STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 13, januari 2007

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Sneller zoeken (en vinden)
  3. Nieuwe dossiers
  4. Over 2006
  5. Adresgegevens van de Hydrotheek
  6. Nieuw attenderingsbulletin

**********************************************************************************

1. Welkom

In dit eerste nummer van 2007 wordt ingegaan op de verbeteringen aan de Hydrotheek (punt 2).

In het nieuwe -op de website geplaatste- attenderingsbulletin (nr. 13) treft u weer de publicaties aan die de afgelopen maanden aan de Hydrotheek zijn toegevoegd. Zie verder onder punt 6.

Verder zijn er nieuwe dossiers (punt 3) en een terugblik op 2006 (punt 4).

Onder punt 5 vind u de na april geldende gegevens voor de Hydrotheek, en een link om alvast een kijkje te nemen naar de definitieve nieuwe locatie.

We zijn nog steeds blij met uw publicaties.
Vind wat van uw organisatie aanwezig is via 'instantie-code', en stuur het ontbrekende (digitaal en/of op papier) op zodat we dat een, voor iedereen vindbaar, (virtueel) plekje kunnen geven in de Hydrotheek!


**********************************************************************************

2. Sneller zoeken (en vinden)

Niet alleen de weergave van de zoekresultaten is sterk verbeterd, door de overgang naar een ander content management systeem is het programma een stuk sneller geworden.

Verdere verbeteringen zijn:
- Dossiers, nieuwsbrieven, attenderingsbulletins en publicaties van STOWA deelnemers zijn direct via het linker scherm aanklikbaar.
- Via het zoekscherm zijn de titels te beperken tot digitale documenten.
- Extra opties zoals markeren van titels uit een lijst en exporteren/printen van titels in verschillende formaten zijn nu gerealiseerd.

Ik nodig u van harte uit zelf te kijken wat er veranderd is aan de weergave van het zoekresultaat in de Hydrotheek. Zoek, vind en kijk via http://library.wur.nl/hydrotheek

Mocht u er een reactie op willen geven, dan kan dat via hydrotheek.library@wur.nl.


**********************************************************************************

3. Nieuwe dossiers

Er zijn nieuwe dossiers samengesteld:
* nieuwe plassen
* Aëroob korrelslibtechnologie
De dossiers zijn te benaderen via het linkerscherm. Ook de eerdere dossiers zijn hier te vinden.

Een dossier uit de Hydrotheek is een lijstje titels rondom een onderwerp. U kunt de dossiers (met bronvermelding) in uw eigen website opnemen.
Neem contact op met ondergetekende als u wilt linken naar uw eigen website en/of als u een nieuw dossier wilt laten opnemen in de Hydrotheek


**********************************************************************************

4. Over 2006

In 2006 zijn er weer 1150 publicaties in de Hydrotheek bijgekomen.
Inmiddels is ruim 30% hiervan digitaal vrij toegankelijk. Ongeacht waar u zit, u kunt de publicaties lezen.

De top 10 van titels die in 2006 het vaakst bekeken zijn ziet er als volgt uit:

1
Geef grondwater zijn terechte economische waarde \ H twee O (artikel)
Kooiman, J.W. \ Akker, K. van den \ 2006

Grondwater is een actueel onderwerp. De laatste maanden vinden regelmatig bijeenkomsten plaats rond grondwater. Tijdens die bijeenkomsten komen steeds twee wensen terug: grondwater moet meer aandacht krijgen van politiek en bestuur én het grondwater ................ meer info

2
Door samenwerking besparen op de aanvoer van regenwater naar de zuivering \ Het waterschap (artikel)
1999

Uitleg over de constructie, werking, voordelen en toepassingsmogelijkheden in rioleringssystemen van de vuilinsluitende buis, de VIS-BUIS. Hierbij wordt het schonere regenwater afgevoerd en gaat niet naar de zuivering; alleen de 'first flush' gaat in................ meer info

3
Verkenning argumentatielijnen fasering en doelverlaging (derogaties) Kaderrichtlijn Water (rapport)
Syncera Water \ 2005

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) eist dat in 2015 alle wateren in een goede (ecologische en chemische) toestand verkeren. Dit heeft in Nederland geleid tot een hernieuwde discussie over ambities voor het waterkwaliteitsbeleid en de consequentie................ meer info
Volledige tekst Rapport; Volledige tekst Bijlagenrappport


4
Influent- en effluentonderzoek rwzi's - Hormoonverstorende stoffen (rapport)
AquaSense \ Grontmij \ 2005

Hormoonverstorende stoffen staan volop in de belangstelling. Een bekend voorbeeld dat de kranten heeft gehaald is dat er mannelijke brasems met vrouwelijke eicellen zijn gevonden. Deze veranderingen kunnen optreden als er teveel hormoonverstorendesto................meer info
Volledige tekst Rapport


5
Ruimtelijke kwaliteit : sturende kracht op de rivier \ Landschap (artikel)
Venetië, R. van \ 2005

Ruimtelijke kwaliteit wordt door velen beschouwd als een zweverig beleidsbegrip. Voor pkb Ruimte voor de rivier (2002) is dit begrip als doelstelling genoemd, naast veiligheid. Dit artikel grijpt die beschrijving aan, om het begrip alsnog duidelijk t................meer info

6
Aanpak van zwakke kustgedeelten komt een stap dichterbij \ H twee O (artikel)
2006

De aanpak van zwakke stukken Zuid-Hollandse kust is een stap dichterbij gekomen. Voor vier locaties is een voorkeursoplossing gekozen. Het gaat om zwakke plekken bij Noordwijk, Scheveningen, de kust van Hoek van holland tot Kijkduin en Goeree Overfla................meer info

7
Waternood : het instrumentarium (CD-ROM)
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2005

Op deze cd bevindt zich het Waternood-instrumentarium versie 2.0. Dit GIS-instrument helpt waterbeheerders bij het bepalen van doelrealisaties van grondgebruiks- en waterfuncties als essentieel onderdeel van het doorlopen van de Waternood-systematiek................meer info
Extra informatie Website met extra informatie


8
Biologische monitoring van oppervlaktewateren kan eenvoudiger \ H twee O (artikel)
Haan, H. de \ Claassen, T.H.L. \ 2005

Het gebruikelijke monitoren van de biologische toestand van waterlichamen is tijdrovend en arbeidsintensief. Dat komt door de veldwaarnemingen en laboratoriumanalyses, waarop de biologische monitoring berust. Uitvoering van de Kaderrichtlijn Water br................meer info

9
Kansrijkdom voor rivierecotopen vanuit historisch-geomorfologisch perspectief : Rijntakken, Maas, Benedenrivieren (rapport)
Middelkoop, H. \ Stouthamer, E. \ Schoor, M.M. \ Wolfert, H.P. \ Maas, G.J. \ 2003

Dit rapport geeft een synthese van de resultaten die verkregen zijn in verschillende deelstudies binnen het project ‘Geomorfologische geschiktheid ecotopen’ . De deelstudies hebben inzicht verschaft in de ecotopenverdeling langs de verschillende traj................meer info

10
Tussenstand onderzoek overstromingsrisico’s bekend \ Land + water (artikel)
Poot, C.P. \ Westen, C.J. van \ 2005

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gaf eind 2000 opdracht voor de studie Veiligheid Nederland in Kaart met als doel inzicht te krijgen in de kansen op overstromingen en de gevolgen daarvan. Rijkswaterstaat heeft de situatie nu voor zes................meer info
Volledige tekst Het complete onderzoeksrapport
**********************************************************************************

5. De Hydrotheek verhuist

In april gaat Bibliotheek Wageningen UR verhuizen naar het in aanbouw zijnde Forumgebouw. De (collectie van de) Hydrotheek gaat mee. Op zaterdag 9 december mochten bibliotheekmedewerkers een eerste blik naar binnen werpen. Bekijk de foto's van het gebouw via de volgende weblink: http://library.wur.nl/forum/

Na april zien de adresgegevens er als volgt uit:

Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouwnr. 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen.
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen.
Telefoonnummer: 0317-484440.

Digitaal blijft de Hydrotheek dezelfde:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl


**********************************************************************************

6. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in attenderingsbulletin nr. 13 via
http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin13.html.

De webversie van deze nieuwsbrief staat ook op http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/.


**********************************************************************************

De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken.

Aanmelden voor een gratis e-mail abonnement op de Hydrotheek nieuwsbrief (met attenderingsbulletin) kan door een mailtje te sturen naar hydrotheek.library@wur.nl

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van STOWA:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

na april 2007:
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouwnr. 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440


tot april 2007:
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (IMAG-gebouw (gebouw 127)), Mansholtlaan 10-12, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477742 of (0317) 477749