Hydrotheek nieuwsbrief nr. 24 (juni 2008)
Welkom / Gratis op de hoogte blijven / Nieuw gebiedsdossier Groene Hart - Westelijk veenweidegebied / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten mei 2008 / De top 3 van mei 2008 / Colofon

Welkom

Na een Waterjuweeltje over nieuwe sanitatie (in nummer 23) wil ik u niet onthouden dat vorige week in Wageningen het nieuwe sanitatieconcept Mobisan voor het eerst gepresenteerd werd tijdens het congres Sanitation Challenge.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 24. In dit nummer aandacht voor een wekelijkse attendering voor het bijhouden van uw vakliteratuur en een dossier over het Westelijk veenweidegebied. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over waterberging, slachtoffers als gevolg van overstromingen, dijkverlegging bij Zwolle, klimaatbestendig bouwen en een vergelijking van drie beleidsinstrumenten. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geÔnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Gratis op de hoogte blijven

Zoekt u een handige manier om uw vakliteratuur bij te houden? Dan kan de gratis attendering op nieuw aan de Hydrotheek toegevoegde publicaties u van pas komen.
Bijblijven kan
* wekelijks via een e-mail attendering. U ontvangt eens per week een overzicht van nieuw aan de Hydrotheek toegevoegde publicaties. Klik hier voor een voorbeeld attendering en aanmelding.
* met een RSS feed . U ontvangt de nieuw toegevoegde publicaties in uw feed-reader (waarbij u zelf de frequentie bepaalt). Klik hier voor de RSS feed. Wilt u meer weten over RSS? Klik op 'Wat is RSS?'.

Nieuw gebiedsdossier Groene Hart - Westelijk veenweidegebied

Er is een nieuw dossier beschikbaar gekomen in de database Land Bodem Water met gebiedsgerichte informatie over Nederland. Alle informatie over het veenweidegebied van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, beter bekend als Groene Hart is bij elkaar gebracht. Het gaat met name over bodemdaling, waterhuishouding, en het (toekomstige) gebruik van het gebied. Een typische Nederland Laag benadering waarin ook het behoud van een kenmerkend landschap, waar het agrarisch bedrijf zo kenmerkend in past, naar voren komt. Om het dossier te bekijken klik op | Westelijk veenweidegebied.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Hoog water in de polder: hoe het Harderbos hierop reageert
Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos. Hoe kunnen waterberging en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Dat is het doel van dit experimentele pilot project in de Flevopolders. Dit houdt in dat er in het onderzoeksgebied een hoogwaterpiek (inundatie) gesimuleerd is. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende compartimenten, die elk een verschillende behandeling hebben gekregen. Onderzocht zijn de effecten op bodem, vegetatie en bodemfauna. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Loss of life due to floods
Overzichtsartikel over de kwantitatieve inschatting van het aantal slachtoffers als gevolg van overstromingen. Gegevensanalyse voor verschillende soorten overstromingen toont een relatie tussen sterfteaantallen en de ernst van de gevolgen van overstromingen en de mogelijkheden voor waarschuwing en evacuatie. Informatie van historische overstromingen is verzameld en geanalyseerd. De analyse van de beschikbare informatie is gedaan op verschillende niveaus (globaal, gebeurtenis en individueel). De bestaande methoden voor de schatting van het aantal slachtoffers voor de verschillende soorten overstromingen in verschillende regio's zijn kort besproken. Een nieuwe methode wordt voorgesteld voor de schatting van slachtoffers als gevolg van overstroming van laaggelegen gebieden die worden beschermd door dijken en duinen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Dijkverlegging Westenholte, Zwolle
De provincie Overijssel is in november 2005 gestart met de planvoorbereiding voor de dijkverlegging Westenholte Ė Buurtschap Spoolde. Het gaat om het landinwaarts verleggen van de dijk langs de IJssel, nabij Zwolle, stroomafwaarts van de uitmonding van het Zwolle-IJsselkanaal. De dijkverlegging heeft tot doel de hoogwaterstand bij Zwolle te verlagen. Nu ligt er een projectontwerp en een toelichting. Dit project is een zogenoemd koploperproject in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Meer lezen? Klik op | details | toelichting projectontwerp | projectontwerp tekening | website van de provincie.

Klimaatbestendig bouwen op een Vinexterp
De komende dertig jaar worden er in de lage delen van ons land opnieuw veel woningen gebouwd. Willen we die extra beschermen tegen overstromingen door de aanleg van brede dijken die niet kunnen bezwijken? Of bouwen we ze liever hoog en droog? Op terpen-nieuwe-stijl bijvoorbeeld? Een vraagstuk dat niet alleen interessant is voor ingenieurs, maar ook voor planologen. Met de nodige urgentie ook, want de contouren van een klimaatbestendige inrichting van Nederland moeten nu al worden geschetst. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | Waterland.net dossier: Klimaatbestendig bouwen op Vinex-terpen | Alle publicaties over klimaatbestendig inrichten, -bouwen en -wonen in de Hydrotheek.

Drie beleidsinstrumenten vergeleken
Nederland is een dichtbevolkte en verstedelijkte delta. Bij het nemen van beslissingen over socio-economische activiteiten moet de impact van het ons omringende water goed in overweging worden genomen. De watertoets, milieueffectrapportage en strategische milieubeoordeling zijn bedoeld om besluitvormers hierbij te ondersteunen. Deze drie beleidsinstrumenten beogen te waarborgen dat besluitvormers zich niet alleen richten op de sociaaleconomische gevolgen van maatschappelijke initiatieven, zoals nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook op de gevolgen voor water en milieu. In het promotieonderzoek van Judith van Dijk zijn deze drie instrumenten vergeleken, waarbij is gekeken naar hun karakter, effectiviteit en beleidscontext. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nieuwe aanwinsten mei 2008

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in mei toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van mei 2008

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in april 2008

1. Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging (rapport)
Diffuse bronnen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de nog resterende belasting van het milieu. Een voortvarende aanpak van deze bronnen is onder meer nodig met het oog op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze rapportage geeft aan welke oplossings(richting)en er zijn, op welk schaalniveau deze spelen en wie daarvoor aan de lat staat. De rapportage geeft ook aan waarom de waterkwaliteitsdoelen uit de KRW soms niet of niet volledig binnen de gestelde termijnen haalbaar zijn. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst.

2. Randstad in zicht (rapport)
De motie Lemstra, door de Eerste Kamer aangenomen bij de behandeling van de Nota Ruimte in 2005, markeert een belangrijk moment in de visie- en beleidsvorming over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De motie stelt de vraag in hoeverre planvorming en beleid voor de ruimtelijke ordening en inrichting voldoende inspeelt op lange termijn ontwikkelingen die zich aftekenen rond economische ontwikkeling, verstedelijking en klimaatverandering. Waterdienst en H+N+S Landschapsarchitecten maakten samen een verkenning van de lange termijn opgaven en perspectieven voor water en ruimtelijke ontwikkelingen voor het westen van Nederland. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst.

3. Growth and metabolism of anammox bacteria (proefschrift)
Het anammoxproces is de basis voor veelbelovende technologieŽn voor de behandeling van ammonium-rijk afvalwater. Na biologische oxidatie van de helft van het aanwezige ammonium tot nitriet (partiŽle nitritatie), wordt het geproduceerde ammoniumnitriet omgezet in het anammox proces tot (voornamelijk) stikstofgas. Het partiŽle nitritatieproces en het anammoxproces kunnen worden uitgevoerd in afzonderlijke reactoren of in ťťn (beluchte) reactor. In dit proefschrift worden groei en metabolisme van anammoxbacteriŽn beschreven op praktijkschaal en op laboratoriumschaal. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht