Hydrotheek nieuwsbrief nr. 16 (september 2007)
Welkom / Nieuws: nieuw onderkomen Hydrotheek / Nieuws: STOWA rapporten digitaal / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2007 / De top 3 van juli/augustus 2007 / Colofon

Welkom

Hierbij ontvangt u de tweede Hydrotheek nieuwsbrief nieuwe stijl. In dit nummer aandacht voor het nieuwe onderkomen van de Hydrotheek-collectie en voor de gedigitaliseerde STOWA rapporten. Ook treft u de vaste rubrieken aan: 'Waterjuweeltjes', de Top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties, per STOWA-onderzoeksthema.
Reacties en suggesties zijn welkom.

Stuur de nieuwsbrief door aan collega's die ook geinteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit en afvalwaterbeheer in Nederland en klik hier om een gratis abonnement te nemen.

Nieuws: nieuw onderkomen Hydrotheek

Na een paar fikse waterige tegenvallers was het in juli dan toch zover. Bibliotheek Wageningen UR verhuisde vanaf diverse locaties naar het Forumgebouw. De collectie van de Hydrotheek verhuisde mee.

Klik hier om verder rond te kijken.

De nieuwe adresgegevens zijn als volgt:
Bezoekadres:
Bibliotheek Wageningen UR
(Forumgebouw (gebouwnr. 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen.
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen.
Telefoonnummer: 0317-484440.

Digitaal blijft de Hydrotheek dezelfde
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/ en http://www.stowa.nl/hydrotheek
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

(foto: Bobby de Vos)

Nieuws: STOWA rapporten digitaal

Van alle STOWA rapporten in de Hydrotheek is sinds kort een digitale versie beschikbaar. Het betreft ongeveer 500 rapporten, waarvan de eerste dateert uit 1975. Alle rapporten - ook degene die niet meer besteld kunnen worden - zijn nu digitaal beschikbaar. Vanaf elke PC met internet zijn de rapporten te vinden, te bekijken en gratis af te drukken (in PDF formaat). Een leenaanvraag voor een STOWA rapport indienen blijft mogelijk.

Klik hier voor een compleet overzicht van alle rapporten. Zoeken op publicatiejaar of onderwerp geeft een nauwkeuriger resultaat. De PDF's van de gedigitaliseerde rapporten zijn ook te vinden op de STOWA site. Klik hier.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen naar het watermilieu
Geneesmiddelen in het watermilieu zijn mogelijk schadelijk en het lijkt wenselijk om de emissie zo veel mogelijk te beperken. Eén van de emissieroutes gaat via de circa 130 ziekenhuizen in Nederland. Binnen deze instellingen worden relatief veel geneesmiddelen gebruikt. Deze worden door patiënten geconcentreerd uitgescheiden. In het STOWA onderzoek 'Verg(h)ulde Pillen' wordt de emissie vanuit de ziekenhuizen vastgesteld op basis van literatuurgegevens, verbruiksgegevens bij een drietal ziekenhuizen en metingen bij desbetreffende ziekenhuizen.
Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.

Herziene KRW-maatlat voor het fytobenthos in stromende wateren
De bestaande KRW-maatlat voor de ecologische kwaliteit van het fytobenthos (diatomeeën) in stromende wateren voldoet niet, omdat de kwaliteit daarmee in vergelijking met andere indicatoren en een internationale ijkmaatlat te hoog wordt ingeschat. In dit rapport wordt daarom een nieuwe maatlat ontwikkeld, die is gebaseerd op een bestaande buitenlandse kwaliteitsindex, de IPS (Index de Polluosensitivité Spécifique). Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst en Bijlage 2.1 (excel-file).

Scenario's klimaatbeleid
Onzekerheid over het klimaatbeleid dat andere landen mogelijk gaan voeren, speelt de Nederlandse beleidsdiscussie parten; de beleidsopgave is een wereldwijde en de beleidsopties zijn daarmee sterk afhankelijk van de beleidsinspanningen in het buitenland. Het lijkt zinvol scenariogewijs alternatieve toekomstige situaties te schetsen. Het doel van de CPB/MNP notitie 'Scenario's klimaatbeleid' is de scenario's toe te lichten, de uitkomsten voor het jaar 2020 kort te beschrijven en aan te geven in hoeverre de CO2-doelstelling van de EU daarbij nog haalbaar lijkt. Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.
(foto: Bobby de Vos)

Maatschappelijke kosten baten analyse
Besluiten nemen is afwegingen maken. Ook in het waterbeheer. Geld speelt hierbij een belangrijke rol. Maar het in beeld brengen van kosten en (vooral) baten is vaak lastig. Toch is het mogelijk om de maatschappelijke kosten en baten van maatregelen of projecten in beeld te brengen, via een zogenoemde  Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). STOWA schreef hierover voor waterbeheerders een heldere brochure. Op de bijbehorende website MKBA in de regio vindt u een werkwijzer voor het opstellen van MKBA's en meer informatie zoals een rekentool, voorbeeldprojecten en verwijzingen naar relevante literatuur.
Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.

Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2007

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen twee maanden aan, ingedeeld naar STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling'.
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Waterweren'.
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Watersysteem'.
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Waterketen'.
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van juli/augustus 2007

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JULI/AUGUSTUS 2007.

1. Hoe veilig is Nederland? : "De veiligheid van Nederland in kaart" (artikel)
In het project 'De veiligheid van Nederland in kaart' wordt voor alle 53 dijkringgebieden in Nederland het overstromingsrisico, als gevolg van doorbraak van de primaire waterkeringen, berekend, met speciale aandacht voor de kunstwerken. In bovenstaand artikel leest u meer over de doelstellingen, organisatie en aanpak van het onderzoek, en over de resultaten van een eerste inventarisatie m.b.t. de beschikbare en benodigde gegevens. Klik op meer info.

2. Nieuw type anti-scalant voor membraanfiltratie Dinxperlo (artikel)
Vitens breidt het drinkwaterproductiebedrijf Dinxperlo momenteel uit met een membraanfiltratiestap. Het bij membraanfiltratie vrijkomende concentraat wordt geloosd op oppervlaktewater. Bij toepassing van anti-scalants op fosfonaatbasis kon niet aan de lozingsnorm voor fosfaat-totaal worden voldaan. Daarom is een nieuw type antiscalant  (NovoPure 790) onderzocht dat nagenoeg geen fosfaat bevat. Op basis van de goede en langdurige werking tijdens proefinstallatie-onderzoek, het voldoen aan Kiwa-ATA-eisen en de prijs van het product, heeft Vitens besloten NovoPure 790 toe te passen in Dinxperlo. Klik op meer info.

3. Beheersbare exoten? : een beschrijving van verspreiding, problemen en beheer van de Chinese wolhandkrab en de grote waternavel (rapport)
De laatste jaren waren er relatief veel meldingen van de Chinese wolhandkrab en de Grote waternavel. Twee studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden hoe het staat met het voorkomen, de verspreiding en de hinder van deze beide exoten in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Hun belangrijkste bevindingen, vooral verkregen aan de hand van enquêtes, interviews en literatuur, staan in het rapport. Klik op meer info.
(foto: R. Nijland)

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouwnr. 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 232 17 66
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht