelijkte delta, zoals Drijvend bouwen, een demonstratieterrein voor flexibele waterkeringen, ruimtelijke ontwerpen die stedelijke functies met adaptief vermogen combineren, diverse toepassingen van ICT, en vele anderen. >Meer informatie

foto cover Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi's: periode 2008-2014 Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi's

Sinds 2008 heeft waterschap Aa en Maas een signaleringsmeetnet nabij haar rwzi’s. Daar wordt boven- en benedenstrooms de oppervlaktewaterkwaliteit gemeten. In de rapportage zijn de volgende parameters bekeken over de periode 2008-2014: N- en P-totaal, zware metalen, ammonium, chloride, sulfaat, bacteriën. >Meer informatie

foto cover Jaarrapport 2014. De Rijn Jaarrapport 2014. De Rijn

Het jaarrapport begint met een beschrijving van de kwaliteit van het Rijnwater in 2014. Ook bevat het jaarrapport weer enkele verdiepingshoofdstukken, deze keer over:
- Wat betekent klimaatverandering voor de drinkwaterfunctie van Maas en Rijn?;
- 40 Jaar meetstations langs Rijn en Maas;
- Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven;
- ICBR wint 2014 Thiess International Riverprize.
Ook wordt een overzicht gegeven van onderzoeksprojecten. Van verschenen rapporten zijn samenvattingen opgenomen. >Meer informatie

foto cover Proeftuin Enschede: risicogestuurd (afval)waterbeheer Risicogestuurd (afval)waterbeheer

Met de methodiek van risicogestuurd beheer kunnen beheerders, bestuurders en uitvoerders zowel onderling als naar bewoners en bedrijven de gemaakte keuzes over serviceniveau en bijbehorende lasten helder maken. Dit rapport gaat zowel over de weg van ontwikkeling als de bereikte resultaten in Proeftuin Enschede. >Meer informatie

foto cover Groene daken nader beschouwd Over de effecten van begroeide daken in breed perspectief met de nadruk op de stedelijke waterhuishouding Groene daken nader beschouwd

De belangstelling van het stedelijk waterbeheer voor groene daken neemt toe. Dit komt vooral door de recente ervaringen met extreme buien en de groeiende aandacht voor klimaatadaptatie. Waterbeheerders willen particulieren actiever betrekken bij de verwerking van regenwater op hun eigen perceel. De indruk bestaat dat groene daken in dit kader voordelen hebben ten opzichte van gewone platte (zwarte) daken of (rode) pannendaken. Maar in hoeverre is dat zo? Deze publicatie geeft inzicht in de effecten van groene daken op het stedelijk waterbeheer. >Meer informatie

foto cover OHW 1672-2022: gebiedsvisie 2022 - 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie Gebiedsvisie 2022 Oude Hollandse Waterlinie

Hoe ziet de toekomst van het erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie eruit? Wat willen we met de Oude Hollandse Waterlinie? Hoe kunnen we het belang van dit erfgoed koppelen aan actuele gebiedsopgaven? Deze vragen zijn voor Provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aanleiding om de Gebiedsvisie 2022 Oude Hollandse Waterlinie op te stellen. >Meer informatie

Afbeelding 1. Het waterplein in 's-Hertogenbosch tijdens de full scale test (Foto: Floris Boogaard). In: Waterpleinen voor klimaatadaptatie - case Eikendonkplein 's-Hertogenbosch Waterpleinen voor klimaatadaptatie - case Eikendonkplein 's-Hertogenbosch

Waterpleinen worden op nationale en internationale schaal toegepast om wateroverlast te beperken door regenwater tijdelijk te bergen en langzaam af te voeren. Er zijn slechts enkele waterpleinen in binnen- en buitenland, waardoor de kennis van het (langetermijn-)functioneren nog beperkt is. Dit was reden voor gemeente 's-Hertogenbosch om in samenwerking met o.a. Tauw en de hogescholen van Rotterdam en Groningen onderzoek te doen naar het hydraulisch functioneren van het Eikendonkplein in 's-Hertogenbosch als waterplein. >Meer informatie

foto cover Beoordeling grondwatermeet-reeksen voor ijken en valideren van grondwatermodellen Beoordeling grondwatermeet-reeksen voor ijken en valideren van grondwatermodellen

De provincie Overijssel en Vitens op zoek naar een verantwoorde en heldere methode die leidt tot een betrouwbare ijk- en validatieset voor grondwatermodellen, waarin de beschikbare informatie optimaal wordt gebruikt. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in SEPTEMBER toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in SEPTEMBER 2015.
Themanummer over communicatie & imago van Het Waterschap 1. Communicatie & imago (tijdschriftnummer)

Themanummer van Het Waterschap over communicatie & imago, met diverse bijdragen, zoals: ‘Stap uit die tractor: afdeling communicatie bij Waterschap Scheldestromen krijgt intern coachende rol’; ‘Water is plezier: in dialoog met jonge stakeholders’; en ‘Als ons water stijgt: crisiscommunicatie’. Meer lezen? Klik op | details.

2. Soortenrijkdom Nederlandse dijken, een beheerdersdilemma? (artikel)

Soortenrijkdom levert volgens het ene onderzoek een erosiebestendige grasbekleding op, volgens een ander is de aanwezigheid van een dicht wortelnet doorslaggevend. De conclusies van deze onderzoeken worden tegen de dagelijkse praktijk van een dijkbeheerder die ook rekening wil houden met de recreatieve en ecologische functies van de grasbekleding aangehouden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Bron foto: artikel Keerzijde watersucces vergt aandacht 3. Keerzijde watersucces vergt aandacht (artikel)

'Bring in the Dutch'. Over de hele wereld worden Nederlanders geroemd om hun kennis over waterbeheer. Terecht, want met het Deltaprogramma en het bijbehorende fonds staat het beperken van overstromingsrisico's duidelijk op onze politieke agenda. Maar dat betekent niet dat ons waterbeheer daarmee 'af' is. Juist een blik buiten de eigen grenzen kan ons scherpen. Wat zijn de lessen die wij van andere landen kunnen leren? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##