Hydrotheek nieuwsbrief nr. 31 (maart 2009)
Welkom / RSS / Hoogheemraadschap toont informatie over verontreiniging oppervlaktewater / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten februari 2009 / De top 3 van februari 2009 / Colofon

Welkom

Onlangs ben ik geïnterviewd voor de nieuwsbrief van STOWA, STOWA ter info, nummer 42 van februari. Voor geïnteresseerden in het gezicht achter de Hydrotheek bekijk deze STOWA ter info.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 31. In dit nummer aandacht voor attendering via RSS-feeds en oppervlaktewatervervuiling op de kaart. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over invasieve exoten, 50 jaar waterbestuur, verbetering van het Kranenbroekerven en aanpassen aan klimaatverandering. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

RSS

Naast de maandelijke nieuwsbrief en de wekelijkse attendering -beiden per email- biedt de Hydrotheek ook informatie over nieuwe publicaties aan via RSS. Door één of meer van de aangeboden RSS-feeds op te nemen in uw RSS-lezer bent u onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in de voor u interessante publicaties. U hoeft dus niet meer zelf regelmatig de Hydrotheek te bezoeken om te kijken of er nieuwe publicaties beschikbaar zijn. Dat werk neemt uw RSS-lezer van u over. Via de RSS-lezer kunt u eenvoudig doorklikken naar de website om de hele publicatie te lezen. De aanwezigheid van een RSS-feed op een pagina wordt aangegeven met het oranje icoontje dat hierboven te zien is.

RSS-feeds
Hieronder een lijst met alle Hydrotheek RSS-feeds. We hebben twee algemene RSS-feeds en daarnaast RSS-feeds per STOWA thema. Als u bijvoorbeeld alleen in het STOWA thema Afvalwatersysteem geïnteresseerd bent, neemt u alleen die feed op in uw RSS-lezer. Kopieer de URL en voeg deze toe aan uw RSS-lezer.
Algemeen
URL Hydrotheek actueel
URL Alle aanwinsten in de Hydrotheek

Per STOWA thema
URL Watersysteem
URL Waterweren
URL Afvalwatersysteem
URL Waterketen
De RSS-feeds zijn in de Hydrotheek terug te vinden in de rechterkolom onder Abonnementen.

Hydrotheek op uw eigen website (Syndicatie met RSS)
Heeft u een eigen website en wilt u de updates van de Hydrotheek daarop weergeven, dan is dat, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding, toegestaan. Kijk voor een voorbeeld op de website van Wetterskip Fryslan. In een volgende nieuwsbrief komt dit uitgebreid aan de orde.

Hoogheemraadschap toont informatie over verontreiniging oppervlaktewater

Vanaf 11 februari kan men op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier informatie krijgen over de mate van verontreiniging van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen. Een en ander wordt mogelijk gemaakt met behulp van Google Maps.
Op de kaart zijn een aantal gekleurde ballonnen te zien. De punt van de onderzijde van de ballon wijst naar de locatie van de plaats waar de bepaling in het oppervlaktewater heeft plaatsgevonden. De kleur van de ballon geeft aan hoeveel maal de waterkwaliteitsnorm op die locatie gedurende een gekozen onderzoeksjaar is overschreden en geeft dus een indicatie van de mate van verontreiniging door deze middelen. Meer weten? Klik op Metingen waterkwaliteit.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Team Invasieve Exoten opgericht
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Team Invasieve Exoten opgericht. Dit team speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleid tegen invasieve exoten. De 'Beleidsnota Invasieve Exoten' van LNV beschrijft het Nederlandse beleid voor invasieve exoten. Het Team Invasieve Exoten adviseert LNV over de (potentiële) schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland en over de mogelijkheden om dat te voorkomen. Hierbij maakt het team gebruik van een (internationaal) netwerk van deskundigen. Deze deskundigen signaleren nieuwe exoten in Nederland en voeren risicoanalyses uit. Het team is ondergebracht bij de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen. Meer lezen? Klik op | details beleidsnota | volledige tekst beleidsnota | meer info van LNV | themasite Exoten van STOWA | filmpje Grote waternavel (2 min.).

'Draag regionaal en lokaal waterbeheer aan waterschappen over'
Een goede uitoefening van de waterstaatszorg is voor een land als Nederland van existentieel belang. Het is dan ook in de toekomst een verstandige keuze om het regionale en lokale waterbeheer aan waterschappen over te dragen, aangezien die het beste in staat zijn om het regionale en lokale waterbeheer institutioneel te waarborgen. Dit betoogt Herman Havekes in zijn proefschrift 'Functioneel decentraal waterbestuur: borging, bescherming en beweging, de institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen vijftig jaar'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Het Kranenbroekerven tussen 1983 en 2007
Het Kranenbroekerven ligt in het bos- en natuurgebied Het Marissen en is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. In 1983 is het gebied onderzocht op een aantal natuurwetenschappelijke waarden. De gemeente heeft in 1994 voor het gebied een ontwikkelingsvisie laten opstellen. Op basis hiervan zijn verschillende maatregelen getroffen om de aanwezige natuurwaarden te behouden en waar mogelijk de oorspronkelijke waarden te herstellen. Het gaat om een antiverdrogingsproject met maatregelen zoals het uitbaggeren van het ven, het inrichten van de aangrenzende gronden en het aanpassen van het beheer van het gebied. Nu, een kwart eeuw na het eerste onderzoek, wordt gekeken hoe de aanwezige flora en fauna is veranderd. Daarbij wordt aandacht besteed aan enkele abiotische aspecten, de aquatische fauna, de flora en de vegetatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nederland bereidt zich voor
Deze Adaptatie-special van Change magazine stelt de vraag: hoe kan Nederland zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? In diverse artikelen wordt op dit onderwerp ingegaan, met titels als 'Adaptatie is primair een ontwerpopgave', 'Klimaatbestendige stad: van woorden naar daden', 'Wie beslist over investeringen', 'Klimaatverandering op perceelniveau' en 'We worden teruggeroepen door de natuur'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maand meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over de sociale kant van klimaatverandering, een klimaatneutrale waterketen, het eindrapport van Waterproef en het modelleren van algengroei. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten februari 2009

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van februari 2009

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in FEBRUARI 2009.

1. Bewust omgaan met water: provinciaal waterplan Noord-Holland 2006-2010 (rapport)
Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling hebben steeds meer invloed op het beheer van ons water. Zijn we nog veilig achter de dijken? Houden we nog droge voeten als regenbuien steeds overvloediger worden? Kunnen we veilig blijven zwemmen, vissen en varen? Om Noord-Holland leefbaar te houden moet het waterbeheer op orde zijn. Met het Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010 wordt de uitdaging aangenomen om binnen de provinciegrenzen voor droge voeten, schoon water en goed drinkwater te blijven zorgen. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst deel A (p. 1-79) | volledige tekst deel B (p. 80-133) .

2. Jaaroverzicht neerslag en verdamping in Nederland 2008 (jaaroverzicht)
Een van de twee jaaroverzichten van KNMI, gebaseerd op de meteorologische waarnemingen van het afgelopen jaar 2008.
Sinds 2009 verspreidt het KNMI het Maandoverzicht neerslag en verdamping in Nederland (MONV) via internet. Hierin zijn dagelijkse gegevens opgenomen van neerslag, verdamping, potentieel neerslagoverschot en sneeuwdagen. Daarnaast worden decade- en maandwaarden vermeld. De metingen worden verricht op ca. 325 KNMI-neerslagstations en 25 KNMI meteorologische stations, alwaar de referentiegewasverdamping wordt berekend uit metingen van temperatuur en straling. Op internet staat een tabel met vanaf 2004 per maand gegevens in de volgende formaten: MONV (.pdf), MONV (.txt), grafiek per station, Maandsom, normaal en anomalie. Meer lezen? Klik op meer info | het Maandoverzicht neerslag en verdamping in Nederland (MONV).

3. www.piscaria.nl : landelijke visgegevens eenvoudig opvraagbaar (artikel)
Ten behoeve van wetenschap en beheer worden visstandbemonsteringen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgeslagen in een databank, Piscaria genoemd. Totstandkoming en gebruiksmogelijkheden van deze unieke visdatabank worden in dit artikel beschreven. Meer lezen? Klik op meer info | website Piscaria en Limnodata Neerlandica.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht