Hydrotheek nieuwsbrief nr. 28 (november 2008)
Welkom / De finale: Waterproef 3-8 november 2008 / Kieskompas Waterschapsverkiezingen / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten oktober 2008 / Top 3 van oktober / Colofon

Welkom

Uit de schooltas van mijn dochter komt trots een droppie water brochure over waterzuivering. Daags daarna glimlach ik wanneer ik in haar schoolklas Dr. Poep en zijn assistent in witte labjassen klaar zie staan om met een zelf opgetuigde bouwplaat de weg van plas, poep en pies te gaan vertellen. Al vroeg wordt er door een enthousiaste vader en zijn zoon aan het (afval)waterbewustzijn van de hele klas gewerkt. Een mooie zaak, denk ik, op weg naar mijn werk voor de Hydrotheek.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 28. In dit nummer aandacht voor de landelijke oefenweek Waterproef en de kieskompas waterschapsverkiezingen. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over doorbraakvrije dijken; ontpoldering; energie- en hulpbronnenterugwinning; toxische stoffen en de doorgebroken IJkdijk. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

De finale: Waterproef 3-8 november 2008

Eind 2008 wil Taskforce Management Overstromingen, kortweg TMO, laten zien dat Nederland zich niet meer onnodig laat verrassen door watersnood. Dat we met elkaar beter berekend zijn op het ergst denkbare. Daarom wordt er in veiligheidsregio's en gemeenten extra geoefend. Finale van de reeks verbeteringen is de landelijke oefenweek Waterproef van 3 tot 8 november. In de oefenweek vinden in veel regio's grote oefeningen plaats om te kijken in hoeverre Nederland voorbereid is.
* Maandag 3 nov: Watergolf. Oefening met een dreigende kustoverstroming
* Dinsdag 4 nov: Waterloop. Oefening met een dreigende rivierenoverstroming
* Woensdag 5 nov: Waterbassin. Oefening overstroming van Flevoland
* Donderdag 6 nov: Waterdamp. Oefenen van de fase na overstroming
* Vrijdag 7 nov: Waterschout. Oefenen met risico- en crisiscommunicatie.
Meer lezen? Klik op | website TMO Platform Overstromingen | publicaties over voorbereiden op overstromingen | meer info over de inzet van het door STOWA medeontwikkelde Flood Information And Management System (FLIWAS).

Kieskompas Waterschapsverkiezingen

Van 13 tot 25 november worden Waterschapsverkiezingen gehouden. Het is de eerste keer dat alle 26 Waterschappen tegelijk verkiezingen houden. Voor ieder Waterschap is een apart Kieskompas ontworpen. Het Kompas vraagt om uw mening aan de hand van 36 stellingen. Na het invullen van deze vragenlijst ziet u in één oogopslag bij welke partij uw mening het beste aansluit! Daarnaast levert het Kieskompas ook informatie over de taken en de historie van de waterschappen. Meer lezen? Klik op | Kieskompas | artikel van WaterForum online | publicaties over de verkiezingen | dossier waterschapsverkiezingen.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Hoogtij in de Delta
De noodzaak voor Nederland om zich voor te bereiden op klimaatverandering is urgent. Dat vergt een sterke sturing door de overheid, zowel bij de overgang naar een klimaatneutrale energievoorziening, als ook bij de bescherming tegen hoogwater. Het gaat daarbij om keuzes die voor de komende honderden jaren de leefbaarheid van Nederland bepalen. Niet zozeer hogere als wel brede, overstroombare maar doorbraakvrije dijken kunnen de basis vormen voor een veilig Nederland voor generaties. Dat zegt prof.dr.ir. Pier Vellinga op 16 oktober bij de aanvaarding van de leerstoel Klimaatverandering, water en veiligheid aan Wageningen Universiteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | inaugurele rede op WUR TV.

Natuurcompensatie voor verdieping Westerschelde
Commissie Nijpels pleit voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. De ontpoldering van de Zeeuwse polder is de beste manier om tegemoet te komen aan eisen voor natuurcompensatie vanwege de verdieping van de Westerschelde. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | bijlagenrapport.

Energie- en hulpbronnenterugwinning uit slib
Milieutechnologen zijn het erover eens: afvalwater en zuiveringsslib is geen "afval", maar zijn potentiële waardevolle hulpbronnen. Leden van het Global Water Research Coalition (GWRC), waar STOWA er een van is, vinden het een belangrijk onderwerp. De GWRC stelt een strategisch onderzoeksplan op over energie- en hulpbronnenterugwinning uit afvalwater en zuiveringsslib. Dit (Engelstalige) rapport beschrijft de huidige stand van de wetenschap en is opgesteld als voorbereiding op het strategisch onderzoeksplan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Risico's van toxische stoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren
De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet nog niet aan de voorschriften van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In het kader van de Ex-ante evaluatie Kaderrichtlijn Water heeft het RIVM de risico's van toxische stoffen in beeld gebracht. Hoewel de waterkwaliteit de afgelopen decennia sterk is verbeterd, worden de waterkwaliteitsdoelen voor een groot aantal metalen, PAK's en bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse wateren nog niet gehaald. De totale toxiciteit is op bijna 40% van de meetlocaties zo hoog dat de algemene doelstelling van het beleid niet wordt gehaald. Op 182 locaties is de totale toxiciteit zodanig dat plant- en diersoorten mogelijk verloren kunnen gaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

IJkdijk doorgebroken
Op 27 september is bij het Groningse Bellingwedde de proefdijk bezweken. In deze proefdijk zijn inspectietechnieken beproefd, die een betere voorspelling van het bezwijken van dijken mogelijk moeten maken. Daarvoor was het belangrijk dat de dijk bij Bellingwedde volgens een vooraf bepaald mechanisme zou bezwijken. Nadat op 25 september werd begonnen met het verhogen van de waterstand achter de dijk, is de waterkering van 6 meter hoog en 100 meter lang succesvol bezweken. De doorbraak is minutieus gevolgd via sensoren en camera's in en bij de dijk. De eerste resultaten worden binnenkort bekend. Meer weten over de IJkdijk? Klik op | Beelden van de NOS | Brochure IJkdijk | Website Stiching IJkdijk | Wikipedia over de IJKdijk | publicaties over de IJkdijk.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maand meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over rivierverruiming in de Overdiepse Polder; een windmolen die water uit de lucht wint en Aquatech Amsterdam 2008. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten oktober 2008

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

Top 3 van oktober

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in OKTOBER 2008.

1. PWN past nieuwe zuivering toe met actieve kool (artikel)
Minister Jacqueline Cramer van VROM opent op 2 oktober de uitbreiding van het productiebedrijf Jan Lagrand van PWN in Heemskerk. De nieuwe installatie, Heemskerk2 genoemd, levert infiltratiewater voor de duinen en maakt gebruik van de zuivering met ultraviolet-licht en waterstofperoxide die PWN sinds de opening van het productiebedrijf in Andijk in 2004 op grote schaal toepast voor de bereiding van drinkwater. Op productiebedrijf Heemskerk heeft PWN opnieuw een primeur. Als eerste waterbedrijf ter wereld combineert het de UV/H2O2-zuivering met een nieuwe actieve koolzuivering. Deze stap voorkomt dat het behandelde water dat in de installatie wordt geproduceerd, bij infiltratie in de duinen schade toebrengt aan het milieu. Meer lezen? Klik op | meer info.

2. Waarden van de Woudse polder (artikel)
Voordat de uitvoering van het project Calamiteitenberging Woudse polder mogelijk was, zijn talloze onderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek onder meer de archeologische en landschappelijke waarde van het gebied. Ook zijn de effecten van waterberging op landbouwgrond onderzocht. Dit is het tweede artikel in een serie van zes over de calamiteitenberging Woudse polder. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst | serie van zes artikelen.

3. Waterstof winnen uit afvalwater (dissertatie)
Afvalwater kan een belangrijke bron voor alternatieve brandstof zijn. Uit afvalwater valt makkelijker waterstof te winnen dan uit zuiver water, concludeert Wetsus-onderzoeker René Rozendal. Voor zijn promotieonderzoek heeft hij via biogekatalyseerde elektrolyse waterstof geproduceerd uit het organische materiaal in afvalwater. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst | filmpje Waterstof maken uit vies afvalwater (4-5 min.).

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht