Hoofdmenu

Inleiding cd-rom

--

Volgende pagina


VOORBERIGT

Onder de menigvuldige voorwerpen welke de milde Natuur aan den Kunstschilder en Teekenaar aanbiedt, mogen de verschillende Appel- en Peerensoorten, welke, zoo wegens derzelver vormen, als ten opzigte van de verscheidenheid der kleurverandering, zeer vele stoffe tot studieoefening opleveren, ook bijzonder zijne opmerking verdienen. Ik oordeelde dan mijnen tijd niet geheel nutteloos te besteden, met ook deze vruchtsoorten onder andere voorwerpen, tot mijne geliefkoosde Teekenoefeningen op te nemen, doch weinige gedachten konde ik voeden, dat deze werkzaamheid, alleen tot eigene oefening ingerigt, tot een geheel ander doel en strekking aanleiding zoude gegeven hebben.

Het is aan den Hoogleeraar WTTEWAALL, mijnen hooggeachten Vriend, dat ik het eerste denkbeeld verschuldigd ben, om zoodanige afbeeldingen, ter verkrijging en uitbreiding van eigene wetenschappelijke Pomologische kennis in te rigten, en dienstbaar te maken. Door zijne gunstige beoordeeling omtrent de uitvoering mijner Teekeningen aangemoedigd, aarzelde ik niet, om uit een meer wetenschappelijk oogpunt ook het begonnen werk in te zien, en verder daartoe de noodige bouwstoffen bijeen te brengen.

Al dadelijk werd ik overtuigd, dat eene bloote beschrijving, hoe juist en naauwkeurig zulks in het Hoogduitsch Fruitkundig Woordenboek van J. C. CHRIST, waarvan wij de vertaling in het Nederduitsch aan den Heer J. F. SERRURIER te danken hebben, ook zijn moge, dezelve echter niet geheel toereikende is, om een duidelijk denkbeeld van het bijzonder kenmerkende dezer vruchtsoorten te bekomen, indien niet deze op de vruchten zelve, door vergelijking en naauwkeurige beschouwing, kan toegepast worden, doch daar de Natuur ons de gelegenheid tot eene vergelijking der onderscheidene soorten, niet gelijktijdig, of in alle jaargetijden, aanbiedt, kan dit gemis door naauwkeurige afbeeldingen, waarin men eene stiptelijke navolging, zonder willekeurige vrijheid, heeft in acht genomen, eenigzins vergoed worden. KNOOP heeft, in de voorgaande eeuw, door beschrijving en door afbeeldingen getracht, eenigen der onderscheidene soorten kenbaar te maken, en als 't ware den weg tot eenige kennis gebaand. Maar, zullen zoodanige afbeeldingen het bedoelde oogmerk bereiken, om namelijk door dezelven de vruchten te leeren kennen, van elkander te onderscheiden, en de Systematische rangschikking van onderscheidene Schrijvers op te helderen, de waarheid van hunne stellingen te bevestigen, of derzelver onvolkomenheid aan den dag te leggen, of eindelijk aan deskundigen gelegenheid verschaffen, om in de tot nog toe bekende Systematische rangschikkingen die veranderingen voor te stellen, welke hun doelmatig voorkomen, zoo moeten dezelve in de eerste plaats den naauwkeurigen uitwendigen omtrek of vorm der vruchten voorstellen.


Hoofdmenu

Inleiding cd-rom

--

Volgende pagina