Welkom / Over 2010 / Wat leverde de oproep tot kennis delen op? / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten december 2010, januari 2011 / Top 3 van december 2010, januari 2011 / Colofon /
Welkom

2011 is al goed en wel op gang, met in de afgelopen periode kou, sneeuw en hoog water. Dat belooft wat. 2010 was een goed jaar voor de Hydrotheek. Er zijn ruim 1600 publicaties bijgekomen. Ruim 55% hiervan is digitaal vrij toegankelijk. Met ruim 500 nieuwe abonnees voor de Hydrotheek nieuwsbrief kunnen we tevreden omzien. In 2011 hopen we er weer een productief jaar van te maken. Samen met u.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 49. Naast een korte terugblik op 2010 is er in dit nummer ook aandacht voor wat de oproep tot kennis delen uit de vorige nieuwsbrief heeft opgeleverd. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over benchmark rioleringszorg, toxische druk in oppervlaktewater, dynamiek in waterkwaliteit en 'emerging' pathogenen in oppervlaktewater. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Over 2010

In 2010 zijn er weer ruim 1600 publicaties in de Hydrotheek bijgekomen. Ruim 55% hiervan is digitaal vrij toegankelijk. Ongeacht waar u zit, u kunt de publicaties lezen.

In 2010 heeft de Hydrotheek andere kleuren gekregen. Zo sluit de layout van de Hydrotheek website weer aan bij de uitstraling van de website van STOWA. Verder is mogelijk gemaakt dat de Hydrotheek ook via het webadres www.hydrotheek.nl te vinden is. En er zijn diverse speciale zoekvragen toegevoegd aan de Dossiers pagina, zoals Toetsing van waterkeringen, Groene daken, Algen en afvalwaterzuivering, Wetland ecologie en Urban drainage (zie linkermenu).

In 2010 heeft de Hydrotheek nieuwsbrief ruim 500 nieuwe abonnees kunnen verwelkomen. Deels is dit toe te schrijven aan een collectieve inschrijving van alle medewerkers van waterschap De Dommel (ruim 350). Daarmee komt het totaal aantal abonnees van de Hydrotheek nieuwsbrief op ruim 1500. Tot slot heeft de Hydrotheek 65 followers via twitter en wordt de wekelijkse attendering naar 423 abonnees gestuurd.

Wat leverde de oproep tot kennis delen op?

Wat heeft u of uw organisatie dit jaar aan rapporten, artikelen, etc. gepubliceerd? Valt het onderwerp binnen de scope van de Hydrotheek? Zit het nog niet in de Hydrotheek? Wilt u deze rapporten, artikelen en andere publicaties delen met collega waterspecialisten die gebruik maken van de Hydrotheek?

Dit was de oproep tot kennis delen in de vorige nieuwsbrief. Hieraan hebben diverse mensen gehoor gegeven. De oproep heeft de Hydrotheek diverse rapporten opgeleverd, zoals twee monitoringsrapportages van Waterschap Roer en Overmaas, twee rapporten over macrofyten in het gebied van Waternet, en een twintigtal rapporten van Waterschap Aa en Maas. En nog meer. Met deze nieuwe publicaties groeit de Hydrotheek als repository, als centraal punt voor duurzame opslag van watergerelateerde publicaties, met een goede vindbaarheid en verspreiding.
Bedankt allemaal en blijf sturen!

Een activiteit waaraan de Hydrotheek op dit moment -op verzoek- aan werkt is het digitaliseren en vindbaar maken van een rapportenreeks van Witteveen+Bos. En verder het vindbaar maken van de rapportenreeks van het voormalige Centrum voor Onderzoek Waterkeringen en een aantal oude ICW-nota's. U hoort hier in een volgende nieuwsbrief meer over.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Riolering in beeld: benchmark rioleringszorg 2010
Riolering in beeld 2010 biedt een overzicht van de kenmerken en prestaties van de rioleringszorg in Nederland. Niet eerder werkten alle 430 gemeenten samen aan een inventarisatie. Centraal staat hoe de riolering functioneert, hoe het beheer is georganiseerd en hoe de prestaties en ambities van gemeenten aansluiten bij de wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. De hoofddoelen van de riolering (volksgezondheid, droge voeten, waterkwaliteit) worden glansrijk bereikt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Toxische druk in de Nederlandse delta gemeten met bioassays
Van 2000 tot en met 2009 zijn met behulp van een additionele methode, zogeheten bioassays, de effecten van giftige stoffen op het ecosysteem in Nederlands oppervlaktewater gemeten (toxische druk). Deze methode geeft meer informatie over de effecten van onbekende chemische stoffen in water dan de traditionele chemische technieken. Bioassays peilen de reactie van vijf levende waterorganismen op chemische stoffen in het water. Door alle gegevens van tien jaar metingen met bioassays te combineren, worden trends duidelijker zichtbaar. Bovendien zijn de resultaten nauwkeuriger, want de veelheid aan data verkleint de spreiding in de uitkomsten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.


De dynamiek van grond- en oppervlaktewater kwaliteit
De auteur laat voor de Hupselse Beek in de Achterhoek zien hoe met een innovatieve combinatie van metingen en modellen de verandering in dynamiek van de waterkwaliteit kan worden gerelateerd aan een afname van de mestgift van de landbouw gedurende de afgelopen 30 jaar. Hiermee draagt zijn onderzoek bij aan de kennis die nodig is voor duurzaam beheer van de grond-en oppervlaktewater in laaglandstroomgebieden. De titel van zijn proefschrift is: proefschrift: 'Dynamics of groundwater and surface water quality. From field-scale processes to catchment-scale models'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Emerging pathogenen in oppervlaktewater
In grote Nederlandse rivieren zijn twee virussen en een bacteriesoort aangetroffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens. Het betreft het hepatitis E virus (HEV), het humaan parechovirus (HPeV) en de methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) bacterie. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM. Deze ziekteverwekkende micro-organismen worden 'emerging' pathogenen genoemd. Gedurende mei 2008 tot en met mei 2009 drie meetlocaties onderzocht, te weten de Rijn bij Lobith, de Maas bij Eijsden en de Nieuwe Maas bij Brienenoord. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maand meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze bekijken? Klik hier.
Nieuwe aanwinsten december 2010, januari 2011

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen twee maanden aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in december/januari toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

Top 3 van december 2010, januari 2011

1. Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen (boek)
Het boek beschrijft de methoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de Hydraulische Randvoorwaarden en geeft daarnaast een overzicht van de waterstandsverlopen in verschillende watersystemen en van Toetspeilen, Rekenpeilen en Golfrandvoorwaarden. Hoofdstuk 1 beschrijft het kader. Hoofdstuk 2 beschrijft per watersysteem de verschillende methoden en uitgangspunten. Hoofdstuk 3 presenteert de Hydraulische Randvoorwaarden per dijkring en per verbindende waterkering. In hoofdstuk 4 is een verwijzing naar achtergrondliteratuur opgenomen en worden de in dit boek gebruikte symbolen en begrippen verklaard. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Biologische monitoring: is meten weten? (artikel)
De analysegegevens die bij biologische monitoring door de waterschappen en de rijksoverheid worden verzameld, komen via lokale databanken uiteindelijk in één centrale databank terecht: de Limnodata Neerlandica. Deze gegevens zijn van groot belang voor beleid en beheer, bijvoorbeeld via de op basis hiervan opgestelde maatlatten van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het verzamelen en vastleggen van die gegevens dient daarom door middel van een kwaliteitssysteem geborgd te zijn. In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de kwaliteit van de biologische meetgegevens kan worden verbeterd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Waterschapsspiegel 2010: waterschappen onderling vergeleken
Waterschapsspiegel 2010 is de tweede landelijke vergelijkingsrapportage van de waterschappen. Hiermee doen de waterschappen collectief verslag van de resultaten die zij in de afgelopen twee jaar hebben bereikt. Ook wordt aangegeven welke uitdagingen de waterschappen in de komende jaren wachten. Want in een laaggelegen delta die voor het grootste gedeelte kunstmatig veilig en droog gehouden moet worden, is het werk nooit af. De huidige klimaatverandering betekent nog weer nieuwe uitdagingen. "Door met elkaar te vergelijken, kunnen we leren en verbeteren." Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##