Hydrotheek nieuwsbrief nr. 109 (april 2017)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Twee zwarte zwanen. Bron: P. van Vredendaal

We zijn al weer goed op weg de lente in. Tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 109. In dit nummer aandacht voor de ruim 8.000 H2O artikelen die nu via de Hydrotheek online terug te lezen zijn. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over 15 jaar waterharmonica's bij waterschap De Dommel, brugwachtershuisjes in stedelijke gebieden, nationale klimaatadaptatiestrategie 2016, investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland, mestbeleid en grondwaterkwaliteit, klimaatmonitor waterschappen, evaluatie Meststoffenwet, en regionale keringen in het Friese veenweidegebied. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
Covers van diverse H2O nummers door de jaren heen Ruim 8.000 artikelen H2O online terug te lezen

Alle artikelen die sinds 1968 in het vakblad H2O zijn verschenen zijn nu online terug te lezen. Eind 2015 is afgesproken om alle artikelen die sinds de eerste jaargang in 1968 zijn verschenen, ook toegankelijk te maken in de Hydrotheek. Dat is nu gelukt. Klik hier voor alle artikelen uit H2O. Lees ook het bericht op de KNW website.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Foto cover Zuiver water komt tot leven: vijftien jaar waterharmonica’s bij Waterschap De Dommel Zuiver water komt tot leven: vijftien jaar waterharmonica's bij Waterschap De Dommel

Bij Waterschap De Dommel is de noodzaak om na te denken over de overgang van rioolwaterzuivering (rwzi) naar oppervlaktewater groter dan in veel andere gebieden. Simpelweg omdat de rwzi's lozen op kleine wateren. "Hoe brengen we harmonie aan tussen de rwzi en de beek? In landschappelijkheid, in waterkwaliteit en in ecologisch functioneren." Dat zijn de onderliggende vragen waarmee het waterschap 15 jaar geleden aan het experimenteren is gegaan. >Meer informatie

Foto Brugwachterhuisje van cover Analysis of the bridge houses and their urban context : reseach rapport Analyse van brugwachtershuisjes in stedelijke gebieden

Afstudeerrapport van TU Delft student met een analyse van brugwachtershuisjes in stedelijke gebieden, waarin water (natuurlijk) een rol speelt en voorzien is van veel illustraties. >Meer informatie

"Bron: Amsterdam Rainproof wil regenwater benutten. FOTO: MERLIJN MISCHON FOTOGRAFIE. Op pagina 7 van Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 Aanpassen met ambitie: nationale klimaatadaptatiestrategie 2016

De nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) maakt inzichtelijk wat de belangrijkste effecten zijn van klimaatverandering en gaat vooral in op de belangrijkste effecten die op korte termijn om actie vragen. Welke stappen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 structureel minder kwetsbaar is voor klimaatverandering. >Meer informatie

Uitsnede illustratie cover Naar een duurzaam Nederland : energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Naar een duurzaam Nederland

Gemeenten, provincies en waterschappen slaan de handen ineen om Nederland energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken. Met de investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland nodigen zij het Rijk, bedrijven, organisaties en burgers uit om mee te doen. Samen investeren in de realisatie van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. >Meer informatie

Bord grondwaterbeschermingsgebied. Bron: https://www.provincie-utrecht.nl Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit

De bestaande norm voor nitraat (50 milligram per liter) wordt niet gehaald in sommige gebieden waar grondwater voor de drinkwaterbereiding wordt gewonnen, de zogeheten grondwaterbeschermingsgebieden. Berekend is hoe groot het effect is van het landelijke mestbeleid op de kwaliteit van het bovenste grondwater in deze gebieden, voor de periode 2010-2014 en in de toekomst (2026-2030). >Meer informatie

Bron: https://www.uvw.nl Klimaatmonitor waterschappen 2016

De Klimaatmonitor onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. >Meer informatie

Bron: Figuur 1.1. Stikstof- en fosforbalans voor regionale wateren 2010-2013. Pagina 38 in Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. Dit staat echter op gespannen voet met de bemestingsadviezen, zo luiden enkele conclusies van de PBL-Evaluatie van de Meststoffenwet. De huidige aanpak van het mestprobleem loopt dus tegen zijn grenzen aan. >Meer informatie

cover foto Embankments 2.0 as part of the transition to a robust water system : perspective for the Frisian peat area Embankments 2.0 as part of the transition to a robust water system: perspective for the Frisian peat area

Dit studentenverslag geeft een toekomstmodel voor een robuust watersysteem voor het Friese veenweidegebied gericht op een adaptiever landgebruik en de toepassing van regionale keringen. Welke maatregelen moeten worden getroffen om regionale keringen een rol te laten spelen in een robuust watersysteem? >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van MAART aan, gevolgd door een overzicht van de in de afgelopen maand verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in MAART verschenen STOWA rapporten:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van MAART 2017

Removal of pharmaceuticals from WWTP effluent. Bron foto: http://www.dutchwatersector.com 1. Removal of pharmaceuticals from WWTP effluent (rapport)

Belang: Voorkomen dat geneesmiddelen en hun metabolieten in oppervlaktewater terechtkomen. Aanpak: Eerst verwijderen van organisch materiaal, daarna geavanceerde oxidatie (AOP). Resultaten: Grote verbetering in efficiëntie AOP. Implementatie: Effectieve en efficiënte verwijdering van geneesmiddelen uit RWZI-effluent. >Meer informatie

cover foto Het natuurlijke patroon van beken: slingerend of meanderend? 2. Het natuurlijke patroon van beken: slingerend of meanderend? (rapport)

Bij beekherstel wordt vaak gesproken van 'hermeandering'. Meestal wordt bedoeld dat een rechtgetrokken beek weer een natuurlijk bochtig patroon krijgt. Wat is meanderen precies, welke processen horen daarbij en hoe kun je voorspellen of die processen op gaan treden. >Meer informatie

cover foto Verder bouwen op een goed fundament : visie op de regionale waterkeringen 2016 3. Verder bouwen op een goed fundament: visie op de regionale waterkeringen 2016 (rapport)

De opvolger van de eerste visie uit 2004 is vooral bedoeld om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere doorontwikkeling van de wijze waarop met regionale waterkeringen wordt omgegaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##