Hydrotheek nieuwsbrief nr. 99 (maart 2016)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Kijken naar resultaten van het IPC project op de basisschool. Deze keer thema Nederland Waterland! Bron: P. van Vredendaal

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 99. In dit nummer aandacht voor een heel pak nieuwe dossiers. Ze gaan over biobased economy, blauwalgen, circulaire economie, cultuurhistorie en archeologie, (extreme) neerslagstatistieken, klimaatbestendige stad, neerslaginformatie, neonicotinoiden (insecticiden), ondergrondse waterberging, recycling, (regen)wateroverlast en schade, veenkaden en veiligheidsnormen waterkeringen.

In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over zoetwatermaatregelen voor de landbouw, maatregelentoolbox voor een regenbestendige stad, hydrobiologie (vooral plankton van meren), consequenties van klimaatverandering, rioolvreemd water, opzet van een ecohydrologische atlas van Overijssel en een hydro-ecologische systeemanalyse van de Archemerberg. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
Nieuwe dossiers

De volgende thema's zijn nieuw toegevoegd aan de Dossiers pagina:

Deze thema's zijn speciale zoekvragen in de Hydrotheek, waarmee -met één muisklik- een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema gegeven wordt. Wilt u ze allemaal bekijken? Klik hier.

Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of wilt u op de website van uw organisatie een thema-link naar relevante publicaties in de Hydrotheek. Neem dan contact op.

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Uitsnede Figuur 2.2, Frequentie van de droogteschade berekend met Agricom, voor aardappelen op lichte klei. In: Zoetwater Baten voor de Agrariër: de opbrengsten van zoetwatermaatregelen, pag. 10 Zoetwater baten voor de agrariër

In beeld wordt gebracht wat de meerwaarde is (1) van maatregelen die zorgen voor een vergroting van de zoetwaterlens waarmee verzilting wordt tegengaan, en (2) van maatregelen die door (ondergrondse) opslag van zoetwater voor een grotere waterbeschikbaarheid zorgen, waarmee droogteschade kan worden bestreden. Dit soort maatregelen worden op dit moment getest in pilots in de Zuidwestelijke Delta. >Meer informatie

Maatregelen uit de toolbox Rainproof. Bron: http://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen Maatregelen om de stad regenbestendig te maken

De maatregelen-toolbox van Rainproof Amsterdam biedt voor professionals en bewoners informatie en inspiratie om de omgeving rainproof in te richten. Het bevat concrete maatregelen om de stad regenbestendig te maken. Deze toolbox is natuurlijk ook te gebruiken buiten Amsterdam. >Meer informatie

Fig. 2. Tekeningen van venorganismen door M.W. Beijerinck (oorspronkelijk formaat 11 x 15 cm, map 316). In: Aanvulling register archief Hydrobiologische Vereniging (NecoV), pag. 4 Aanvulling register archief Hydrobiologische Vereniging

Dit rapport is een aanvulling op de inventaris van het archief van de Hydrobiologische Vereniging van 1990. Het omvat 53 mappen met veel (deels ongepubliceerde) gegevens, voornamelijk over plankton van meren, maar ook van andere groepen van organismen uit andere watertypen. >Meer informatie

Foto cover Klimaatverandering, wat zijn de gevolgen?. Biowetenschappen en maatschappij, kwartaal 3, 2015 Klimaatverandering in Cahier biowetenschappen en maatschappij

In dit cahier is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de klimaatveranderingen die zich aan het voltrekken zijn. Voor een deel zijn dat positieve effecten, zoals al die plantensoorten die zich hebben uitgebreid. Er zijn ook negatieve consequenties voor de natuur, net als voor onze gezondheid en onze veiligheid. De cruciale vraag is: wat kunnen we daaraan doen? >Meer informatie

Bron foto: www.stowa.nl Handige infographic over rioolvreemd water

De infographic is een handig hulpmiddel om de communicatie over rioolvreemd water tussen gemeenten en waterschappen te stimuleren, te verhelderen en te structureren. De infographic stelt aan de hand van drie vragen het rioolvreemd-watervraagstuk aan de orde: wat is het? Waarom is het een probleem? Wat nu? >Meer informatie

Figuur 2 Uitsnede vegetatiekaart Overijssel voor Stroothuizen en omgeving. Landbouwtypen (maisakker, voedselrijke graslanden e.d.) zijn weggelaten. In: cohydrologische Atlas Overijssel. Definitiestudie. pag. 10 Ecohydrologische atlas Overijssel: definitiestudie

Voor de provincie Overijssel is nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor de opzet van een Ecohydrologische Atlas. Deze moet aangeven waar in de provincie gebieden liggen die gevoelig zijn voor ingrepen in de waterhuishouding, en informatie geven over de aanwezige grondwaterafhankelijke natuurwaarden en de gevoeligheid voor ingrepen. >Meer informatie

Figuur 2. Dwarsdoorsnede van de Archemerberg ter hoogte van ’t Loovenne (Bron: dinoloket, REGIS II). Pag. 8 van Hoe nat was de berg? Hydro-ecologische systeemanalyse ten behoeve van lokaliseren voormalige en actuele vochtige heide op de Archemerberg Hoe nat was de berg?

De hydro-ecologische systeemanalyse van de Archemerberg geeft inzicht in het voorkomen van vochtige heide in het verleden en de mogelijkheden voor ontwikkeling en versterking van deze waarden in de huidige situatie vanuit het inzicht in het hydro-ecologische functioneren van het gebied. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in FEBRUARI toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in FEBRUARI 2016.
Bron foto omslag: Belleterbeek bron (OBRON0513) (foto: Monique Korsten, Waterschap Roer en Overmaas) 1. Verkennende analyse van vijf jaar bronnenonderzoek in Zuid-Limburg (rapport)

Er was weinig bekend over de actuele toestand van de bronnen en in het bijzonder over hun macrofauna- en kiezelwiergemeenschappen. In deze rapportage wordt een selectie van 64 bronnen meegenomen uit de periode 2008-2012. De onderzochte bronnen liggen voornamelijk in Zuid-Limburg in het stroomgebied van de Geul en in het stroomgebied van de Anselderbeek ten zuidoosten van Heerlen. >Meer informatie

Foto cover Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis)in Nederland 2. Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland (rapport)

Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van de quaggamossel in Nederlandse oppervlaktewateren, en 3) het realiseren van consensus over dit voorstel in een representatieve groep deskundigen (wetenschappers en belanghebbenden). >Meer informatie

Drone. Bron: www.stowa.nl 3. Drones: nieuwe hulpjes in de watersector (artikel)

Ook in de watersector wordt volop geëxperimenteerd met Drones (onbemande luchtvaartuigen). Welke toepassingsmogelijkheden zijn al bedacht? En welke kunnen we nog verwachten? Meer lezen? Klik op | details | publicatielijst over drones.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##