Hydrotheek nieuwsbrief nr. 41 (april 2010)
Welkom / Wekelijkse attendering / Nieuwe thema's / Wat leest... Gert van den Houten? / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten maart 2010 / De top 3 van maart / Colofon

Welkom

Het lijkt er op dat de lente nu toch echt aangebroken is. Een aantal kuifeenden is neergestreken in de vijvers rondom het Forumgebouw. Ik zie buiten de eerste mensen met blote armen. Fijn, de lente is er nu echt. Zo ook weer de nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 41. In dit nummer onder andere aandacht voor de wekelijkse attendering, nieuwe thematische zoekvragen en 'Wat leest Gert van den Hout'. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over vegetatie op de Maasdijken, het benutten van eendenkroos, de waterkwaliteit van zuidelijk Limburg, ruimte voor water mogelijkheden, jaaroverzicht van de Natuurkalender en energie uit water. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Wekelijkse attendering

Wist u dat er naast deze maandelijkse nieuwsbrief nog een abonnement is... de wekelijkse attendering. Met deze gratis attendering ontvangt u wekelijks een overzicht van alle nieuw aan de Hydrotheek toegevoegde publicaties.
Klik hier voor een voorbeeld attendering.
Een e-mail abonnement kunt u hiernemen.

Nieuwe thema's

Recent toegevoegde thema's zijn:
- Blauwe energie;
- Bodembescherming op rwzi's;
- Peilgestuurde drainage; en
- Waterrobuust bouwen.

Wilt u alle thema's bekijken? Klik dan hier.
In een eerdere nieuwsbrief is wat meer achtergrond gegeven over thema's. Wilt u dat nalezen? Klik dan hier.

Wat leest... Gert van den Houten?

Voor het item 'Wat leest...' is een aantal gebruikers benaderd met vragen. Dit onderwerp zal in de komende nieuwsbrieven verschijnen. Deze keer: Wat leest Gert van den Houten.

Bij Gert van den Houten draait alles om hydrologische monitoring en advisering over beekherinrichting en waterbeheer. Hij werkt sinds 2003 als hydroloog bij waterschap Rijn en IJssel.

Hij vertelt over het project Implementatie 'integraal meetplan watersystemen': "Dit project behelst de bouw van meetnetten voor de monitoring van (grond)waterstanden, afvoeren, sediment en neerslag voor waterschap Rijn en IJssel. Naast het bouwen van nieuwe meetnetten wordt ook aandacht besteed aan verbetering van het databeheer, waaronder controle en correctie van de meetgegevens". Andere projecten waarbij Gert betrokken is zijn diverse beekherstelprojecten in het stroomgebied van Berkel en Ramsbeek (nabij het dorpje Rekken). Door diverse aanpassingen van de watergangen en kunstwerken wordt vispassage mogelijk gemaakt en worden de beken natuurlijker ingericht."

Informatie op het gebied van hydrologie komt steeds meer en centraler beschikbaar, constateert Gert. "Er blijven natuurlijk verschillende bronnen en zoekmachines bestaan, maar het is een goede zaak dat rapporten van o.a. STOWA, Wageningen UR en KNMI in de Hydrotheek terecht komen. Oudere publicaties, rapporten van waterbeheerders en bv. afstudeerrapporten zijn nog steeds moeilijker te vinden. Verder zorgt de algemene trend van steeds minder fysieke kastruimte en steeds meer digitale informatieopslag er voor dat sites als de Hydrotheek steeds beter gebruikt gaan worden."

Gert maakt gemiddeld eens per maand gebruik van de Hydrotheek. Meestal vindt hij wat hij zoekt "zoeken op trefwoord levert meestal al de goede publicaties op".

Publicaties die Gert voor zijn werk gebruikt zijn:
Statistiek van extreme neerslag voor korte neerslagduren. "Kentallen uit dit rapport (en soortgelijke KNMI rapporten) worden gebruikt als uitgangspunt bij modelstudies". Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.
Reconstructie van de historische hydrologie: pilotstudie voor een stroom in hoog Nederland. "Dit is een van de weinige studies die historische hydrologische regimes beschrijft. Dit is van belang omdat er in de planvorming vaak wordt verwezen naar de referentiesituatie van bijvoorbeeld het jaar 1900". Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.
Handboek debietmeten in open waterlopen. "Voor deze publicatie wil ik wat reclame maken omdat ik er zelf aan heb meegewerkt. In dit rapport staan alle do's en don'ts op het gebied van debietmeten beschreven". Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Vegetatie op de Maasdijken (rapport)
Van de vierde ronde van het monitoringonderzoek van de Maasdijken in beheer bij Waterschap Roer en Overmaas wordt in dit rapport een beschrijving gegeven. In deze vierde ronde is de vegetatiesamenstelling bepaald in 35 permanente proefvakken die ook zijn onderzocht in 1996 (0-situatie), 1998 en 2001. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met de resultaten van de drie eerdere monitoringrondes. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Benutten van eendenkroos
Eendenkroos (Lemna spec.) is een zeer snel groeiend waterplantje dat lokaal tot overlast kan leiden. In deze verkenning zijn we echter juist op zoek gegaan naar de kansen die dit op zou kunnen leveren. In deze verkenning zijn de volgende vijf ketens uitgewerkt: 1. Natuurlijke groei van eendenkroos en de verwerking tot veevoer; 2. Kweek van eendenkroos in open of gesloten systemen en de toepassing als visvoer; 3. Kweek van eendenkroos in open of gesloten systemen en de toepassing als biobrandstof; 4. Inzetten van kroos voor de zuivering van water en de toepassing als biobrandstof; 5. Inzetten van kroos voor benutten van nutriënten(overschot) en de verwerking tot veevoer. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterkwaliteit in zuidelijk Limburg: 2006-2008
De waterkwaliteit van beken en plassen in Zuid- en Midden-Limburg is na een aanzienlijke verbetering in het verleden in de laatste jaren vrij constant gebleven. Dat wordt geconcludeerd op basis van metingen door het Waterschap Roer en Overmaas. De meest recente waterkwaliteitskaarten geven een indruk van de in het water aanwezige stoffen. Treden op het gebied van bestrijdingsmiddelen nog steeds verbeteringen op, de gehalten aan stikstof, fosfaat en zware metalen blijven vrij constant en voldoen vaak nog niet aan de gewenste doelstellingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Inzicht in ruimte voor water-mogelijkheden
Het Waterschap Groot Salland werkt aan het op orde krijgen van het watersysteem. Watergangen worden heringericht om ruimte te geven aan water, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en stuwen en gemalen worden vispasseerbaar gemaakt. Om meer inzicht te geven in de manier waarop het waterschap invulling wil en kan geven aan de opgaven is het boek 'Veelzijdige varianten' ontwikkeld. Het boek wordt gebruikt bij de vele Ruimte voor water-projecten waaraan het waterschap werkt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Jaaroverzicht Natuurkalender
In 2009 verzamelde De Natuurkalender samen met tientallen organisaties en duizenden vrijwilligers veel informatie over de ontwikkelingen in de natuur in relatie tot het weer. De natuurkalender is het fenologisch waarnemersnetwerk van Nederland. Dit verslag geeft de resultaten over 2009; gerangschikt naar seizoenen (lente, zomer, herft, winter). Vergeleken met de afgelopen jaren kwam de natuur in 2009 maar langzaam op gang. Planten die de laatste jaren vaak al in januari en februari bloeiden, zoals gele kornoelje, klein hoefblad, speenkruid en maarts viooltje, zagen we in 2009 pas eind februari voor het eerst. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | overzichtstabellen.

"Energie uit water: hype of kans?"
Wat is de potentie van water als duurzame energiebron? Naast zon en wind is water in voldoende mate aanwezig, maar hoe 'kunnen we het water laten branden'? Hoe kunnen we de spanning in water benutten, die veroorzaakt wordt door een temperatuursverschil of een zoutverschil? Hoe bouwen we een afvalwaterzuivering om tot een energiefabriek? Kunnen we met zon en wind duurzaam drinkwater maken uit zeewater? In deze voordrachtenbundel van de 62e vakantiecursus Drinkwater en Afvalwater geven diverse sprekers aan wat de mogelijkheden van water als energiedrager zijn en wat er nu al wordt gedaan om de waterbehandeling energieneutraal te maken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maanden meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over het ecologisch beheer van dijk, slootkant en wegberm; zoetwater vraag en aanbod in de Zuidwestelijke Delta, overstromingsrisico's en water als attractie. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten maart 2010

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van maart

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MAART 2010.

1. Blauwe energie blijkt haalbaar en biedt grote voordelen (proefschrift)
Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone energie 'blauwe stroom' zeer groot. Ook in Nederland kunnen over minimaal tien jaar blauwe stroomcentrales worden geplaatst, onder meer aan de Afsluitdijk, die samen de helft van de huidige elektriciteitsbehoefte kunnen dekken. Wel moet actief worden gewerkt aan enkele noodzakelijke technologische ontwikkelingen en fors worden geïnvesteerd in praktijktesten op grote schaal, aldus promovendus Jan Post. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Blue Energy animation (youtube) | meer publicaties over blauwe energie.

2. Evaluaties druktest Evides: lekken door samenloop van omstandigheden (artikel)
Het breken van waterleidingen in april 2009 in Rotterdam tijdens een druktest door Evides kon gebeuren door een samenloop van omstandigheden. Evides voerde bij wijze van test de druk in de leidingen op om de leveringszekerheid ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. De verhoogde druk leidde echter tot een aantal storingen in het leidingnet. De oorzaak hiervan lag in de programmatuur van de twee hogedrukpompen die het water vanaf de productielocatie Berenplaat transporteren, het afslaan van een dieselgemaal en -de door die combinatie ontstane- drukschommelingen. Door die schommelingen begaven zwakke plekken in het leidingnet het. Dit blijkt uit de technische evaluatie die het waterbedrijf uitvoerde. Meer lezen? Klik op | details.

3. RINK - Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken: greep op conditie sluizen, bruggen en keringen (artikel)
Afgelopen zomer gaf Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat opdracht voor project Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK). Het gaat om een pilotproject, waarmee Rijkswaterstaat een beeld wil krijgen van de onderhoudsstaat van 'natte kunstwerken'. Meer lezen? Klik op | details.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##