Hydrotheek nieuwsbrief nr. 82 (mei 2014)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Hagelbui in mei. Bron: P. van Vredendaal

De ijsheiligen zijn net voorbij. En dan is het weer tijd voor Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 82. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over waterplanten, temperatuurstijging en verwachte effect op vissen, gebeurtenissen in de bodem, de aanwezigheid van aal in polders, monitoring natuurontwikkeling- en sanering in Zuid-Holland, beekherstel en morfodynamiek, en de Waterharmonica. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Infographic waterplanten. Sturen op watervegetaties. Bron: www.helpdeskwater.nl Waterplanten: lust of last?

Recent onderzoek naar waterplanten in de Rijkswateren toont aan dat het sturen op voedingsstoffen in het water effectief is tegen overmatige groei van waterplanten. De afgelopen decennia is de kwaliteit van de Nederlandse wateren sterk verbeterd. Het water is helder en in de ondiepe delen van onze grote meren staan steeds vaker waterplanten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Helpdesk Water | infographic waterplanten.

Fint. Bron: http://www.sportvisserijnederland.nl Verwachte effecten van temperatuurstijging op vissen

Doel van het literatuuronderzoek was een inschatting te geven van de effecten van een temperatuurstijging in de Nederlandse rivieren voor de anadrome Natura 2000-vissoorten (Atlantische zalm, rivierprik, zeeprik, elft en fint). Er is informatie verzameld over de temperatuurtolerantie per soort. De uitkomsten daarvan zijn vergeleken met de geprognotiseerde watertemperatuurstijgingen voor 2100. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Cover Onverwachte gebeurtenissen in de bodem: gevolgen van ons handelen in beeld Onverwachte gebeurtenissen in de bodem

Dit boek toont een scala aan onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem, veelal als gevolg van menselijk handelen. Het voorbeeld van de versterking van de Delflandse kust (opspuiten van een nieuwe duinenrij) en de daarbij optredende onverwachte grondwaterproblemen laat zien dat het van belang is om aan het begin van een project de goede expertise te betrekken, maar ook dat tijdens een project door een adequate reactie veel bijgestuurd kan worden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Foto cover Pilot polderbemonstering 2013: beheersgebied Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Pilot polderbemonstering 2013: beheersgebied Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Sinds de jaren '50 van de vorige eeuw loopt de aalstand achteruit. Om te zorgen dat deze niet verder achteruit gaat, is een aalbeheerplan ingesteld. Onderdeel van dit plan is een inschatting maken van het aantal schieraal dat jaarlijks uit Nederland richting de Sargasso Zee migreert. Hiervoor is het nodig een inschatting te maken van de aanwezigheid van aal in polders. Daarom is in 2013 een pilotbemonstering gedaan in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Foto cover Jaarrapportage projectgebonden monitoring RWS Zuid-Holland 2012 Monitoring van natuurontwikkelings- en saneringprojecten in Zuid-Holland

In de jaarrapportages monitoring van natuurontwikkelings- en saneringprojecten in Zuid-Holland zijn de gegevens van circa 20 projectgebieden opgenomen van water- en oeverplanten, macrofauna, waterbodem en vissen. In 2012 zijn de volgende vijf gebieden bemonsterd:
* Afdekking Sliedrechtse Biesbosch en Zandrak (Hollandsche IJssel) (2 saneringen);
* Aansluiting Sliedrechtse Biesbosch, (natuureiland) Tiengemeten en Natuurontwikkelingsproject Noordwaard (3 natuurontwikkelingsprojecten).
Meer lezen? Klik op | laatst verschenen jaarraportage over 2012 (50 MB) | alle jaarrapportages.

Uitsnede cover proefschrift Morphological processes in lowland streams: implications for stream restoration Morfodynamiek van Nederlandse laaglandbeken Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiƫnte alternatieven voor beekherstel. EƩn van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vormen. In een grootschalig veldexperiment (Hooge Raam) zijn deze morfologische processen onderzocht, en beschreven in het proefschrift 'Morphological processes in lowland streams: implications for stream restoration'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst proefschrift | STOWA rapport | H2O artikel | nieuwsbericht.
Uitsnede cover foto De toekomst van de Waterharmonica in Friesland: verkenning mogelijkheden 2012-2027 De toekomst van de Waterharmonica in Friesland

Er is een verkenning uitgevoerd van bij welke RWZI's in het beheergebied van Wetterskip Fryslân een Waterharmonica een goede optie is. Er is bepaald in hoeverre dit technisch en financieel haalbaar is en voor ecologie, waterbeheer, waterkwaliteit en ook maatschappelijke verantwoordelijkheid relevant is. Deze verkenning, gedacht voor een periode van 15 jaar, leidt mogelijk tot enkele kansrijke locaties die in een vervolgstap al op korte termijn nader kunnen worden uitgewerkt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over de Waterharmonica | publicaties over helofytenfilters.

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in APRIL toegevoegde publicaties:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in APRIL 2014.

Foto cover 10 jaar monitoring van natuur langs oevers 1. 10 jaar monitoring van natuur langs oevers (rapport)

Sinds zo'n 15 jaar ontwikkelt Waterschap Aa en Maas natuur langs vele waterlopen. Doel is te zorgen voor een betere leefomgeving voor planten en dieren in en om het water. Vanaf 1999 onderzoekt het waterschap of resultaat wordt bereikt met deze maatregelen: ecologische monitoring van natuur langs het water. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Bron: artikel Nederlandse dijken worden anders ingericht 2. Nederlandse dijken worden anders ingericht (artikel)

De manier waarop de sterkte van Nederlandse dijken is ingericht, moet anders. Soms is versterken nodig - tegelijkertijd wordt het aantal primaire waterkeringen kleiner. Dit opzienbarende voorstel, dat de na de watersnood van 1953 wettelijk vastgelegde dijkenordening ter discussie stelt, is afkomstig van prof.dr.ir. Matthijs Kok. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Uniform ontwerp van de aangepaste De Wit vispassage (rapport)

In Nederland zijn diverse De Wit passages aangelegd; de OVB heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de werking; een aantal waterschappen is vanaf circa 1985 actief met het aanleggen van vispassages. Dit alles was aanleiding tot een hernieuwd onderzoek: dit keer naar uniformering. Het hydraulisch onderzoek betreft: de afvoerrelatie van de vispassage; de snelheidsverdeling in de doorzwemvensters; de turbulentiedemping in de bekkens. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##